Katolicki Uniwersytet Lubelski od 2010 r. prowadzi studia z zakresu pracy socjalnej. Studenci uczą się jak zdiagnozować problemy społeczności lokalnych i problemy rodzin oraz jak w praktyce dobrać i zastosować metody i środki interwencji socjalnej. Problemy, z którymi spotyka się pracownik socjalny to nie tylko patologia społeczna czy dysfunkcyjne rodziny, ale także starzejące się społeczeństwo, niepełnosprawność, integracja uchodźców. Stąd w programie studiów znalazły się zarówno zajęcia z zakresu wsparcia dla dziecka i rodziny, rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych, jak też metod budowania lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz działań prewencyjnych, promowania i rozwijania ekonomii społecznej, a także sposobów aktywizowania społeczności lokalnych. Wiedza uzupełniana jest praktykami, które odbywają się w jednostkach pomocy społecznej oraz instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą i pracą socjalną. Ten kierunek studiów przygotowuje do pracy w zawodzie pracownika socjalnego oraz w placówkach, organizacjach, instytucjach związanych z polityką społeczną, jej kształtowaniem i wdrażaniem, zarówno w sektorze publicznym, jak i w organizacjach pożytku publicznego.

Na trzyletnich studiach licencjackich KUL oferuje dwie specjalności: „Profilaktyka i rehabilitacja społeczna” oraz „Przeciwdziałanie problemom społecznym – streetworking”. Natomiast na studiach II stopnia Instytut Socjologii KUL przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej przygotował trzy nowe specjalności, odpowiadające na potrzeby rynku pracy: „Diagnoza społeczna i budowanie strategii”, „Ekonomia społeczna i zarządzanie usługami” oraz „Opieka nad dzieckiem i rodziną”.

 

O nowych specjalnościach na pracy socjalnej mówi dr hab. Wioletta Szymczak, dyrektor Instytutu Socjologii KUL