Oferta nr:450/2017

 

Ministerstwo Środowiska w Warszawie

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw systemu realizacji programów operacyjnych finansowanych ze środków europejskich w Wydziale Koordynacji Systemu i Nadzoru w Departamencie Funduszy Ekologicznych

 

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

Liczba etatów: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• zagrożenie korupcją
• permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
• inne: narażenie na stres wynikające z prowadzenia spraw skomplikowanych pod względem prawnym lub rzutujących na ocenę pracy i wizerunek Ministerstwa Środowiska (odpowiedzi na petycje, interpelacje i zapytania poselskie) często realizowanych pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca na V piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich- podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości
• praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • koordynowanie procesu przygotowania i aktualizacji instrukcji wykonawczych (procedur wewnętrznych) Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ 2007-2013), a także współpraca w tym zakresie z Instytucjami Wdrażającymi;
 • koordynowanie procesu konsultacji i uzgodnień projektów aktów prawnych, wytycznych, wzorów wniosków i umów oraz innych dokumentów (także w języku angielskim) niezbędnych do realizacji POIiŚ 2014-2020 oraz POIiŚ 2007-2013, a także koordynowanie opiniowania projektów aktów normatywnych, strategii, planów, założeń, programów, opracowań studialnych i innych dokumentów, których zakres leży w kompetencji kilku komórek Departamentu;
 • koordynowanie przygotowania oraz aktualizacji systemu porozumień dotyczących wdrażania POIiŚ 2014-2020, POIiŚ 2007-2013 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) zawieranych pomiędzy Ministrem Środowiska a Ministrem Rozwoju i Finansów oraz Ministrem Środowiska a Instytucjami Wdrażającymi, aktualizowanie pełnomocnictw udzielanych przez Dyrektora Generalnego oraz Ministra Środowiska dyrektorowi i pracownikom Departamentu, a także koordynowanie aktualizacji regulaminu organizacyjnego Departamentu;
 • udział w realizacji zadań związanych z kontrolą w ramach POIiŚ, w szczególności poprzez udział w kontrolach systemowych w Instytucjach Wdrażających;
 • udział w wykonywaniu zadań związanych z nadzorem nad działalnością Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w tym rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski dotyczące działalności NFOŚiGW;
 • przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wystąpienia poselskie oraz oświadczenia senatorskie dotyczące spraw związanych z realizacją programów finansowanych z funduszy UE i innych środków zagranicznych, a także działalności NFOŚiGW

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w instytucjach realizujących programy finansowane ze środków europejskich (w komórkach organizacyjnych tych instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie tymi programami) lub przy realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • znajomość ustaw: o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w pespektywie finansowej 2014-2020; o finansach publicznych (w zakresie organizacji sektora finansów publicznych oraz funduszy europejskich); Prawo ochrony środowiska (w zakresie systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej)
 • wiedza na temat systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków publicznych w Polsce
 • komunikacja
 • myślenie analityczne
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w instytucjach realizujących programy finansowane ze środków europejskich (w komórkach organizacyjnych tych instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie tymi programami) lub przy realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu - wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Terminy i miejsca składania dokumentów

 • Dokumenty należy złożyć do: 26 maja 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  W zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym DFEsp25/2017

Inne informacje:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 207, 36 92 438, 36 92 426

Wzór wymaganych oświadczeń udostępniony jest na stronie internetowej: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

Oferty przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane.

Techniki i metody naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• test wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych
• weryfikacja znajomości języka angielskiego
• zadanie praktyczne typu case study
• rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).

Przekazanie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani o terminie jego przeprowadzenia. O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani drogą elektroniczną.

Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.) jest Minister Środowiska.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 18.08.2017, godz. 15:00 - Olga Żarska-Stępień