Oferta nr:438/2018

 

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów  w Markowej 

poszukuje do zespołu osoby na stanowisko: 

 

Specjalista ds. Badań i dokumentacji

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum w Markowej

 

Do zadania Specjalisty ds. Badań i dokumentacji należeć będzie:

 • tworzenie strategii działań naukowych podejmowanych przez Muzeum, w porozumieniu z Dyrektorem,
 • prowadzenie i koordynacja działalności naukowo-badawczej i popularno-naukowej związanej m.in. z organizacją konferencji naukowych, debat publicznych i spotkań, a także prac redakcyjnych w ramach realizowanych projektów wydawniczych,
 • gromadzenie napływających do Muzeum świadectw w ramach kwerend i spotkań oraz ich opracowywanie i ewidencjonowanie w formie analogowej i cyfrowej,
 • prowadzenie badań i publikacja ich wyników,
 • udział w konferencjach naukowo-dydaktycznych i spotkaniach popularyzujących działalność badawczą i dokumentacyjną Muzeum,
 • współpraca z instytucjami i placówkami naukowymi, badawczymi, dydaktycznymi w kraju i za granicą,
 • opracowywanie i realizacja projektów w zakresie naukowym,

Od kandydatki/kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego na kierunku historia (mile widziany stopień doktora lub rozpoczęte studia doktoranckie),
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • dorobku naukowego w postaci publikacji i wystąpień (mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów naukowych),
 • pogłębionej znajomości tematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum,

Pożądane cechy kandydatki/ kandydata:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność rozpoznawania priorytetów,
 • dobra organizacja własnej pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • samodzielność w działaniu,
 • dokładność i rzetelność,
 • zaangażowanie

Oferujemy :

 • ciekawa pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę po pozytywnej weryfikacji w trakcie okresu próbnego,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
 • możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w ambitnym zespole.

Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie  aplikacji w formie listu motywacyjnego, CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej oraz klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Badań i dokumentacji przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).”

 

Dokumenty aplikacyjne  dopiskiem w tytule „Specjalista ds. Badań i dokumentacji” należy składać do dnia 25.08.2018 r. na adres:

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

37-120 Markowa 1487

lub na adres e-mail: sekretariat@muzeumulmow.pl

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatami i kandydatkami.

 

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.

 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1- zwane dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z siedzibą w Markowej 1487, 37-120 Markowa, tel. 17 224 10 15, email: sekretariat@muzeumulmow.pl .
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: numer tel. 17 224 10 15, email: iodo@muzeumulmow.pl .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Promocji i nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone.
 7. Na podstawie art. 15 -21 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 00- 193, ul. Stawki 2.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest wpisany do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 413.

 

 

 

Autor: Olga Żarska-Stępień
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2018, godz. 14:50 - Olga Żarska-Stępień