Oferta nr:439/2018

 

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów  w Markowej 

poszukuje do zespołu osoby na stanowisko: 

 

Specjalista ds. Promocji /Marketingu

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum w Markowej

 

Zadania Specjalisty ds. Promocji /Marketingu polegać będą na promocji i tworzeniu wizerunku Muzeum poprzez:

 • bieżące kontakty z mediami w zakresie polityki informacyjnej i zarządzania własnością intelektualną, zgodnie z ustaloną strategią Muzeum,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi i podtrzymywanie kontaktów,
 • współpraca z mediami w zakresie przekazywania informacji dotyczących promocji wystaw i wydarzeń muzealnych,
 • budowanie wizerunku Muzeum i budowanie więzi między Muzeum a odbiorcami oferty muzealnej,
 • rozpowszechnianie i promowanie działalności Muzeum,
 • opracowywanie i tworzenie strategii marketingowych, promocyjnych i wizerunkowych,
 • współpraca z działami Muzeum w zakresie przygotowywania druków promocyjnych, ich opracowywanie, wydawanie oraz dystrybucja,
 • zlecanie i produkcja materiałów promocyjnych, pamiątek i handlowej oferty muzealnej,
 • współtworzenie harmonogramu działalności Muzeum,
 • organizowanie i prowadzenie dokumentacji wydarzeń kulturalno- edukacyjnych
 • opracowywanie edytorskie tekstów przeznaczonych do publikacji oraz oficjalnych tekstów, wystąpień etc.,
 • organizacja wystaw, odczytów, wykładów, konferencji i innych wydarzeń o charakterze edukacyjno-kulturalnym,
 • udział w imprezach wizerunkowych oraz eventów Muzeum,
 • pozyskiwanie sponsorów i darczyńców na rzecz Muzeum.

Od kandydatki/kandydata oczekujemy:

 • wykształcenie o kierunku: dziennikarstwo, marketing i PR, socjologia, psychologia społeczna, nauki o sztuce i kulturze (bądź udokumentowane doświadczenie – co najmniej 3 letnie doświadczenie na podobnym  stanowisku),
 • biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomości mediów społecznościowych,
 • doświadczenia w tworzeniu projektów o charakterze kulturalnym,
 • doświadczenia w promocji wydarzeń artystycznych i kulturalnych,
 • doświadczenia pracy w branży medialnej lub kulturalnej,
 • znajomości poprawnej polszczyzny, sprawnego posługiwanie się słowem (tzw. lekkie pióro),
 • mile widziana znajomość programów graficznych.

Pożądane cechy kandydatki/ kandydata:

 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • kreatywność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność długofalowego planowania i ustalania priorytetów,
 • dokładność i systematyczność, samodzielność w działaniu;
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zaangażowanie w powierzone zadania,
 • dobra organizacja własnej pracy,
 • wysoka kultura osobista oraz zdolność do motywowania innych.

Oferujemy :

 • ciekawa pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę po pozytywnej weryfikacji w trakcie okresu próbnego,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
 • możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w ambitnym zespole.

Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie  aplikacji w formie listu motywacyjnego, CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej oraz klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Promocji przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).”

 

Dokumenty aplikacyjne  dopiskiem w tytule „Specjalista ds. Promocji” należy składać do dnia 25.08.2018 r. na adres:

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

37-120 Markowa 1487

 lub na adres e-mail: sekretariat@muzeumulmow.pl

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatami i kandydatkami.

 

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.

 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1- zwane dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z siedzibą w Markowej 1487, 37-120 Markowa, tel. 17 224 10 15, email: sekretariat@muzeumulmow.pl .
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: numer tel. 17 224 10 15, email: iodo@muzeumulmow.pl .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Promocji i nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone.
 7. Na podstawie art. 15 -21 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 00- 193, ul. Stawki 2.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 9. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest wpisany do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 413.
Autor: Olga Żarska-Stępień
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2018, godz. 14:56 - Olga Żarska-Stępień