Oferta nr:574/2018

 

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej poszukuje do zespołu osoby na stanowisko: 

 

Asystent Dyrektora

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum w Markowej

 

Do zadań Asystenta Dyrektora należeć będzie:

 • obsługa biura Dyrektora,
 • nadzór nad obiegiem dokumentów w biurze Dyrektora,
 • zarządzanie kalendarzem i korespondencją Dyrektora,
 • organizacja i koordynacja spotkań w tym: zapraszanie i obsługa gości, przygotowywanie sali oraz niezbędnych materiałów,
 • obsługa organizacyjna podróży służbowych Dyrektora i pracowników Muzeum,
 • udział w podróżach służbowych Dyrektora oraz rozliczanie podróży służbowych,
 • przygotowywanie i prowadzenie korespondencji (również w języku angielskim),
 • przygotowywanie dokumentów do podpisu, w tym sprawdzanie ich kompletności i zgodności z wewnętrznymi procedurami,
 • nadzór nad obiegiem dokumentów i przepływem informacji,
 • monitorowanie działań wskazanych przez Dyrektora,
 • terminowe zbieranie  danych do raportów/sprawozdań  z poszczególnych działów organizacyjnych,
 • przygotowywanie prezentacji,
 • sporządzanie sprawozdań, raportów, zestawień w tym redakcja tekstu,
 • pośredniczenie w wewnętrznych i zewnętrznych kontaktach interesantów z Dyrektorem Muzeum,
 • porządkowanie i archiwizacja dokumentacji,
 • współpraca ze Starszym Referentem w zakresie obsługi organizacyjnej, kancelaryjnobiurowej i korespondencyjnej Muzeum.

Od kandydatki/kandydata oczekujemy:

 • wykształcenie min. średnie, mile widziane ukończone studia wyższe na kierunku humanistycznym,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku asystenta(ki),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min B2) – konieczność komunikacji w tym języku zarówno pisemnej i ustnej,
 • dobra znajomość programów pochodzących z pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, PowerPoint, Outlook), w szczególności Power Point (sporządzanie prezentacji),
 • znajomości poprawnej polszczyzny, sprawnego posługiwanie się słowem (tzw. lekkie pióro),
 • dyspozycyjności.

Pożądane cechy kandydatki/ kandydata:

 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność redagowania oraz pisania jasnych, zrozumiałych tekstów,
 • kreatywność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • myślenie analityczne, staranność, dokładność,
 • miłe usposobienie i wysoka kultura osobista,
 • motywacja do pracy,
 • umiejętność długofalowego planowania i ustalania priorytetów,
 • konsekwencja w działaniu i poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania.
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • dokładność i systematyczność, samodzielność w działaniu;
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dobra organizacja własnej pracy.

Oferujemy :

 • ciekawa pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę po pozytywnej weryfikacji w trakcie okresu próbnego,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
 • możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w ambitnym zespole.

 

Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie  aplikacji w formie listu motywacyjnego, CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej oraz klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Asystent Dyrektora przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).”

 

Dokumenty aplikacyjne  dopiskiem w tytule „Asystent Dyrektora” należy składać do dnia 31.10.2018 r. na adres:

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej 37-120 Markowa 1487 lub na adres email: sekretariat@muzeumulmow.pl

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatami i kandydatkami.

 

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.

 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 zwane dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z siedzibą w Markowej 1487, 37120 Markowa, tel. 17 224 10 15, email: sekretariat@muzeumulmow.pl .
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: numer tel. 17 224 10 15, email: iodo@muzeumulmow.pl .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Promocji i nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone.
 7. Na podstawie art. 15 21 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 00 193, ul. Stawki 2.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest wpisany do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 413.

 

Autor: Olga Żarska-Stępień
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2018, godz. 10:49 - Olga Żarska-Stępień