Słowo Rektora KUL
do Uczestników Mszy św. w intencji Pomordowanych na Kresach Wschodnich
i Środowisk Kresowych


W dziejach narodów i państw są wydarzenia bolesne i trudne, wydarzenia budzące emocje i wywołujące spory. Takim wydarzeniem w najnowszej historii Polski i Ukrainy jest zbrodnia wołyńska z 1943 roku. Poszukiwanie prawdy o wspólnej przeszłości dwóch sąsiednich narodów oraz przywracanie pamięci o ofiarach sprzed 71 lat to powinność kolejnych pokoleń Polaków i Ukraińców, to wznoszenie fundamentu pod wzajemne pojednanie. Nie wolno bowiem trwać w gniewie i zapamiętaniu, ale - jak nauczał papież Jan Paweł II w swoim przesłaniu skierowanym do zwierzchników Kościołów w Polsce i na Ukrainie w 60. rocznicę tych tragicznych dni - trzeba patrzeć na minione wydarzenia  w nowej perspektywie i podejmować wysiłek budowania lepszej przyszłości. „Skoro Bóg przebaczył nam w Chrystusie, trzeba, aby wierzący umieli przebaczać sobie nawzajem doznane krzywdy i prosić o przebaczenie własnych uchybień, i w ten sposób przyczyniać się do budowania świata, w którym respektuje się życie, sprawiedliwość, zgodę i pokój. Ponadto chrześcijanie, wiedząc, że Bóg «dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu» (2 Kor 5, 21), wezwani są, by uznać błędy przeszłości, aby obudzić własne sumienia wobec obecnych kompromisów i otworzyć serca na autentyczne, trwałe nawrócenie”.


Społeczność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rokrocznie wspomina w tych dniach wszystkich, którzy doświadczyli dramatu rzezi wołyńskiej. Oddajemy hołd Polakom i Ukraińcom ratującym życie innych z narażeniem własnego. Modlimy się o uzdrowienie wspomnień ocalonych i o ukojenie bólu rodzin cierpiących z powodu utraty bliskich. Dobrego Boga prosimy o przyjęcie do swej chwały niewinnie zamordowanych. Miłosierdziu Bożemu polecamy także tych, którzy pozwolili się zwieść ideologii przemocy i nienawiści. Pomni słów zapisanych w deklaracji podpisanej w 2013 roku, w 70. rocznicę wydarzeń na Wołyniu, przez zwierzchników Kościoła rzymskokatolickiego i grekokatolickiego w Polsce i na Ukrainie modlimy się, „by wojna, która już dawno wygasła na naszych ziemiach, nie trwała dziś w sercach ludzi”. Niech Pan  obdarzy nas wszystkich łaską przebaczenia, pojednania i pokoju.

 


Ks. Prof. Antoni Dębiński
Rektor
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II