Uniwersytet uhonorowany odznaką Primus in Agendo

sg101druk118101113260 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska w uznaniu zasług przyznała Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiego Jana Pawła II honorową odznakę Primus in Agendo.

 

Odznaka jest honorowym wyróżnieniem, przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom, za szczególne działania na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny. Jest ona wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania działalności, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

2018-10-11

Wykładowcy KUL sędziami Sądu Najwyższego

Prezydent RP Andrzej Duda powołał 10 października 2018 r. czworo wykładowców akademickich KUL na sędziów Sądu Najwyższego. Dr hab. Marek Dobrowolski (Katedra Prawa Konstytucyjnego), dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL (Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji) oraz dr hab. Jacek Widło, prof. KUL (kierownik Katedry Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego) zostali powołani na stanowisko sędziego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, natomiast dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL (Dyrektor Instytutu Prawa) na stanowisko sędziego w  Izbie Cywilnej.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-10-10

Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego dla prof. Leszka Mądzika

Prof. Leszek Mądzik, twórca Sceny Plastycznej KUL, otrzymał Nagrodę im. Kazimierza Ostrowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa za rok 2017, przyznawaną przez okręg gdański Związku Polskich Artystów Plastyków. Kapituła, pod przewodnictwem prof. Teresy Grzybkowskiej, doceniła „stworzenie malarskiego teatru ruchomych filozoficznych obrazów przepojonych bezinteresowną duchowością”. Uroczyste wręczenie nagrody miało miejsce 5 października 2018 r. w Centrum Świętego Jana w Gdańsku.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-10-08

Nagroda na Festiwalu The 9th Cannes Corporate Media & TV Awards 2018 dla „Film literature. Jan Kochanowski "Lament VIII"

Film, do którego muzykę nagrał pracownik Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej) „Film literature. Jan Kochanowski "Lament VIII" zdobył "Złotego Delfina" na festiwalu The 9th Cannes Corporate Media & TV Awards 2018 w kategorii B24: Lifestyle, Art, Music & Culture.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-10-08

Granty w konkursie Miniatura 2

Z przyjemnością informujemy, że dr Anna Głowadr Anna Pytlak otrzymały granty w konkursie Narodowego Centrum Nauki  na dofinansowanie pojedynczych działań naukowych - MINIATURA 2.

 

Dr Anna Głowa będzie realizować projekt Proweniencja późnoantycznych tkanin z Egiptu w zbiorach polskich”, a dr Anna Pytlak  „Analiza społeczności mikroorganizmów występujących w utworach nadkładowych kopalni węgla brunatnego w ujęciu metagenomicznym i biomarkerów lipidowych - badania wstępne”

2018-10-02

Naukowcy z KUL członkami gremiów Konferencji Episkopatu Polski

Konferencja Episkopatu Podczas odbywającego się w Płocku 380. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski ks. bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL (Instytut Teologii Moralnej) został wybrany członkiem Rady ds. Rodziny, a ks. dr hab. Jacek Goleń (Katedra Duszpasterstwa Rodzin) konsultorem tej Rady. Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL (Katedra Teologii Prawosławnej) został powołany na konsultora Rady ds. Ekumenizmu,  prof. Leszek Mądzik (Katedra Dramatu i Teatru, Scena Plastyczna KUL) na konsultora Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-09-27

Wykładowcy KUL powołani do Rady Legislacyjnej

Pracownicy naukowi WPPKiA: dr hab. Marek Dobrowolski, prof. KUL oraz dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL zostali powołani przez premiera Mateusza Morawieckiego w skład Rady Legislacyjnej XIII kadencji.

 

Rada Legislacyjna jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów. Do jej kompetencji należy opiniowanie projektów dokumentów rządowych, przede wszystkim projektów ustaw i założeń projektów ustaw.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-09-27

Aquinas Medal for Excellence in Christian Philosophy dla prof. Piotra Jaroszyńskiego

20 września 2018 r. na zakończenie międzynarodowego kongresu na Sorbonie w Paryżu, zorganizowanego z okazji 150-lecia École Pratique des Hautes Études, poświęconego dziełu wielkiego myśliciela chrześcijańskiego Etinenne’a Gilsona ["Étienne Gilson (1884-1978), Medievalist and Philosopher, Man of Faith and Man of Action"] prof. Piotr Jaroszyński, Kierownik Katedry Filozofii Kultury KUL, otrzymał „Aquinas Medal for Excellence in Christian Philosophy” przyznawany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Étienne’a Gilsona.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-09-25

Dr Agnieszka Kuźniar laureatką konkursu LIDER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki IX konkursu w ramach Programu LIDER. Laureatką konkursu została Pani dr Agnieszka Kuźniar (Instytut Biotechnologii) która będzie realizowała projekt pt. „Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej.”

Program LIDER adresowany jest do młodych naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją projektu badawczego oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. Program służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami, poprzez realizację badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. Dodatkowo zachęca do mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami naukowymi.

2018-08-28

Marta Cichocka oraz dr Maria Zuba-Ciszewska nagrodzone w XIV Konkursie na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości

W XIV edycji Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości, organizowanego przez Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej, nagrodzone zostały dwie osoby zgłoszone przez KUL:

- w kategorii prac badawczych wyróżnienie otrzymała Pani dr Maria Zuba-Ciszewska  za dwa artykuły w zagranicznym periodyku z zakresu spółdzielczości pt. „The role of dairy cooperatives In reducing waste of dairy products In the Lubelskie voivodeship” oraz „The role of cooperative movement In development of rural areas: a case study of Poland”;

- w kategorii prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych nagrodę II stopnia otrzymała Pani mgr Marta Cichocka za pracę magisterską pt. „Ocena relacji między płynnością finansową i rentownością na podstawie sprawozdań finansowych Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Łowicz”.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

2018-08-17