KitK1

Elitarne, twórcze, międzyobszarowe!

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • tworzenia nowych strategii, operowania licznymi językami, wytaczania nowych planów naukowych
  • dokonywania analiz oraz w integrowaniu danych z różnych dziedzin
  • ustalania priorytetów, radzenia sobie z wieloma zadaniami, pracy w grupie, inspirowania innych do działania

Zawody:

  • stanowiska specjalistyczne wymagające interdyscyplinarnych umiejętności z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
 

 

Studia stacjonarne II stopniaWarunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia z dyplomem licencjata z obszaru nauk humanistycznych lub nauk społecznych i złożenia na piśmie w terminie rejestracji projektu indywidualnego programu studiów w ramach studiów II stopnia (dotyczy wszystkich kandydatów).

Kwalifikacja na podstawie:

a) oceny na dyplomie licencjata;

b) oceny przedłożonego projektu indywidualnego programu studiów;

c) rozmowy kwalifikacyjnej.

Z rozmowy kwalifikacyjnej są zwolnieni absolwenci Kolegium MISHuS.

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest orientacja w humanistycznych zainteresowaniach kandydata. Jej przedmiotem będzie przedłożony projekt indywidualnego programu studiów i ocena kompetencji kandydata do realizacji wskazanego programu.

Do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczeni są kandydaci z oceną co najmniej 4.0 na dyplomie licencjata i zaświadczeniem o znajomości co najmniej jednego języka obcego nowożytnego na poziomie B2 (nie dotyczy absolwentów studiów I stopnia kierunków neofilologicznych).

Kandydaci z dyplomem licencjata studiów I stopnia Kolegium MISHuS, którzy w ramach studiów w Kolegium realizują minimum programowe studiów jednolitych magisterskich (prawo, psychologia, teologia), przyjmowani są w pierwszej kolejności.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2016, godz. 10:23 - Magdalena Kargol