Mgr lic. Magdalena Bartoszek

 

Urodziła się 14 listopada 1986 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. W latach 2002 - 2005 uczęszczała do III Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie uzyskała świadectwo dojrzałości. W tym samym roku podjęła studia z zakresu Prawa Kanonicznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Rok później w ramach drugiego kierunku podjęła studia na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. W 2010 roku uzyskała stopień magistra prawa po złożeniu egzaminu magisterskiego i pracy magisterskiej na temat: „Umowa licencji autorskich praw majątkowych”  pod kierunkiem dr hab. Jacka Widło i magistra prawa kanonicznego po złożeniu egzaminu magisterskiego i pracy magisterskiej na temat: „Zasada kolegialności w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa” pod kierunkiem dr hab. Marty Greszaty – Telusiewicz, prof. KUL. W tym samym roku zdała egzamin licencjacki z prawa kanonicznego z wynikiem bardzo dobrym.

W październiku 2010 roku rozpoczęła studia doktoranckie z zakresu prawa kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanoniczego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na katedrze Kościelnego Prawa Procesowego, pod kierunkiem dr hab. Marty Greszaty – Telusiewicz, prof. KUL.

Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

Od stycznia 2012 jest aplikantką radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. 

 

Studia podyplomowe:

w latach 2009-2010 odbyła studia podyplomowe Centrum Prawa Amerykańskiego Projekt Chicago – Kent College of Law i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

Prowadzone zajęcia:

rok akademicki 2010/2011: Procesy małżeńskie, Proces zwyczajny, Ćwiczenia sądowe;

rok akademicki 2011/2012: Procesy małżeńskie;

rok akademicki 2012/2013: Procesy małżeńskie, Proces zwyczajny, Ćwiczenia sądowe;

rok akademicki 2013/2014: Proces zwyczajny.

 

Artykuły, recenzje, sprawozdania:

1.    Zastosowanie zasady kolegialności w kanonicznym procesie spornym i w polskiej procedurze cywilnej, w: Roczniki Nauk Prawnych,  T. XXI, Nr 2, red. J. Krukowski, Lublin 2011, s. 247-263, ISSN 1507-7896.

2.    Zasada kolegialności jako wyraz ochrony praw człowieka w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa, w: Problemy z sądową ochroną praw człowieka, T. 1, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 2012, s. 87-99.

3.     Orzeczenie nieważności małżeństwa z tytułu niezdolności konsensualnej do zawarcia związku małżeńskiego (kanon 1095 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego), w: Człowiek - Rodzina - Prawo 2012, nr 2, s. 14;

4. Orzeczenie nieważności małżeństwa z tytułu niezdolności podjęcia podstawowych obowiązków małżeńskich – 1095 § 3 KPK, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 5, Data wydania: 21 sierpnia 2012 roku, s. 20.

5. Zakaz zawarcia małżeństwa w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 6, Data wydania: 21 września 2012 roku, s. 16.

6. Orzeczenie nieważności małżeństwa z tytułu symulacji częściowej – wykluczenia potomstwa 1101 § 2 KPK 1983, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 8, data wydania: 21 listopada 2012 roku, s. 18, ISSN 2299 - 0283.

7. Orzeczenie nieważności małżeństwa z tytułu przymusu moralnego kan. 1103 KPK 1983, w: Człowiek - Rodzina - Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 9, data wydania: 21 grudnia 2012 roku, s. 26, ISSN 2299 - 0283 ISSN 2299 – 0283.

8. Zakaz zawarcia małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i Instrukcji procesowej Dignitas connubii, w: Kościół i Prawo 1(14)2012, red. J. Krukowski, M. Sitarz, J. Wroceński, Lublin 2012 r.

9. Środki zaskarżenia wyroku w kanonicznym procesie o orzeczenie nieważności małżeństwa – apelacja (część I)w: Człowiek - Rodzina - Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 5 (14), data wydania: 31 maja 2013 roku, s. 31-3, Lublin 2013, ISSN 2299 – 0283.

10. Przygotowanie do małżeństwa osób związanych klauzulą zakazującą zawarcia małżeństwa w: Jak przygotować do małżeństwa? red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 2013.

11. Zakaz zawarcia małżeństwa w prawie kanonicznym w: Fides-Veritatis-Iustitia, Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Stankiewiczowi, red, P. Stanisz, L. Adamowicz, M. Greszata-Telusiewicz, Lublin 2013.

 

Publikacje  w języku obcym:

1. Dichiarazione di nullità del matrimonio per incapacità consensuale di contrarre matrimonio (canone 1095 § 1 del Codice di Diritto Canonico), w: Człowiek - Rodzina - Prawo 2012, red. P. Telusiewicz, Nr 2, s. 15, ISSN 2299 - 0283.

2. Dichiarazione di nullità di matrimonio a causa dell'impossibilità assunzione degli obblighi fondamentali del matrimonio - 1095 § 3 CIC, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 5, Data wydania: 21 sierpnia 2012 roku, s. 21, ISSN 2299 - 0283.

3. Divieto di contrarre matrimonio nelle cause canoniche di annulamento del matrimonio, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 6, Data wydania: 21 września 2012 roku, s. 17, ISSN 2299 - 0283.

4. Dichiarazione di nullità matrimoniale per simulazione parziale - esclusione della prole 1101 § 2 CDC 1983, w: Człowiek - Rodzina – Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 8, data wydania: 21 listopada 2012 roku, s. 19, ISSN 2299 - 0283.

5. La sentenza della nullità del matrimonio a titolo la mo-rale costrizione c. 1103 CDC 1983, w: Człowiek - Rodzina - Prawo, red. P. Telusiewicz, Nr 9, data wydania: 21 grudnia 2012 roku, s. 27, ISSN 2299 – 0283.

 

Wygłoszone referaty:

 1. „Zasada kolegialności jako wyraz ochrony praw człowieka w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa”, wygłoszony podczas II Międzynarodowej Konferencji Kanonicznego Prawa Procesowego „Problemy z sądową ochroną praw człowieka”, Olsztyn 7-8 maja 2012 r., organizator: Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. 

2. „Zakaz zawarcia małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i w Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców””, Lublin 2 czerwca 2012 r., organizator: Instytut Prawa Kanonicznego KUL oraz Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie.

3. "Przygotowanie do małżeństwa osób związanych klauzulą zakazującą zawarcia związku małżeńskiego" - referat wygłoszony podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego pt.: Jak przygotować do małżeństwa? Olsztyn 09-10.05.2013.

4. "Sprawy wpadkowe w kanonicznych procesach o orzeczenie nieważności małżeństwa" - referat wygłoszony podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców". Lublin, KUL 01.06.2013.

 

Dyżur w katedrze:

środa 16.40 - 17.25 C-539

 

Kontakt:

Adres e-mail: magda.kolbuc@gmail.com