logo.jpg                       

STRONA GŁÓWNA INSTYTUTU

 AKTUALNOŚCI IHS

_IRM0330.JPG

 

/FOTO/

 

Paweł Sygowski – absolwent historii sztuki KUL (1977 r.), z zamiłowania historyk sztuki, także przewodnik górski, pilot wycieczek, taternik. W czasie pracy w Pracowniach Konserwacji Zabytków w Lublinie (1977-1992) – w Pracowni Dokumentacji Naukowo-Historycznej, a następnie w Pracowni Dokumentacji Historyczno-Etnograficznej – opracował dla celów konserwatorskich studia urbanistyczne Bychawy i Bełżca, dokumentacje drewnianych dworów w Woli Okrzejskiej, Pogorzelcu i Suchej, cerkwi w Wojsławicach i Żmudzi, synagog w Chełmie, Wojsławicach i Łęcznej, cmentarzy żydowskich w Chełmie, Kocku, Wąwolnicy, Łęcznej i Markuszowie. Wykonywał też w tym czasie dokumentacje budownictwa drewnianego (zagrody, wiatraki) w ówczesnych województwach: chełmskim, lubelskim, siedleckim, tarnobrzeskim i zamojskim. Po rozwiązaniu Pracowni Konserwacji Zabytków podejmował różne prace dokumentacyjne oraz prowadził badania nad tradycją kulturową różnych mniejszości narodowych Rzeczypospolitej, szczególnie nad tradycją Kościoła wschodniego w Rzeczypospolitej (cerkwie, ikony) – głównie z terenu diecezji chełmskiej Kościoła wschodniego. Opublikował na ten temat około stu artykułów w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Litwie, w Rosji i Finlandii.

 

Publikacje

 

 

1996

 

P. Sygowski, Greckokatolicka cerkiew p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żmudzi, w woj. chełmskim [w:] Lubelszczyzna, nr 3 (2/1996), s. 121-133

 

1998

 

P. Sygowski, Cerkiew w Bełżcu [w:] Zamojski Kwartalnik Kulturalny, nr 4 (1998), s. 58-63

 

1999

 

P. Sygowski, Greckokatolicka drewniana cerkiew św. Bazylego Wielkiego w Bełżcu, powiat Tomaszów Lubelski, województwo lubelskie [w:] Sztuka cerkiewna diecezji przemyskiej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej 25-26 marca 1995 roku, Łańcut 1999, s. 293-334.

 

2000

 

P. Sygowski, Dekanat kaszogrodzki unickiej diecezji chełmskiej [w:] Zamojszczyzna i Wołyń w minionym tysiącleciu. Historia, kultura, sztuka. Konferencja naukowa (pod red. J. Feduszki i in.), Zamość 2000, s. 120-126

 

P. Sygowski, Unicka diecezja chełmska w protokołach wizytacyjnych biskupa Maksymiliana Ryłły z lat 1759-1762 [w:] Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 5, Miejsce i rola Kościoła Greckokatolickiego w Kościele Powszechnym, Przemyśl 2000, s. 233–286

 

P. Sygowski, Stara i nowa cerkiew w Gierszonowicach (Gierszonach) koło Brześcia w świetle wizytacji z 1726 roku [w:] „Białostocczyzna”, nr 1 (57), r. 2000, s. 95-102

 

2001

 

P. Sygowski, Unickie cerkwie Lubomla w XVIII-wiecznych opisach wizytacyjnych w Archiwum Państwowym w Lublinie [w:] Пам’ятки сакрального мистецтва волині. Μатеріали VIII міжнародної наукової конференції. м. Луцьк, 13-14 грудня 2001 року, Луцьк 2001, s. 121-126.

 

2002

 

P. Sygowski, Cerkwie Buska w XVIII-wiecznych wizytacjach unickiej diecezji chełmskiej w Archiwum Państwowym w Lublinie [w:] Сакральное Мистецтво Волині. МатеріалиIX міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 31 жовтня – 1 листопада 2002 року, Луцьк 2002, s.133-138.

 

Павел Сиґовсккй, Стара і нова церкви в Гершоновичах (Гершонах) поблизу Берестя (за даними візитації 1727 року) [w:] Пам’ятки України: іторія та культура. Науковий часопис, R. 34 (2002), z. 3-4 (136-137), s. 142–145.

 

2003

 

P. Sygowski,Ikony chełmskiej diecezji prawosławnej (do czasów Unii Brzeskiej) na tle dziejów Kościoła Wschodniego na Lubelszczyźnie (historia, stan badań, obiekty zachowane) [w:] Zachodnioukraińska sztuka cerkiewna. Dzieła – twórcy – ośrodki – techniki, Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej 10-11 maja 2003 roku, Łańcut 2003, s. 307-380.

 

P. Sygowski, O wyposażeniu unickiej cerkiew p. w. św. Mikołaja w Nieledwi koło Hrubieszowa, w drugiej połowie XVIII i na początku XIX w. [w:] Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne, t. 1, Zamość 2003, s. 139-149.

 

P. Sygowski, O płaszczenicy z puławskich zbiorów Czartoryskich [w:] Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne, t.1, Zamość 2003, s. 195-196.

 

P. Sygowski, Monastyrska cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Wolicy Derewlańskiej w świetle wizytacji z lat 20. i 30. XVIII w. z Archiwum Państwowego w Lublinie [w:]Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали X міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 17–19 вересня 2003 року, Луцьк 2003, s.145-149.

 

P. Sygowski, Informacje o cerkwiach Bełza na podstawie wizytacji unickiej eparchii Chełmskiej z XVIII w. z Archiwum Państwowego w Lublinie [w:] Українська греко-католицка церква і релігійне мистецтво (історичний досвід  тапроблеми сучасності). Науковий збірник. Випуск 2, Львів-Рудно 2003, s. 95–100.

 

P. Sygowski, Hrubieszowskie ikony Matki Boskiej „Świętokrzyskiej” i św. Mikołaja na tle dziejów malarstwa ikonowego diecezji chełmskich Kościoła wschodniego [w:] Do piękna nadprzyrodzonego. Sesja naukowa na temat rozwoju sztuki sakralnej od X do XX wieku na terenach dawnych diecezji chełmskich kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego i greckokatolickiego, Chełm 2003, t. 1, Referaty, s. 303-317.

 

П. Сиговский, Церковь Преображения Господня в Теребуне в Белоруссии по дкументам 1725 г. [w:] VIII Филевские Чтения. Тезисы конференции 16 - 19 декабря 2003 г., Mocква 2002, c. 68.

 

2004

 

P. Sygowski, Brasławski dekanat unickiej „Diecezyi PolskoPołockiej” (cerkwie i ich wyposażenie) w świetle wizytacji z roku 1789. Komunikat [w:] Studia nad Sztuką Renesansu i Baroku, t. 5, red. J. Lileyko, I. Rolska-Boruch, Lublin 2004, s. 393-422.

 

P. Sygowski, Słynąca cudami ikona św. Antoniego Padewskiego w cerkwi w Holi. Przyczynek do dziejów kultu św. Antoniego Padewskiego w Cerkwi Unickiej w Rzeczypospolitej XVIII w. [w:] Zeszyty Muzealne Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie, z. 12, Włodawa 2004, s. 119-128.

 

P. Sygowski,Unicka archidiecezja „PolskoPołocka” w świetle wizytacji z lat 1789-1790 [w:] Zachodnioukraińska sztuka cerkiewna. Część II. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Łańcut – Kotań, 17-18 kwietnia 2004 roku, Łańcut 2004, s. 385-465.

 

P. Sygowski, Stan ilościowy cerkwi na terenie Lubelszczyzny (prawosławna diecezja chełmska) w 1914. Próba ustalenia stanu faktycznego [w:] Wschodni Rocznik Humanistyczny, t. 1 (2004), Radzyń Podlaski 2004, s. 357-382.

 

P. Sygowski, Parę uwag o cerkwi p. w. Przemienienia Pańskiego w Terebuniu koło Brześcia nad Bugiem, na Białorusi (w świetle wizytacji z lat 1725 i 1757) [w:] Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska, Sectio L Artes, v. 2, red. M. Przychodzińska, Lublin 2004, s. 97-110.

 

P. Sygowski, Monastyr w Puhynkach na Wołyniu – dalsze badania [w:] Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали XI міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 3-4 листопада 2004 року, Луцьк 2004, s. 167-170.

 

P. Sygowski, Sanktuarium w Uhłach na Wołyniu w świetle wizytacji z Archiwum Państwowego w Lublinie [w:] Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали XI міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 3-4 листопада 2004 року, Луцьк 2004, s. 162–167.

 

P. Sygowski, Cerkwie w dekanacie hołubickim unickiej diecezji „Polskopołockiej” w świetle wizytacji z 1789 roku [w:] Dailės LDK miestuose porerkaiai ir užsakymai [w:] Dailės Istorijos Studijos, t. 2, Vilnius 2006, s. 276-304.

 

2005

 

П. Сиґовський, Про муровану церкву Святого Івана Эвангеліста в селі Штунь давного Любомльского деканату колишньої Холмської унійної эпархії (на пiдставі актів Державного архіву в Любліні) [w:] Записки Наукового Товариcтва імені Шевченка, t. 249 (Праці Комісії архітектури та містобудування), Львів 2005, s. 485–490.

 

P. Sygowski, Unickiego biskupa Józefa Lewickiego „Rewizya Cerkwiey Znaiduiących się w Dyecezyach Naszych Chełmskiey y Bełzkiey”rozpoczęta 29 grudnia 1720 r. [V. S.]* [w:] Studia Archiwalne, t. 2, Lublin 2006, s. 199-232

 

P. Sygowski, Z problematyki opieki kolatorskiej nad cerkwiami unickiej eparchii chełmskiej w XVIII wieku, na przykładzie murowanej cerkwi pw. św. Jana Ewangelisty we wsi Sztuń, w dekanacie lubomelskim (na podstawie akt z Archiwum Państwowego w Lublinie [w:] Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, t. 3, Lublin 2005, s. 198–205.

 

P. Sygowski, Monaster w Puhynkach w 1811 r. [w:] Волинська ікона: дослідження та реставрація. Науковий збірник. Випуск 12, Матеріали XII міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 27-28 жовтня 2005 року, Луцьк 2005, s. 146-147.

 

P. Sygowski, Nieco danych historycznych o cerkwiach w Teniatyskach, Lubyczy i Kniaziach [w:] Sztuka sakralna i duchowość pogranicza polsko-ukraińskiego na Lubelszczyźnie (Materiały z Międzynarodowej Konferencji „Sztuka Sakralna Pogranicza”, Lublin 13-15.10.2005 r.), Lublin 2005, s. 134–139

 

P. Sygowski, Zagadki cerkwi w Hrebennem – uwagi do problematyki badawczej kultury religijnej kręgu Kościoła Wschodniego diecezji chełmskiej [w:] Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku. Zbiór studiów (red. A. Gil) (w serii:) Studia i materiały do dziejów chrześcijaństwa wschodniego w Rzeczypospolitej, t. 3 (red. J. Kłoczowski, A. Gil), Lublin 2005, s. 205–223.

 

2006

 

P. Sygowski, Z zapomnianej tradycji – „surrogacja tykocińska” unickiej diecezji chełmskiej (cerkwie i ich wyposażenie w 1. ćwierci XIX w., w świetle materiałów z Archiwum Państwowego w Lublinie) [w:] Eikon staroobrzędowcy. Materiały z konferencji naukowej „Eikon staroobrzędowy. Przemiany w sztuce ikonowej na obszarze ziem ruskich Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII-XVIII wieku”, 17-19 VI 2005, Dom Pracy Twórczej w Wigrach [red. M. Olejnik, J. Tomalska], Szamotuły 2008, s. 121-178.

 

P. Sygowski, Cztery ikony z XVI w. i cerkiew p.w. św. Jerzego w Rawie Ruskiej. Przyczynek do rozważań nad problematyką ustalenia miejsca pochodzenia elementów malarskiego wyposażenia cerkwi. [w:] Українська греко-католицка церква і релігійне мистецтво (історичний досвід та проблеми сучасності). Науковий збірник. Випуск 4, Львів 2006, s. 150-153.

 

P. Sygowski, Nieistniejąca cerkiew p.w. Przemienienia Pańskiego we wsi Radesz ,w dekanacie włodawskim, unickiej diecezji włodzimiersko-brzeskiej – w świetle materiałów z Archiwum Państwowego w Lublinie [w:] Zeszyty Muzeum Pojezierza Łęczyńsko–Włodawskiego we Włodawie, t. 14, Włodawa 2007, s. 135-142.

 

P. Sygowski, Lelików, Powicie i Radostów (Лелікава, Павіцце, Радacтава) – trzy cerkwie „białoruskie” dekanatu Ratno, unickiej diecezji chełmskiej w XVIII w. (1721–1793) [w:] Волинська ікона: дослідження та реставрація. Науковий збірник. Випуск 13, Матеріали XIII міжнародної наукової конференції, м. Луцьк – м. Володимир-Волинський, 2–3 листопада 2006 року, Луцьк 2006, s. 104–109.

 

P. Sygowski, Apie garsėjančias kultu ikona XVIII a. Il pusės Polocko akivyskupijos vakarinėje dalyje (Trochę informacji o niektórych ikonach cieszących się kultem w 2 połowie XVIII w. w zachodniej części archidiecezji Połockiej)[w:] Iškilmės ir kasdienybė Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje ir jos kontekstuose. Konferencijos tezes , Vinius 2006, s. 62-65.

 

2007

 

P. Sygowski, „Tak unici budowali swe cerkwie”. Cerkiew w Czerniejowie koło Chełma w świetle źródeł archiwalnych i opracowań autorów rosyjskich z 4. ćwierci XIX w. (pamięci Janusza Michalskiego) [w:]Studia nad Sztuką Renesansu i Baroku, t. 8, Lublin 2007, s. 141-168.

 

P. Sygowski, A. Gil, Dekanat kaszogrodzki na tle dziejów Cerkwi unickiej na Wołyniu XVII – pierwszej połowy XIX w. [w:] Rocznik Europy Środkowo-Wschodniej, t. 5, Lublin 2007, s. 203-215

 

P. Sygowski, Cerkiew św. Dymitra Męczennika w Zhoranach, w XVIII wieku. [w:]Волинська ікона: дослідження та реставрація. Науковий збірник. Випуск 14, Матеріали XIV міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 29–30 жовтня 2007 року, Луцьк 2007, s. 117–124.

 

2008

 

P. Sygowski, Dzieje cerkwi w Łęcznej i cerkwi w jej okolicach [w:] Słowianie wschodni w dorzeczu Wieprza i Bugu, historia – kultura – religia (red. J. Libera), Łęczna 2008, s. 77-87

 

P. Sygowski, Unicka cerkiew św. Michała Archanioła w miasteczku Korytnicy i jej filia w Kładniowie – w XVIII w. [w:] Волинська ікона: дослідження та реставрація. Науковий збірник. Випуск 15, Матеріали XV міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 25–26 вересня 2008 року, Луцьк 2008, s. 189-192

 

P. Sygowski, [MATERIAŁY ARCHIWALNE DO DZIEJÓW CERKWI NA WOŁYNIU] Opisy wizytacyjne cerkwi w Woli Okońskiej i w Sitowiczach, w dekanacie kaszogrodzkim, unickiej diecezji chełmskiej, z 1721 r., z czasów wizytacji przeprowadzonej przez biskupa chełmskiego i bełskiego – Józefa Lewickiego [w:] Волинська ікона: дослідження та реставрація. Науковий збірник. Випуск 15, Матеріали XV міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 25–26 вересня 2008 року, Луцьк 2008, s. 188-189

 

P. Sygowski, Monastyr bazyliański w Gródku Nadbużnym i jego cerkiew w XVIII-XX wieku. [w:] Studia z dziejów i tradycji metropolii kijowskiej XII-XIX wieku [w:] Studia i materiały do dziejów chrześcijaństwa wschodniego w Rzeczypospolitej, t. 5 (pod red. A. Gila), Lublin 2009, s. 181-192

 

P. Sygowski, O kilku ikonach z byłego Muzeum Cerkiewno-Archeologicznego w Chełmie w zbiorach Muzeum Ławry Kijowo-Peczerskiej [w:] Szczelina światła. Ruskie malarstwo ikonowe. Pamięci Romualda Biskupskiego, Kraków 2009, s. 383-398

 

2009

 

P. Sygowski, Jedna cerkiew, 12 parochów i 2 ikony – nieco informacji o cerkwi w Chlewczanach [w:] Aпологет. Богословський збірник Львівської Духовної Академії. Українська Православна Церква Київський Патріархат. Матеріали І Міжнародної наукової конференції м. Львів, 23-24 листопада 2009 p. „Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво”. Львів 2009, s. 99-104.

 

P. Sygowski, Cerkiew „staroświecką Strukturą budowana” – czyli rzecz o u unickiej cerkwi p.w. Św. Michała Archanioła we wsi Stęzarzyce (Стенжаричі) na Wołyniu, a także o jej kaplicy filialnej w Zabłociu (Заболоття) – w świetle materiałów z Archiwum Państwowego w Lublinie [w:] Волинська ікона: дослідження та реставрація. Науковий збірник. Випуск 16, Матеріали XVI міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 4-5 листопада 2009 року, Луцьк 2009, s. 166-173.

 

P. Sygowski, Unicka cerkiew w Ostrowiu (Ocтров’я) w XVIII w. – na Pojezierzu Szackim na Wołyniu [w:] Волинська ікона: дослідження та реставрація. Науковий збірник. Випуск 16, Матеріали XVI міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 4-5 листопада 2009 року, Луцьк 2009, s. 173-179.

 

2010

 

P. Sygowski, Wpływ akcji rozbiórkowej cerkwi na Lubelszczyźnie w 1938 roku na stan zachowania malarstwa ikonowego tego regionu. [w:] Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r. – uwarunkowania, przebieg, konsekwencje (pod red. G. Kuprianowicza), Chełm 2009, s. 231-243

 

P. Sygowski, „Phoenix redivivus”. Ihmeitätekevän Chełmin Jumalanäidin tarina [w:] Ikonimaalari, z. 2/2010 (Helsinki), s. 46-53 (tłum. T. Kärkkäinen).

 

P. Sygowski, Karasin i Trojanówka – cerkwie dekanatu kaszogrodzkiego unickiej diecezji chełmskiej. [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku (red. I. Rolska-Boruch), t. 10, Lublin 2010, s.467-485

 

P. Sygowski, Obraz „cale we srebro … oprawiony”. O sukienkach dekorujących obraz Matki Boskiej Chełmskiej [w:] Rocznik Chełmski, t. 14 (Chełm 2010), s. 197-210.

 

P. Sygowski, Nieco informacji o cerkwi w Matczu i jej wyposażeniu – w świetle materiałów z Archiwum Państwowego w Lublinie [w:] Rocznik Chełmski, t. 14 (Chełm 2010), s. 211-224.

 

П. Сиговский, Hecколько замечаний о внутреннeм убранстве церквей брестского оффициалитата униатской владимирско-брестской епархии киевской митрополии в свете визитации 1725-1727 гг.: иконостаcы, „московские” и другие иконы (tłum. A. A. Ярошевич) [w:] „X” Филевские Чтения. Тезисы конференции 14-16 декабря 2010 г., Mocква 2010, c. 62-65.

 

2011

 

P. Sygowski, Monaster werchracki i jego opis wizytacyjny z 1764 r., Kraków [w druku]

 

P. Sygowski, Dekanat hołubicki unickiej diecezji „polskopołockiej” w 1789 r. [w:] Dziedzictwo unii brzeskiej, Lublin-Supraśl 2012, s. 243-268

 

P. Sygowski, Jak ksiądz Panasiński „nieprzyzwoite” ikony chował, „gluzować” kazał i gorzałki używał. Wizytacja dekanatu tomaszowskiego unickiej diecezji chełmskiej w 1811 r.– [w druku]

 

P. Sygowski, Dekanat lubomelski unickiej diecezji chełmskiej i cerkiew p.w. św. Łukasza Ewangelisty w Horodnie koło Lubomla w XVIII w. – w świetle materiałów z Archiwum Państwowego w Lublinie [w:] Rocznik Chełmski, t. 15, Chełm 2011, s. 139-151.

 

P. Sygowski, O dekanacie buskim unickiej diecezji chełmsko-bełskiej, o cerkwi w Rzepniowie, o ikonie Matki Boskiej oraz o księdzu znachorze (na podstawie materiałów z Archiwum Państwowego w Lublinie) [w:] Aпологет. Богословський збірник Львівської Духовної Академії. Українська Православна Церква Київський Патріархат. Матеріали І Міжнародної наукової конференції м. Львів, 24-25 листопада 2011 p. „Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво”, nr 29/2011 Львів 2011, s. 27-33.

 

П. Cиґовс’кий, Про походження кількox ікон колишнього церковно-археологічного музею у Xолмі [w:] Пам’ятки України: іторія та культура. Науковo-популярний ілюстрований журнал, nr 1-2 (165-166)/2010, Kиїв 2011, s. 74-79.

 

P. Sygowski, Dwie cerkwie w Gierszonach w XVIII w. – w świetle materiałów z archiwów Lublina i Wilna [w:] Związki Lublina i Wilna, t. 1 red. Tomasz Rodziewicz, Lublin 2011, s. 265-272

 

2012

 

P. Sygowski, Unicka cerkiew parafialna p.w. św. Onufrego Pustelnika we wsi Jabłeczna nad Bugiem [w:] Nadbużańskie Sławatycze, t. 12 (2011), s. 5-25

 

П. Сиґовський, Двовежова церква у Великій Глуші - причинок до унійної архітектури доби бароко на Волині у XVIII ст. [w:] Apxiтектурна спадщина Волині, Випуск 3, Piвне 2012, c. 143-151

 

P. Sygowski, Maciejów – miasteczko ziemi chełmskiej i jego cerkiew w XVIII wieku [w:] Rocznik Chełmski (red. E. Horoch), t. 16, Chełm 2012, s. 79-95

 

P. Sygowski, Trochę informacji o unickich ołtarzach, monstrancjach i innym wyposażeniu oraz o cerkwi p.w. św. Nikity w Połapach koło Lubomla w XVIII w. [w:] Rocznik Chełmski (red. E. Horoch), t. 16, Chełm 2012, s. 305-315

 

P. Sygowski, O cerkwi w Ulicku, jej kolatorach oraz o pochodzącej z tej cerkwi ikonie św. Paraskewii Męczennicy (obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego we Lwowie) [w:] Aпологет. Богословський збірник Львівської Духовної Академії. Українська Православна Церква Київський Патріархат. Матеріали V Міжнародної наукової конференції м. Львів, 23-24 листопада 2012 p. „Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво”, nr 32-33/2012 Львів 2012, s. 219-226

 

2013

 

P. Sygowski, Zabytki architektury na terenie Białorusi i Ukrainy (od końca X do początku XX wieku) [w:] Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich, t. 2 Ukraina i Białoruś: przeszłość i współczesność ziem między Rzeczypospolitą a Rosją (red. Waldemar Paruch), Lublin 2013, s. 365-414

 

P. Sygowski, Cerkiew i parafia prawosławna we wsi Jabłeczna – po likwidacji unii (1875 r.) [w:] Nadbużańskie Sławatycze, t. 13 (2012), s. 66-77

 

P. Sygowski, Zabytki malarstwa w rosyjskim Muzeum Cerkiewno-Archeologicznym w Chełmie (1882-1915) [w :] Збepeження й дослідження icторико-культурної спадщини в музейних зібраннях історични, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності. Міжнародна наукова конференція 25-27 вересня 2013 p. Львів, Львів 2013, c. 526-535.

 

Paweł Sygowski, Michale nad Bugiem – cerkiew z „trzema wieżami” i jej wyposażenie w 2 połowie XVIII w., w świetle wizytacji unickiej diecezji chełmskiej [w:] Волинська ікона: дослідження та реставрація. Науковий збірник. Випуск 20, Матеріали XX міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 27-28 cepпня 2013 року, Луцьк 2013, c. 260-266.

 

Paweł Sygowski, Paluu Łopienkaan [w:] Ikonimaalari,z. 2/2013 (Helsinki), s. 47-49

 

Paweł Sygowski, Lemkot – Karpattien kansa ja sen ikonit [w:] Ikonimaalari,z. 2/2013 (Helsinki), s. 34-45, 105

 

Paweł Sygowski (Lublin), Unicka cerkiew p.w. św. Mikołaja w Czortowicach koło Hrubieszowa i jej interesujące wyposażenie [do Przemyśla]

 

Paweł Sygowski, Rosyjskie Muzeum Cerkiewno-Archeologiczne w Chełmie (1882-1915) – nieco uwag o kontekście jego powstania i zbiorach sztuki religijnej (malarstwo, rzeźba) [w:] Rocznik Chełmski, t. 17, s. 85-118

 

2014

 

Paweł Sygowski (Lublin), Historyczno-statystyczny opis parafii prawosławnej w Sławatyczach z około 1892 r., autorstwa proboszcza sławatyckiego – księdza Matwieja Bielińskiego [w:] Nadbużańskie Sławatycze, R. 14 (2013) – [w druku]

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2014, godz. 10:56 - Liliana Kycia