PROBLEMATYKA NAUKOWA:
 
ekologia krajobrazu
     

DATA UZYSKANIA STOPNIA NAUKOWEGO:
   
magister – 2010 – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  
 

Przekształcenia struktury krajobrazu obszaru w granicach Nadleśnictwa Baligród na przestrzeni 58 lat

promotor: dr Daniel Klich

     

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
 
Katedra Ekologii Stosowanej – WBiNoŚ KUL (2013-do chwili obecnej) – samodzielny referent techniczny
Katedra Ekologii Stosowanej – WBiNoŚ KUL (2013-2013) – asystent naukowo-techniczny
Katedra Ekologii Stosowanej – WMP KUL (2010-2013) – asystent naukowo-techniczny
   

PUBLIKACJE NAUKOWE:
     

Gielarek S., Klich D., Żukowska K. 2014. Zanieczyszczenie światłem, część I: Zanieczyszczenie nocnego nieba światłem – współczesny problem obszarów zurbanizowanych. W: J.R. Rak [red.] Antropogeniczne czynniki wpływu na środowisko przyrodnicze na przykładzie południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Brzozów: 141-160.

Gielarek S., Klich D., Żukowska K. 2014. Zanieczyszczenie światłem, część II: Funkcjonowanie organizmów żywych w warunkach fotozanieczyszczenia. W: J.R. Rak [red.] Antropogeniczne czynniki wpływu na środowisko przyrodnicze na przykładzie południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Brzozów: 161-180.

Gielarek S., Klich D. 2013. The consequences of land use changes in the Western Bieszczady Mts. in relation to land degradation. W: J.R. Rak [red.] Wybrane aspekty ochrony i kształtowania środowiska w Polsce, we wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainie. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fasnachta w Brzozowie. Brzozów: 199-212.
Klich D., Gielarek S., Antosiewicz M. 2013. Land cover dynamics in western Bieszczady Mts between 19th and 20th century. Ekológia (Bratislava) 32(1): 95-103.
Klich D., Gielarek S. 2012. Dynamika zmian użytkowania ziemi i jej wpływ na powierzchnię leśną a teoria neomaltuzjanizmu na przykładzie Karpat. W: J.R. Rak [red.] Problemy ochrony przyrody, korzystania ze środowiska i promocji walorów turystycznych południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fasnachta w Brzozowie. Brzozów: 327-343.
Gielarek S., Klich D., Antosiewicz M. 2011. Zmiany powierzchni leśnej w Bieszczadach Zachodnich w XIX i XX wieku. Sylwan 155(12): 835-842.
Gielarek S., Klich D., Antosiewicz M. 2011. Kierunki transformacji krajobrazu Bieszczad Zachodnich. W: J.R. Rak [red.] Środowisko przyrodnicze i walory turystyczne południowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fasnachta w Brzozowie. Brzozów: 161-178.
   
Wszystkie publikacje pracowników Katedry Ekologii Stosowanej od 2002 roku
     

KONFERENCJE NAUKOWE:
 

Klich D., Łopucki R., Gielarek S. 2014. Farmy wiatrowe Podkarpacia i ich możliwy wpływ na zwierzęta naziemne. XV Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2014 Walory przyrodnicze i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego. 23-24 września, Brzozów. Referat.

Gielarek S., Klich D., Żukowska K. 2013. Funkcjonowanie organizmów żywych w warunkach fotozanieczyszczenia. XIV Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2013 Walory przyrodnicze, turystyczne i kulturowe północnej części Euroregionu Karpackiego. 23-24 września, Brzozów. Referat.

Gielarek S., Klich D., Żukowska K. 2013. Zanieczyszczenie nocnego nieba światłem – współczesny problem obszarów zurbanizowanych. XIV Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2013 Walory przyrodnicze, turystyczne i kulturowe północnej części Euroregionu Karpackiego. 23-24 września, Brzozów. Referat.

Gielarek S., Klich D. 2012. Konsekwencje zmian użytkowania terenu w Bieszczadach Zachodnich w aspekcie degradacji gruntów. XIII Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2012 Ekologiczne, sozologiczne i turystyczne aspekty zrównoważonego rozwoju regionów przygranicznych Polski, Słowacji i Ukrainy. 25-26 września, Brzozów. Referat.

Klich D., Gielarek S. 2011. Dynamika zmian użytkowania ziemi i jej wpływ na powierzchnię leśną a teoria neomaltuzjanizmu na przykładzie Karpat. XII Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2011 Człowiek a ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Karpatach polskich, słowackich i ukraińskich. 28-29 września, Brzozów. Referat.
Gielarek S., Antosiewicz M., Klich D. 2010. Przekształcenia struktury krajobrazu Bieszczad Zachodnich. XI Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna Brzozów 2010 Walory ekologiczne, przyrodnicze, turystyczne i kulturowe Podkarpacia. 28-30 września, Brzozów. Referat.
     

 

Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2014, godz. 12:46 - Sylwia Gielarek