16 września z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy nominacje profesorskie odebrało dwóch pracowników naukowych KUL:

 

Prof. Edward Fiała – polonista, literaturoznawca, kierownik Katedry Teorii i Antropologii Literatury KUL. Absolwent studiów polonistycznych oraz psychologicznych (1970-1975) na KUL. Doktorat uzyskał w 1981 r., habilitację w 2004 r. W latach 1981-1987 był kierownikiem Studium Języka i Kultury Polskiej dla Studentów Zagranicznych. Jego główne zainteresowania badacze koncentrują się wokół: twórczości Gombrowicza, zagadnień z zakresu psychoanalizy i literatury, antropologii biblijnej, literatury współczesnej, kultury polskiej.

 

Prof. Leszek Wojciechowski – historyk specjalizujący się w historii średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, Kierownik Katedry Historii Powszechnej Wieków Średnich. Podejmuje badania z zakresu historii społeczno-religijnej i historii mentalności. W polu jego zainteresowań badawczych mieści się między innymi średniowieczny nurt encyklopedyczny oraz świat symboliki zwierząt.

 

Tytuł profesora otrzymał również prof. Henryk Wąsowicz – historyk, specjalista w zakresie nauk pomocniczych historii. Stopień doktora uzyskał w roku 1982, doktora habilitowanego w roku 1997. Kieruje Katedrą Nauk Pomocniczych Historii. Jego zainteresowania naukowe to: chronologia i komputystyka, heraldyka, statystyka historyczna, hortologia, źródłoznawstwo, edytorstwo historyczne oraz prasoznawstwo.