KitK1

Naucz się jak pomóc rodzinie!

 

 

Instytut Nauk o Rodzinie powstał w 1999 r. i w swojej działalności korzysta z wieloletniego dorobku licznych jednostek naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Szczególną rolę w jego powstaniu odegrała Sekcja Teologii Pastoralnej, a konkretnie powstała w 1974 r. Katedra Pedagogiki Rodziny, która była wówczas jedyną w Polsce i Europie katedrą o tym profilu. Prowadzone w niej przez szereg lat prace naukowo-badawcze ukazały konieczność podjęcia bardziej wszechstronnego i pogłębionego studium nad rodziną z uwzględnieniem kontekstu społecznego i kulturowego. W założeniu swoim studia zbudowane na fundamencie antropologii filozoficznej i teologicznej mają charakter interdyscyplinarny, obejmują wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, teologii, pedagogiki i prawa rodzinnego. Instytut od 2010 roku realizuje studia licencjackie na kierunku praca socjalna, poszerzając wówczas także swoją nazwę.

 

Instytut od początku funkcjonowania prowadzi aktywną współpracę międzynarodową w wielu obszarach swej działalności, między innymi:

 • działalności naukowej w zakresie nadawania stopni naukowych, staży zawodowych, wizyt studyjnych oraz praktyk studenckich,
 • wymiany naukowej pracowników oraz studentów
 • organizacji międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych w Polsce i zagranicą
  realizacji międzynarodowych projektów badawczych i wydawniczych.

 

Oficjalne umowy o stałą współpracę zawarte są z jednostkami naukowymi Ukrainy, Słowacji oraz Niemiec.

 

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

 • realizowania zadań asystenta rodziny i kuratora społecznego
 • prowadzenia mediacji rodzinnej
 • nauczania przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie”

Zawody:

 • doradca rodzinny
 • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • mediator
 • nauczyciel w zakresie przygotowania dzieci i młodzieży do życia małżeńskiego i rodzinnego

 

Autor: Katarzyna Mysłowska
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2015, godz. 10:02 - Ewa Kula