Instytut Ochrony Środowiska KUL prowadzi od roku akademickiego 2011/201 na studiach II stopnia na kierunku ochrona środowiska specjalność "Monitoring stanu zachowania obszarów Natura 2000".

Absolwenci tej specjalności uzyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzenia oceny stanu zachowania obszarów Natura 2000, wymaganych przez standardy UE, dla wszystkich obszarów Natura 2000 na terenie Unii Europejskiej.

 

Blok specjalistycznych zajęć obejmuje:

  • Uwarunkowania prawne dotyczące sieci Natura 2000,
  • Metody oceny stanu siedlisk i gatunków w obszarach Natura 2000,
  • Zasady ustalania referencyjnych powierzchni, zasięgów i wielkości populacji,
  • Zasady sporządzania raportów o stanie zachowania siedlisk i gatunków.

 

Ukończenie tej unikalnej specjalności otwiera przed absolwentami możliwości zatrudnienia we wszystkich jednostkach zarządzających obszarami Natura 2000 oraz w komórkach odpowiedzialnych za ochronę środowiska w jednostkach administracji terenowej na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Pozwala również uczestniczyć w różnorodnych projektach finansowanych ze środków UE związanych z obszarami Natura 2000, w tym przy tworzeniu planów ochrony tych obszarów.

 

Po ukończeniu specjalności, absolwenci otrzymają certyfikat kwalifikacji:

certyfikat_natura2000

 

Autor: Dawid Stępniak
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2013, godz. 14:39 - Daniel Klich