KitK1

ZASADY REKRUTACJI - STUDIA I STOPNIA

 
Opis kierunku:

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • realizowania zadań asystenta rodziny i kuratora społecznego
  • prowadzenia mediacji rodzinnej
  • nauczania przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie”

Zawody:

  • doradca rodzinny
  • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  • mediator
  • nauczyciel w zakresie przygotowania dzieci i młodzieży do życia małżeńskiego i rodzinnego
 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Teologii w Lublinie

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości: punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski,

b) język obcy nowożytny,

c) jeden przedmiot wybrany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy).

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw (60% wyniku końcowego) i rozmowy kwalifikacyjnej (40% wyniku końcowego).

Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny.

Rozmowa kwalifikacyjna - obejmuje pytania z obszarów: motywacyjnego, osobowościowego i merytorycznego (wiadomości z zakresu szkoły średniej z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych i religii; sprawdzeniu zostają poddane umiejętności logicznego myślenia, rozumowania, wnioskowania).

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2016, godz. 12:51 - Magdalena Kargol