Tematy badawcze statutowe:

1. Naturalne i antropogeniczne zanieczyszczenia środowiska jako problem społeczny  (1/6-1-17-14-01-8738)

Kierownik – dr hab. Barbara Marczewska prof. KUL

2. Społecznie oczekiwane rozwiązania inżynierii środowiskowej (1/6-1-17-14-01-8739)

Kierownik – dr hab. inż. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. KUL

3. Wpływ składników diety na zdrowie i poprawę warunków życia społeczeństwa (1/6-1-17-14-01-8741)

Kierownik – dr Sylwia Terpiłowska

4. Nowe biomateriały i materiały kompozytowe do wykorzystania dla potrzeb społeczeństwa (1/6-1-17-14-01-8737)

Kierownik – prof. dr hab. Andrzej Kuczumow

5. Wykorzystanie energii odnawialnej w ciepłownictwie - sprawności układów cieplnych (1/6-1-17-14-01-8740)
Kierownik – dr inż. Franciszek Świtała

 

Tematy badawcze dla młodych:

1. Badanie własności optycznych, mechanicznych i elektrycznych polimerów implantowanych jonowo (1/6-1-16-14-02-8106)

Kierownik – mgr Mariusz Trzciński

2. Metoda wyznaczania punktów monitoringu stężenia chloru w wybranym systemie wodociągowym (1/6-1-16-14-02-8107)

Kierownik mgr inż. Ewa Hołota

3. Synteza kompozytów tytan hydroksyapatyt metodą wysokoenergetycznego mielenia (1/6-1-16-14-02-8108)

Kierownik dr inż. Jarzębski Maciej

 

 

Planowane tematy badawcze Katedr i Pracowni:

 

Katedra Chemii Analitycznej Środowiska:

- Oznaczania analityczne wybranych toksycznych i/lub  niebezpiecznych substancji dla zdrowia ludzi i zwierząt
w próbach środowiskowych – dr hab. B. Marczewska, dr A. Kramek

- Badania struktury chemicznej gleby – dr hab. A. Księżopolska

- Badanie wpływu substancji aktywnych  biologicznie na oznaczanie analityczne albuminy ludzkiej – dr hab.
B. Marczewska, mgr R. Kuzioła

 

Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemicznych Podstaw Inżynierii Środowiska:

- Badania nowych metod zagospodarowania osadów ściekowych – mgr A. Gronba-Chyła

- Badania zastosowania różnych surowców odpadowych do produkcji materiałów budowlanych – mgr
A. Gronba-Chyła

- Badania właściwości powierzchniowych wybranych materiałów kompozytowych i polimerów w aspekcie
ich wykorzystania w inżynierii materiałowej – mgr K. Grąz

- Badania nowych markerów i nanomateriałów do zastosowań medycznych – dr inż. Maciej Jarzębski

- Analiza materiałów do zastosowań w fotowoltaice – dr P. Kwaśnicki

 

Katedra Fizyki Stosowanej:

- Badania nad materiałami bionieorganicznymi – prof. dr hab. A. Kuczumow, mgr M. Trzciński

- Badania nad implantacją jonową, głównie matryc organicznych – dr T. Kavetskyy, mgr M. Trzciński

 

Katedra Ochrony Wód:

- Współczesne zagrożenia jakości  wód powierzchniowych – dr. hab. inż. G. Mazurkiewicz-Boroń, mgr R. Stachyra

- Rozwiązania inżynierskie stosowane w celu hydromorfologicznych udrożnień rzek – dr M. Jelonek

- Uwarunkowania hydrauliczne rozdzielczego rurociągu ciśnieniowego, położonego w strumieniu cieczy  – dr hab.
V. Cherniuk

- Chemizm i typologia słonych źródeł na obszarze województwa podkarpackiego – dr hab. M. Gonera

 

Pracownia  Biologii Środowiska:

- Metabolizm i interakcje wybranych mikroelementów (chromu, żelaza, kobaltu, niklu, molibdenu) w komórkach eukariotycznych: prawidłowych i nowotworowych – dr S. Terpiłowska

 

Pracownia  Inżynierii Sanitarnej:

- Wpływ zachmurzenia nieba i położenia słońca na sprawność uzyskiwania energii z systemów słonecznych opartych o elementy produkcji  krajowej – dr P. Surmacz

- Rodzaje powierzchni wymienników ciepła  - wpływ zaburzenia przepływu czynnika na sprawność  wymiany ciepła  – wymienniki  przeciwprądowe – dr F. Świtała

- Wpływ strat energii przetłaczania na zwiększenie sprawności wymienników przeciwprądowych i krzyżowych – dr
P. Surmacz

Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2017, godz. 14:50 - Adam Garbacz