nawa

 

Program im. Bekkera

Cel Programu

Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi długofalowej współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Młodszym naukowcom Program stworzy także szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich.

Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania Beneficjenta związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym, jak i dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek Beneficjenta oraz jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku Beneficjenta z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.

Wnioskodawcami w Programie są indywidualni naukowcy oraz nauczyciele akademiccy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnieni w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem jest:

  • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • pozyskanie materiałów do pracy naukowej;
  • prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;
  • odbycie stażu naukowego;
  • inne formy aktywności naukowej lub akademickiej.

 

 

Regulamin Programu  

Regulamin Programu im. Bekkera Regulamin pdfRegulamin-BEKKER.pdf448.01 KB

 

 

Termin realizacji programu

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 12 miesięcy, przy czym wyjazd nie może nastąpić wcześniej niż 1 stycznia 2019 r. ani nie później niż 30 września 2019 r.

 

 

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 4 kwietnia do 31 maja 2018 roku do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego letniego.

 

 

Wzór wniosku

pdfBekker_wzor_wniosku.pdf249.99 KB

 

 

Wzór umowy 

Wzór umowy podpisywanej z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej pdfUmowa-Bekker

Załącznik do umowy: wzór raportu częściowego i raportu końcowego pdfZalacznik-do-umowy-wzory-raportow

Załącznik do umowy: ankieta – lista pytań pdfAnkieta-ewaluacyjna_Bekker

 

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu

19 800 000 zł

 

 

więcej informacji na stronie:

https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera

Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2018, godz. 10:09 - Barbara Lendzion-Tokarska