Taka jest prawda, że prawdziwa, szczera, autentyczna, wierna przyjaźń więcej znaczy, aniżeli jakieś wielkie dobra materialne, bogactwa, pozycje społeczne, piastowane zaszczyty i zajmowane pierwsze miejsce w synagogach. Prawdziwa przyjaźń prowadzi człowieka do poznania wartości Boga i człowieka. Ludzka przyjaźń jest zazwyczaj odbiciem przyjaźni danego człowieka z Bogiem. Nie jest to - rzecz jasna - regułą, lecz częstym potwierdzeniem prawdziwych sytuacji życiowych. Zawsze powtarzałem i powtarzał będę, że najpiękniejszym darem dla człowieka od Boga jest drugi człowiek. Inne dobra i „bogactwa” są nicością w stosunku do prawdziwej przyjaźni. Nie bez znaczenia więc spotykamy się ze stwierdzeniem, że kto znalazł przyjaciela znalazł skarb. W takim właśnie duchu w dniu 19 października 2015 roku (poniedziałek) w Stalowej Woli odbyło się spotkanie Studentów – Członków Interdyscyplinarnego Koła Naukowego „Nowoczesne Kształcenie” KUL w Stalowej Woli a grupą Pracowników i Studentów Apor Vilmos Katolikus Főiskola in Vac. Grupa węgierska przybyła na zaproszenie Katedry Pedagogiki Katolickiej związanego z organizowaną konferencją naukową na temat aksjologii.

Wieczorem o godz. 19:00 spotkanie rozpoczęło się modlitwą po czym prowadzący spotkanie ks. Jan Zimny powitał zebranych ze szczególnym akcentem obecności dr Fülöpné Erdő Mária – Rektor Uczelni, która przybyła wraz z innymi pracownikami, a przede wszystkim Studentami. Kolejny głos zabrali: mgr Karolina Kowalczuk – Prezes Koła Naukowego, która wyrażając radość ze spotkania, podkreśliła fakt trwającej już współpracy. Następnie w imieniu grupy węgierskiej głos zabrała Pani Rektor, która przedstawiła szereg form dalszej współpracy pomiędzy studentami i pracownikami obu uczelni. Wiele cennych propozycji współpracy pojawiło się podczas dalszej rozmowy, dyskusji obu grup. Świadczy to o wielkiej otwartości Węgrów i Polaków na budowanie i zacieśnianie przyjaźni. W trakcie spotkania nie obyło się bez akcentów humoru, który dotyczył wielu zagadnień. Całość spotkania zwieńczono wspólną modlitwą w obu językach.

Autor: Karolina Kowalczuk
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2015, godz. 22:02 - Karolina Psonka