Monografie i redakcje prac zbiorowych

 

Autor

Rok wydania

Tytuł publikacji

Słowa-klucze

Oleś P. K., Batory A.

(2008)

Tożsamość i jej przemiany a kultura. Lublin – Warszawa: PWN – Wydawnictwo KUL.

 

Chmielnicka-Kuter E., Puchalska-Wasyl M., Oleś P.

(2009)

Konfrontacja z sobą – 2000. Aneks do podręcznika. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Metoda Konfrontacji z Sobą; samopoznanie

Chmielnicka-Kuter E., Puchalska-Wasyl M., Oleś P. (red.),

(2005)

Polifonia osobowości: Aktualne problemy psychologii narracji. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Polifonia; narracja; dialogowość

Łaguna, M., Fortuna, P.

(2009)

Przygotowanie szkolenia, czyli jak dobry początek prowadzi do sukcesu. Gdańsk: GWP.

 

Fortuna, P., Torój, M.

(2009)

Jak być lepszym szefem. Inspiracje psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

 

Fortuna, P.

(2007)

Obrona przed wpływem telewizji. Lublin: TN KUL.

 

Gorbaniuk, O.

(2009)

Wizerunek Niemiec i Niemców wśród Polaków: perspektywa psychologiczna i marketingowa. Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Gorbaniuk, O., Jóźwik, B. (red.)

(2009)

Społeczno-gospodarcze aspekty współpracy polsko-niemieckiej. Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Dzwonkowski, R., Gorbaniuk, O., Gorbaniuk, J.

(2004)

Postawy katolików obrządku łacińskiego na Białorusi wobec języka polskiego. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Dzwonkowskim, R., Gorbaniuk, O., Gorbaniuk, J.

(2002)

Świadomość narodowa młodzieży polskiego pochodzenia z byłego ZSRR studiującej w Polsce. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Dzwonkowski, R., Gorbaniuk, O., Gorbaniuk, J.

(2001)

Postawy katolików obrządku łacińskiego na Ukrainie wobec języka polskiego. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Januszewska, E.

(1994)

Psychosomatyczne aspekty białaczki u dzieci. Charakterystyka psychologiczna. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

psychosomatyka,

osobowość dzieci,

postawy rodziców

Januszewska, E. (red.)

(1996)

Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży, depresja, moczenie, subkultury

Januszewski, A.,

(1988)

Niektóre uwarunkowania zdolności poznawania samego siebie i drugiej osoby. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

samoocena, ocena innych ludzi, czynniki warunkujące trafność ocen

Kornas-Biela, D.

(1988)

Rozwój psychofizyczny dziecka przed narodzeniem (Rybnik, 1988; Warszawa, 1991; Opole, 1993).

 

Kornas-Biela, D.

(1993)

Wokół początku życia ludzkiego. Warszawa: Nasza Księgarnia (wyd. II zmienione, Warszawa: IW PAX, 2002. Wyd. III. Warszawa: IW PAX, 2004, s. 283.)

 

Kornas-Biela, D.

(1996)

Psychologiczne problemy poradnictwa genetycznego i diagnostyki prenatalnej. Lublin: TN KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(1998)

Jak powstałem. Gdańsk: Wyd. HLI-Europa. (Przewodnik metodyczny zatwierdzony przez MEN jako pomoc naukowa nr. 0534/1998.)

 

Kornas-Biela, D.

(red.)

(1988)

Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 

Kornas-Biela, D.,

Bielawska-Batorowicz E.

(1992)

Z zagadnień psychologii prokreacyjnej. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(red.)

(1999)

Oblicza macierzyństwa. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(red.)

(2000)

Rodzina: źródło życia i szkoła miłości. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(red.)

(2001)

Oblicza ojcostwa. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(red.)

(2001)

Oblicza dzieciństwa. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(red.)

(2007)

Ojcostwo wobec wyzwań współczesności. Lublin: Fundacja Tato-Net.

 

Sobol-Kwapińska, M.

(2008).

KMC – Kwestionariusz „Metafory Czasu”. Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

psychologia czasu, metafory czasu, postrzeganie czasu

Sobol-Kwapińska, M.

(2007).

Żyć chwilą? Koncentracja na teraźniejszości a poczucie szczęścia. Lublin: Wydawnictwo KUL

psychologia czasu, metafory czasu, dobrostan psychiczny

Oleś, P. K., Puchalska-Wasyl, M., & Sobol-Kwapińska, M. (red.)

(2006).

O osobowości praktycznie wszystko. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

 

 

teorie osobowości, pomiar osobowości, wymiary osobowości

Niewiadomska, I., Kalinowski, M.

(2010)

Wezwani do działania. Zasoby społeczne w profilaktyce zachowań dewiacyjnych. Lublin: Wyd. KUL.

profilaktyka społeczna, zasoby społeczne

Gulla, B., Niewiadomska, I., Wysocka-Pleczyk, M.

(2010)

Białe plamy w psychologii sądowej. Kraków: Wyd. UJ.

psychologia sądowa

Niewiadomska, I.

(2007)

Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności. Lublin: Wyd. KUL.

osobowość, kara pozbawienia wolności

Niewiadomska, I., Chwaszcz, J., Kołodziej, B., Śpila, B.

(2005)

Seks: fakty i mity. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium”.

seks, uzależnienie

Kalinowski. M., Czuma, I., Kuć, M., Kulik, A. Niewiadomska, I. (red.)

(2005)

Praca: fakty i mity. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium”.

praca, pracoholizm

Niewiadomska, I., Brzezińska, M., Lelonek, B.

(2005)

Hazard: fakty i mity. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium”.

hazard, uzależnienie

Niewiadomska I., Kalinowski M., Sikorski D.

(2005)

Kulty publiczności: fakty i mity. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium”.

kulty publiczności

Niewiadomska, I., Kulik ,A., Hajduk, A.

(2005)

Jedzenie: fakty i mity. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium”.

jedzenie, anoreksja, bulimia

Cekiera, Cz., Niewiadomska, I.

(2005)

Tytoń: fakty i mity. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium”.

tytoń, uzaleznienie

Chwaszcz, J., Pietruszka, M., Sikorski, D., Niewiadomska, I. (red.)

(2005)

Media: fakty i mity. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium”.

media, uzależnienie

Świtka, J., Kuć, M., Niewiadomska, I.

(2005)

Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji. Lublin: TN KUL.

przestępca, osobowość, resocjalizacja

Świtka J., Kuć, M., Niewiadomska, I.

(2005)

Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji. Lublin: Wydawnictwo KUL.

wartości moralne, resocjalizacja, socjalizacja

Niewiadomska, I., Sikorska-Głodowicz, M.

(2004)

Alkohol: fakty i mity. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium”.

alkohol, uzależnienie, anonimowi alkoholicy

Niewiadomska, I., Stanisławczyk, P.

(2004)

Narkotyki: fakty i mity. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium”.

narkotyki, uzaleznienie

Sikorski, D., Bukalski, S., Niewiadomska, I. (red.)

(2004)

Sekty: fakty i mity. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium”.

sekty, uzależnienie

Kuć, M., Niewiadomska, I.

(2004)

Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna. Lublin: TN KUL.

kara kryminalna, psychologia, prawo

Świtka, J., Kuć, M., Niewiadomska, I.

(2004)

Autorytet i godność służb penitencjarnych a skuteczność resocjalizacji. Lublin: Wydawnictwo KUL.

służby penitencjarne, skuteczność resocjalizacji

Cekiera, Cz., Niewiadomska, I.

(2001)

Profilaktyka uzależnień drogą do wolności człowieka. Lublin: TN KUL.

profilaktyka, uzaleznienia

Cekiera, Cz., Niewiadomska, I.

(1997)

Rozwój osoby w teorii dezintegracji pozytywnej. Lublin: TN KUL.

 

Dezintegracja pozytywna

Oleś P.

(1989)

Wartościowanie a osobowość: Psychologiczne badania empiryczne. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Wartości, osobowość

Oleś P.

(1998)

Kwestionariusz do Badania Kryzysu w Wartościowaniu: Podręcznik (wyd. 2, rozszerzone). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Wartości, pomiar, KKW

Oleś P.

(1992)

Metoda Konfrontacji z Sobą H. J. M. Hermansa: Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Konfrontacja, metoda, wartościowanie

Chmielnicka-Kuter E., Oleś P. K., Puchalska-Wasyl M.

(2009)

Metoda Konfrontacji z sobą – 2000. Aneks do podręcznika. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Konfrontacja, metoda, wartościowanie

Oleś P.

(1995)

Kryzys "połowy życia" u mężczyzn. Psychologiczne badania empiryczne. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Kryzys połowy życia, osobowość

Oleś P. K.

(2000)

Psychologia przełomu połowy życia. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Kryzys połowy życia, osobowość

Oleś P. K.

(2009)

Wprowadzenie do psychologii osobowości. Nowe wydanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Osobowość, teoria

Oleś P. (red.)

(1997)

Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

osobowość

Oleś P., Steuden S., Toczołowski J. (red.)

(2002)

Jak świata mniej widzę: Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Jakość życia,

Zaburzenia widzenia

Oleś P. (red.)

(2005)

Numer tematyczny: Dialogowe Ja. Przegląd Psychologiczny, 48, 1.

Ja dialogowe, wewnętrzny dialog

Oleś P.K., Hermans H. J. M. (red.)

(2005)

The dialogical self: Theory and research. Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Dialogical self, theory, research

Oleś P., Steuden S. (red.)

(2006)

Kolokwia Psychologiczne (Vol. 14. Neuronauka). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Neuronauka

Oleś P., Puchalska-Wasyl M., Sobol-Kwapińska M. (red.)

(2006)

O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości. Warszawa, Lublin: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Wydawnictwo KUL.

Osobowość,

ćwiczenia

Steuden S., Oleś P. (red.)

(2007)

Życie jako zadanie. O Zenomenie Płużek. Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Płużek

Oleś P. K., Batory A. (red.)

(2008)

Tożsamość i jej przemiany a kultura. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Tożsamość, osobowość

Popielski, K.

(1993)

Noetyczny wymiar osobowości. Lublin: RW (1994 II wyd.zm.)

 

Popielski, K.

(2004)

Noo-logoterapia. Elementy wprowadzenia. Lublin – Kielce

 

Popielski, K.

(2005)

Noeticka dimenzia osobnosti. Psychologicka analyza pocitu zmyslu zivota. Trnava: Vydavatel’stwo Trnavskej univerzity v Trnave.

 

Popielski, K.

(2008)

Psychologia egzystencji. Wartości w życiu. Lublin: Wyd. KUL (2009, II wyd. zmienione).

 

Popielski, K. (red.)

(1987)

Człowiek - pytanie otwarte. Lublin: RW KUL.

 

Popielski, K. (red.)

(1996)

Człowiek – Wartości – Sens. Lublin: RW KUL.

 

Popielski, K. (red.)

(2001)

K psychológii osobného subjektu. (W kierunku psychologii podmiotu osobowego). Lublin – Trnava: Wyd. TU.

 

Popielski, K., Happach, M., Krzemińska-Dąbrowska, I., Moskalewicz, B., Świerkocka, K.

(2003)

Wyniki kompleksowego postępowania leczniczego w spondyloartropatii rozpoznanej w wieku rozwojowym. Warszawa: Instytut Reumatologii.

 

Popielski, K. (red.)

(2008)

Wartości dla życia. Lublin: Wyd. KUL.

 

Sękowski, A.

(1989)

Osobowość a osiągnięcia artystyczne uczniów szkół muzycznych. Warszawa, Kraków, Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.

 

Sękowski, A.

(1991)

Osobowościowe uwarunkowania postaw wobec ludzi niepełnosprawnych. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 

Sękowski, A.

(1994)

Psychospołeczne determinanty postaw wobec inwalidów. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 

Sękowski, A.

(2000)

Osiągnięcia uczniów zdolnych. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. (2001 wyd. II rozszerzone)

 

Sękowski, A. (red.)

(2004)

Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań. Warszawa: PWN. (2005 dodruk)

 

Chlewiński, Z., Sękowski, A. (red.)

(2004)

Psychologia w perspektywie XXI wieku. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Sękowski, A., Klinkosz, W. (red.)

(2010)

Zdolności człowieka w ujęciu współczesnej psychologii. Lublin: TN KUL.

 

Sękowski, A.

(2000)

Grupowe i indywidualne możliwości rozwijania zdolności osób uczących się. Koszalin: Wydawnictwo CSzOPL.

 

Klinkosz, W.

(2003)

Sukces akademicki studentów niewidomych i słabo widzących a ich osobowość. Lublin: TN KUL.

 

Zaleski, Z.

(1987)

Motywacyjna funkcja celów w działalności_człowieka (Motivational function of goals in human activity). Lublin: RW KUL.

 

Zaleski, Z.

(1991)

Psychologia zachowań_celowych (Psychology of goal-directed behavior). Warszawa: PWN.

Cele, przyszłość, motywacja

Zaleski, Z.

(1990)

Metodyka oceny społecznych skutków likwidacji kopalni (Methodology of estimation of social consequences of mine closing). Wrocław: Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzegomskiej (editor).

 

Zaleski, Z.

(1991)

Psychologia ekologicznego exodusu. (Psychology of ecological exodus). Wrocław: Ossolineum.

Stres ekologiczny, migracja

Zaleski, Z. (red.)

(1994)

Psychology of future orientation. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Perspektywa przyszłości, nadzieje, lęk

Zaleski, Z., Chlewiński, Z. Rożnowski, B.

(1996)

Psychospołeczne podstawy relacji między narodowościami Europy Środkowo-Wschodniej (Psychosocial grounds of relations among the nationals of Center-Eastern Europe). Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.

Relacje narodowościowe

Zaleski, Z.

(1998)

Od zawiści do zemsty. Społeczna psychologia kłopotliwych emocji.(From envy to vengeance. Social psychology of troublesome emotions). Warszawa: Żak

emocje, zawiść, zemsta, zazdrość

Zaleski, Z.

(2003)

Psychologia własności i prywatności (Psychology of private possession and privacy). Warszawa: Żak.

prywatność. własność, wolność

Zaleski, Z.

(2007)

Psychologia wsparcia dla nowej Europy. Polacy wobec referendum akcesyjnego 2003 (Psychology of suport for New Europe. Poles In accession referendum 2003). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL

Patriotyzm, duma, przyszłość

Błachnio, A.

(2008)

Psychologia zdrady. Warszawa: Difin.

nielojalność, zdrada, makiawelizm,

Stepulak, M. (red.)

(2002)

Dylematy etyczno-zawodowe psychologa. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Stepulak, M.

(2002)

Tajemnica zawodowa psychologa w relacjach osobowych. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Stepulak, M.

(2004)

Wybrane zagadnienia z psychologii pastoralnej. Siedlce-Opole: PETIT.

 

Suchocka, L.

(2007)

Psychologiczna analiza cierpienia w chorobie przewlekłej. Lublin: TN KUL.

 

Suchocka, L.

(2008)

Psychologia bólu. Warszawa :Wyd. Difin.

 

Suchocka, L., Sztembis, R. (red.)

(2010)

Człowiek i dzieło. Lublin: Wyd. KUL.

 

Szewczyk, L., Talik, E. (red.)

(2009)

Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychologia kliniczna nastolatka. Tom X. Lublin: TN KUL.

nastolatek, okres dorastania (adolescencja)

Szewczyk, L. Skowrońska, M.

(2003)

Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Emu.

 

Marek, B., Otrębski, W., Rodziewicz, B., Sękowski, T., Szubielska, M., Torój, M., Trojanowska-Bis, A.

(2008)

Przez języki świata do pracy. Nowe idee w rehabilitacji zawodowej osób niewidomych i słabo widzących. Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Szubielska, M.

(2007)

Rozumienie programów telewizyjnych przez dzieci. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Śliwak, J.

(2001)

Osobowość altruistyczna. Lublin: RW KUL.

Altruizm, endocentryzm, egzocentryzm,

mezocentryzm

Śliwak, J.

(2007)

Psychospołeczna problematyka zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Lublin: NORBERTINUM.

Postawy, niepełnosprawność, uprzedzenia, stereotypy

Piasecki, M., Śliwak, J.

(2008)

Wybrane zagadnienia z aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Lublin: NORBERTINUM.

Aktywizacja, niepełnosprawność, postawy

Śliwak, J

(2001)

Postawy prospołeczne w poradnictwie psychologiczno – religijnym (badania empiryczne związku postaw prospołecznych z preferencją wartości). Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.

Altruizm, prospołeczność, poradnictwo

Tatala, M.

(2000)

Rozwój uczuć religijnych dzieci przedszkolnych. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Uczucia religijne, dzieci

Tatala, M., Kościelecki, K. OFMCap (red.)

(2002)

Rozwój osób uzależnionych w procesie zdrowienia. Zakroczym: Wydawnictwo Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu.

Uzależnienie, zdrowienie, rozwój

Tatala, M., Szczukiewicz, P., Kościelecki, K. OFMCap (red.).

(2005)

Być sobą. Przekraczanie ograniczeń w kierunku wyższej jakości życia. Lublin: Wydawnictwo Polihymnia.

 

Jakość życia

Tatala, M., Karczewski, J. OFMCap

(2007)

Drogi rozwoju: od uzależnienia do wolności. Zakroczym: Wydawnictwo Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu.

Uzależnienie, rozwój, wolność

Tatala,M.

(2008)

Odbiór symboli religijnych przez młodzież. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Symbole religijne

Tomczuk-Wasilewska, J.

(2009

Psychologia humoru. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Psychologia poczucia humoru, teorie humoru, humorystyczne przewartościowanie zdarzeń

Tucholska, S.

(2003)

Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań. Lublin: Wydawnictwo KUL.

wypalenie,

stres zawodowy,

nauczyciel

Okła, W., Tucholska, S. (red.)

(2005)

Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Problemy człowieka zdrowego. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

psychologia kliniczna, stres zawodowy, obraz siebie

Tucholska, S.

(2009)

Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań. Lublin: Wydawnictwo KUL, (wydanie drugie, poprawione i uzupełnione).

wypalenie,

stres zawodowy,

nauczyciel

Steuden, S.,

Tucholska, S. (red.)

(2009)

Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby. Lublin: Wydawnictwo KUL.

śmierć, strata, żałoba

Uchnast, Z.

(1983)

Humanistyczna orientacja w psychologii osobowości. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

psychologia humanistyczna

Uchnast, Z. (red.)

(1998)

Norma psychologiczna. Perspektywy spojrzeń. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

norma psychologiczna

Uchnast, Z. (red.)

(2006)

Psychology of Time. Theoretical and Empirical Approaches. Lublin: Wydawnictwo KUL.

psychologia czasu

Uchnast, Z. (red.)

(2008)

Współdziałanie - rywalizacja. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL i WSB-NLU w Nowym Sączu.

współdziałanie, synergia, rywalizacja

Uchnast, Z. (red.)

(2009)

Synergia w relacjach interpersonalnych i w organizacjach. Lublin & Nowy Sącz: Towarzystwo Naukowe KUL i WSB-NLU w Nowym Sączu.

synergia, psychologia kierowania

Puchalska-Wasyl, M.

(2006

Nasze wewnętrzne dialogi: O dialogowości jako sposobie funkcjonowania człowieka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wewnętrzne dialogi; formy dialogowości; wewnętrzny rozmówca

Chmielnicka-Kuter, E., Oleś, P. K. i Puchalska-Wasyl, M.

(2009)

Metoda Konfrontacji z Sobą – 2000. Aneks do podręcznika. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Konfrontacja z sobą; narracja; wartościowanie

Chmielnicka-Kuter E. i Puchalska-Wasyl M.

(2005)

Polifonia osobowości: Aktualne problemy psychologii narracji. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Polifonia; narracja; dialogowość

Oleś, P., Puchalska-Wasyl, M. i Sobol-Kwapińska, M.

(2006)

O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości. Warszawa – Lublin: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” i Wydawnictwo KUL.

Teorie osobowości; ćwiczenia; praktyka

Janowski, K, Chwaszcz, J., Czajka, I., Gałkowska-Jakubik, M., Wiechetek, M., Wiechetek, M.

(2006)

Stop przemocy w szkole! Podręcznik programu profilaktycznego. Lublin: Wydawnictwo Gaudium.

agresja, profilaktyka, program

Zarzycka, B.

(2005)

Osobowość i formacja. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

psychologia formacji, osobowość

Szewczyk, L., Kulik, A. (red.)

(2001)

Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychosomatyka. Lublin: TN KUL.

wiek rozwojowy, psychosomatyka

Niewiadomska, I., Kulik, A., Hajduk, A.

(2005)

Jedzenie. Uzależnienia: fakty i mity. Lublin: Wyd. KUL, „Gaudium”.

leczenie, zaburzenia odżywiania

Kalinowski, M., Czuma, I., Kuć, M., Kulik, A.

(2005)

Praca. Uzależnienia: fakty i mity. Lublin. Wyd. KUL, „Gaudium”.

pracoholizm, skutki

Szewczyk, L., Kulik, A. (red.)

(2006)

Aktualności psychosomatyki okresu rozwojowego i dorosłości. Wyd. Proqurat.

 

Kulik, A., Szewczyk, L. (red.)

(2007)

Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychospołeczne następstwa choroby somatycznej u dzieci i młodzieży. Lublin: TN KUL.

 

Szewczyk, L., Kulik, A. (red.)

(2008)

Problemy psychosomatyki okresu dorastania i dorosłości. Lublin: Wyd. PROQURAT .

 

Kulik, A.

(2010)

Zmęczenie przewlekłe u nastolatków. Charakterystyka psychologiczna. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Zmęczenie chroniczne, młodzież

Autor: Łukasz Cięgotura
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2011, godz. 01:18 - Łukasz Cięgotura