KitK1

Elitarne, twórcze, międzyobszarowe!

 

 

Nasi studenci:

 • uczestniczą w interdyscyplinarnych projektach naukowych,
 • uczestniczą w międzyuczelnianym programie Akademii Artes Liberales,
 • biorą udział w pracach organizacji pozarządowych i stowarzyszeń kulturalnych,
 • mają większe szanse na zdobycie nagród, wyróżnień i stypendiów fundowanych, np. prestiżowe stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • organizują interdyscyplinarne sesje naukowe oraz spotkania ze znanymi postaciami życia kulturalnego i politycznego,
 • zdobywają największą liczbę stypendiów polskich i zagranicznych.

 

Dajemy Ci możliwości:

 • uzyskania jednego lub dwóch dyplomów licencjata na trzyletnich studiach I stopnia i jednego lub dwóch dyplomów magistra na dwuletnich studiach II stopnia, na następujących kierunkach:

  filologia polska, klasyczna, angielska, romańska, germańska, słowiańska, niderlandzka, filozofia, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, muzykologia, pedagogika, socjologia, psychologia, prawo, teologia, ekonomia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 

 • W przypadku kierunków realizowanych w trybie jednolitych studiów pięcioletnich, takich jak prawo, teologia, psychologia, student MISHuS ma możliwość uzyskania dyplomu magistra, pod warunkiem uprzedniego zdobycia (w ramach studiów w Kolegium MISHuS) dyplomu licencjata z jakiegokolwiek innego kierunku.

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

 • tworzenia nowych strategii, operowania licznymi językami, wytaczania nowych planów naukowych
 • dokonywania analiz oraz w integrowaniu danych z różnych dziedzin
 • ustalania priorytetów, radzenia sobie z wieloma zadaniami, pracy w grupie, inspirowania innych do działania

Zawody:

 • stanowiska specjalistyczne wymagające interdyscyplinarnych umiejętności z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

 

Autor: Katarzyna Mysłowska
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2015, godz. 15:38 - Ewa Kula