Oferta nr:359/2017

 

Ministerstwo Finansów – Biuro Dyrektora Generalnego

w ramach współpracy z uczelniami wyższymi

zajmuje się organizacją i koordynacją studenckich praktyk zawodowych

w departamentach / biurach Ministerstwa Finansów,

głównie dla studentów ostatnich lat studiów ( 4-5 rok jednolitych studiów magisterskich lub 1-2 rok studiów II stopnia - uzupełniających magisterskich) oraz studiów doktoranckich.

 

Do odbywania praktyk w Ministerstwie Finansów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością. Praktyki w Ministerstwie Finansów są bezpłatne. Ministerstwo Finansów nie pokrywa kosztów przejazdów, ubezpieczenia, utrzymania oraz zakwaterowania w czasie trwania praktyki.

 

Praktyki w Ministerstwie Finansów organizowane są w ciągu całego roku kalendarzowego. Praktyki studenckie w Ministerstwie Finansów trwają minimum 2 tygodnie i zwyczajowo rozpoczynają się w poniedziałek o godz. 10.00.

Ilość miejsc na praktyki i czas ich trwania jest związany z bieżącymi pracami departamentu/biura.

Po zakończeniu odbywania praktyki Ministerstwo Finansów wydaje zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki.

Wiedza i kwalifikacje zdobyte przez studentów, są wkładem Ministerstwa Finansów w przygotowanie zawodowe absolwentów wyższych uczelni.

Praktykanci zainteresowani odbyciem praktyki w Ministerstwie Finansów powinni złożyć wymagany (w oryginale) komplet dokumentów:

1. Formularz aplikacyjny (plik word 36 KB)

2. CV.

4. Dowód ubezpieczenia NW na okres praktyki.

5. Zaświadczenie z uczelni o posiadaniu statusu studenta.

 

Powyższe dokumenty, na co najmniej trzy tygodnie przed preferowanym terminem rozpoczęcia praktyki, należy przesłać na adres:

Ministerstwo Finansów

Biuro Dyrektora Generalnego

Praktyka studencka

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

lub złożyć osobiście w Biurze Przepustek Ministerstwa Finansów - adres j.w.

 

Proces rekrutacji przebiega w dwóch etapach:

  1. Biuro Dyrektora Generalnego, na podstawie dokumentów aplikacyjnych, dokonuje wstępnej selekcji zgłoszeń pod kątem zgodności kierunku studiów oraz zainteresowań osoby ubiegającej się o praktykę z profilem działania departamentu/biura, w którym będzie ona realizowana.
     
  2. Zaakceptowane w pierwszym etapie aplikacje zostają następnie wysyłane do deklarowanych w formularzu aplikacyjnym departamentów/biur. Na tym poziomie podejmowana jest ostateczna decyzja o przyjęciu, bądź odrzuceniu oferty, o czym studenci zostają informowani przez Biuro Dyrektora Generalnego, pisemnie lub telefonicznie.

Dodatkowych informacji nt. przedmiotowych praktyk udziela – Biuro Dyrektora Generalnego Pani Emilia Białas-Wrzesień tel. 0-22 694-40-70, Pani Adriana Dymińska tel. 0-22 694-37-61, Pani Agnieszka Włodarczyk tel. 0-22 694-41-43 oraz Pani Joanna Wolska tel. 0-22 694-40-95

e-mail: emilia.bialas-wrzesien@mf.gov.pl

e-mail: adriana.dyminska@mf.gov.pl

e-mail: agnieszka.wlodarczyk@mf.gov.pl

e-mail: joanna.wolska@mf.gov.pl

 

 

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 27.07.2017, godz. 13:29 - Marta Szymańska-Jarosz