Instytut Ochrony Środowiska KUL na studiach II stopnia Ochrony środowiska otwiera nową specjalność Monitoring stanu zachowania obszarów Natura 2000.

Absolwenci tej specjalności uzyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzania ocen stanu zachowania obszarów Natura 2000, wymaganych przez standardy UE, dla wszystkich obszarów Natura 2000 na terenie Unii Europejskiej.

Blok specjalistycznych zajęć, obejmował będzie:

  • Uwarunkowania prawne dotyczące sieci Natura 2000,
  • Metody oceny stanu siedlisk i gatunków w obszarach Natura 2000,
  • Zasady ustalania referencyjnych powierzchni, zasięgów i wielkości populacji
  • Zasady sporządzania raportów o stanie zachowania siedlisk i gatunków

Ukończenie tej unikalnej specjalności, otworzy przed naszymi absolwentami możliwości zatrudnienia we wszystkich jednostkach zarządzających obszarami Natura 2000 oraz w komórkach odpowiedzialnych za ochronę środowiska w jednostkach administracji terenowej na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Pozwoli również uczestniczyć w różnorodnych projektach finansowanych ze środków UE związanych z obszarami Natura 2000, w tym przy tworzeniu planów ochrony tych obszarów.  

W kolejnym roku planowane jest otwarcie specjalności w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, niezbędnych we wszystkich postępowaniach inwestycyjnych.

Obecni studenci studiów licencjackich kierunku Ochrona Środowiska jak i osoby rozpoczynające studia I stopnia w bieżącym roku, będą miały możliwość wyboru studiów II stopnia w zakresie obu tych specjalności. 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2011, godz. 04:48 - Andrzej Zykubek