„Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów”.

 

Uchwałą nr 84/VIII/2011Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku, zostały określone zasady udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 71, poz. 1379; Nr 179, poz. 2802; z 2012 r. poz. 2486 i z 2013 r. poz. 3434).


Stypendium naukowe może być przyznane, studentowi zamieszkałemu na terenie Gminy Lublin, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 1. jest studentem studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, w systemie studiów stacjonarnych;
 2. w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadził działalność naukową lub artystyczną mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki;
 3. w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył co najmniej drugi rok studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo jest studentem studiów II stopnia;
 4. w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium uzyskał średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,7;
 5. nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.

 

Stypendium naukowe może być przyznane, doktorantowi zamieszkałemu na terenie Gminy Lublin, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 1. jest uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich;
 2. w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadził działalność naukową lub artystyczną mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki;
 3. w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył, co najmniej pierwszy rok studiów III stopnia;
 4. w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium uzyskał średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,9 oraz ma otwarty przewód doktorski;
 5. nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.

 

Stypendium może być przyznane jednej osobie:

 • jeden raz w ciągu studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich);
 • jeden raz w ciągu studiów doktoranckich.


Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2013/2014 będą przyjmowane w terminie od 1 do 31 października 2013 r.,w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, w godzinach od 7.30 do 15.30.


Ujednolicony tekst uchwały nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 71, poz. 1379; Nr 179, poz. 2802; z 2012 r. poz. 2486 i z 2013 r. poz. 3434) oraz formularz wniosku o przyznanie stypendium, są dostępne na stronie Urzędu Miasta Lublin w banerze umieszczonym po prawej stronie zatytułowanym „Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów” (http://www.um.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=197696).

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2013, godz. 09:00 - Ireneusz Marciszuk