mgr Joanna Markut

 

Nazwisko rodowe: Słowak

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika KUL J. P. II WNoS, praca magisterska pt. „Pedagogika społeczna w ujęciu Heleny Radlińskiej i Aleksandra Kamińskiego”, promotor: prof. dr hab. Roman Pelczar.

Ukończyła:

 • 2010 Studia podyplomowe pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (KUL J. P. II). Praca dyplomowa pt. „Rola nauczyciela w niwelowaniu trudności w czytaniu i pisaniu dziecka w wieku wczesnoszkolnym” napisana na seminarium pod kierunkiem dr Barbary Wolny.
 • 2011 Studia podyplomowe w zakresie „Kurator sądowy” (UMCS)
 • 2013  Podyplomowe studia kwalifikacyjne pedagogiki specjalnej -oligofrenopedagogiki (UMCS)

 

Ukończyła liczne kursy i szkolenia min: „Trening umiejętności społecznych dla pracowników ŚDS”; „Terapia Behawioralna II. Praktyczny aspekt Terapii Behawioralnej w pracy terapeutycznej z dziećmi zaburzonymi rozwojowo (ADHD, Autyzm, zespół Aspergera)”; „Profilaktyka przemocy”; ,,Integracja Polisensoryczna”, ,,Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania wg.   Koncepcji prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej”; ,,Warsztaty edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wg. Koncepcji prof. dr hab. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej’’; „Wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej”; „Kurs przygotowawczy dla kandydatów na   wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży”.

 

Uczestniczy w zespołowym programie badawczym: PROJEKT „LEKSYKONU” PAPIESKIEGO (który rozpoczął się konferencją naukową „Człowiek w refleksji Jana Pawła II” 13.10.2012 oraz brała udział w Międzynarodowym Programie Badawczo-Naukowym „Młodzi naukowcy-ku przyszłości” KUL, Katedra Pedagogiki Katolickiej (2013/2014).

 

Prowadzi ćwiczenia i warsztaty na kursach „Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym” oraz „Opiekunka osób starszych”. Pracuje jako pedagog z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorymi psychicznie w ośrodku wsparcia dziennego. Pracuje także jako kurator społecznych.

 

Problematyka pracy doktorskiej koncentruje się wokół seksualności i prokreacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zainteresowania naukowe: pedagogika prenatalna, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna, seksualność oraz macierzyństwo osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Konferencje-udział czynny:

-19.11.2014 I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prenatalny okres życia człowieka. Zagadnienie interdyscyplinarne”, Uniwersytet Opolski,

Tytuł posteru: Prenatalny okres życia w wyobrażeniach osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

-26.10.2014 IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego „Wokół ludzkiej prokreacji-odkrycia i nowości. Rozpoznawanie płodności, diagnostyka i leczenie zaburzeń”, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Tytuł posteru: Upragnione rodzicielstwo-doświadczenie niepowodzeń prokreacyjnych

  

-08.04.2014 Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Miłość, małżeństwo, rodzina jako wyzwanie pedagogiczne w czasach seksualizacji młodzieży”, Katedra Pedagogiki Rodziny, KUL J. P. II, Lublin,

Tytuł posteru: Seksualizacja kobiet w mediach.

 

-11.12.2013   Międzynarodowa konferencja naukowa „Ojcostwo: powołanie czy zadanie?”

KUL J. P. II , Stalowa Wola,

Temat referatu: Ojcostwo w prenatalnym okresie życia dziecka.

 

-18.11.2013   Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Historyczne Konteksty Relacji: Uczeń-Mistrz-Uczeń Źródła Wielkości Mistrzów” KUL J.P. II, Lublin;

Tytuł posteru: Antoni Kępiński- samarytanin psychiatrii.

 

-20.11.2013 Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Samotność- rzeczywistość czy fikcja” KUL J.P. II, Stalowa Wola

Temat referatu: Samotność- głosem dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

-28.05.2013   Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rodzina w oczach społeczeństwa?”

KUL, Stalowa Wola,

Temat wystąpienia: Cierpienie rodziny z osobą niepełnosprawną.

 

-20.04.2013 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Otwarte usta: wolność słowa i mediów w przestrzeni publicznej”, KUL, Stalowa Wola;

Temat wystąpienia: Seksualizacja dziewcząt w mediach i reklamie w świetle raportu APA.

 

-06.03.2013   Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne zagrożenia-formy i skutki” KUL, Stalowa Wola;

Temat wystąpienia : Przemoc wobec dziecka prenatalnego- formy i skutki.

 

-21.02.2013 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe poświęcone prof. W. Fijałkowskiego w 10 rocznicę jego śmierci pt. „Ekologia rodziny w ujęciu prof. W. Fijałkowskiego” KUL, Lublin,

Temat posteru: Twórcze przeżywanie płci wg. prof. W. Fijałkowskiego.

 

-23-24.04.2012 Konferencja naukowo-oświatowa „Kreowanie Tożsamości Szkoły Katolickiej Historia-teraźniejszość-przyszłość”, KUL, Lublin

Temat wystąpienia: Wychowanie ku wartościom w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w stalowej Woli.      

                                  

Artykuły naukowe:

 

 1. Markut J., Samotność- głosem dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] J. Zimny (red.), „Samotność: rzeczywistość czy fikcja?”, KUL, Stalowa Wola 2013, s. 297-312.
 2. Markut J., Obraz człowieka cierpiącego w Liście apostolskim Salvifici Doloris, [w:] A. Różyło, ks. M. Sztaba (red.) „Człowiek w refleksji Karola Wojtyły- Jana Pawła II”, Stalowa Wola 2014,(przyjęty do publikacji w wydaniu internetowym)
 3. Słowak J., Seksualizacja dziewcząt w mediach i reklamie, [w:] J. Zimny (red.) „Otwarte usta: wolność słowa i mediów w przestrzeni publicznej”, Stalowa Wola 2013, s. 111-126.
 4. Słowak J., Stosunek współczesnej młodzieży powiatu janowskiego do Ojczyzny, w: M. Kamińska., L. Tomaszewska (red.), „Edukacja i społeczeństwo obywatelskie- perspektywa interdyscyplinarna”, Wyd. PWSZ, Płock 2013, s. 245-259
 5. Słowak J., Zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej fundamentem wychowania do cyberprzestrzeni, [w:] „Człowiek w l@biryncie Sieci” J. Jęczeń, K. Komsta (red.) Wyd. Stowarzyszenie „Rodzina” z Puław, Lublin 2013, s. 35-44.
 6. Słowak J., Przemoc wobec dziecka prenatalnego-formy i skutki, [w:] J. Zimny (red.),”Współczesne zagrożenia. Formy i skutki”, KUL, Stalowa Wola 2013, s. 193-210.
 7. Słowak J., Działalność opiekuńczo-wychowawcza Edmunda Bojanowskiego, w: „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” Warszawa nr 4/2012, s. 53-56.
 1. Słowak J., Szalast A., Management organization in structure social help on environmental of self-help home, [w:] M. K. Szpakowski., B. M. Kolbus (red.) “Management of organization in the age of globalization”, Wyd. Knowledge Innovation Center, Zamość 2012, s. 161-176.
 2. Słowak J., Specyfika wychowania patriotycznego w edukacji wczesnoszkolnej, (złożone do druku)
 3. Słowak J., Wychowanie ku wartościom w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli (publikacja pokonferencyjna „Kreowanie Tożsamości Szkoły Katolickiej”, KUL, Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej, 23- 24.04.2012, Lublin, złożone do druku)

 

Recenzje:

 1. Słowak J., Nieśmiałość wśród dzieci i dorosłych (rec. Philip G. Zimbardo, Nieśmiałość. Co to jest? Jak sobie z nią radzić?, przekł. A. Sikorzyńska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, stron: 292) [w:] Społeczeństwo i Rodzina Nr. 32 (3/2012), s. 169-172.

 

Sprawozdania:

 1. Słowak J., Seksualność osób niepełnosprawnych w ujęciu interdyscyplinarnym, Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji „Oblicza seksualności osób niepełnosprawnych. Wątki rozproszone w pedagogice specjalnej, 8-9 październik 2012, Kraków”, Niepełnosprawność i Rehabilitacja nr. 1/2013, Wyd. IRSS, Warszawa, s. 140-143.

 

Artykuły popularnonaukowe:

 1. Słowak J., Seksualizacja kobiet i dziewcząt w mediach i reklamie, w: SZTAFETA, Stalowa Wola Nr 13, 28 marca 2013, s. 24.

Prywatnie: szczęśliwa żona Jacka

Kontakt: joanna.markut@wp.pl

 

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2014, godz. 12:04 - Jan Dzionek