W roku akademickim 2017/2018 oferta edukacyjna KUL rozszerzona została o trzy nowe kierunki studiów:

 

Hispanistyka - studia I stopnia

Studia na kierunku hispanistyka obejmują intensywną naukę dwóch języków romańskich - hiszpańskiego jako wiodącego i francuskiego na poziomie minimum B2 oraz zdobycie wiedzy na temat historii, kultury, literatury i sztuki oraz współczesnych realiów i sytuacji Hiszpanii i krajów języka hiszpańskiego.

Program obejmuje również obowiązkowy moduł specjalistyczny z zakresu języka hiszpańskiego ekonomii i finansów, hotelarstwa i turystyki oraz administracji, a także moduł opcjonalny z zakresu realioznawstwa hiszpańskiego lub latynoamerykańskiego. A dzięki temu, że Instytut Filologii Romańskiej jest jedynym w Polsce i w tej części Europy akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Madryckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (Cámara de Madrid), studenci będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu w zakresie języka hiszpańskiego z obszaru biznesu, turystyki i nauk medycznych, na różnych poziomach biegłości językowej (B2-C2).

 

Doradztwo kariery i doradztwo personalne – studia I stopnia

To studia interdyscyplinarne łączące wiedzę, umiejętności i kompetencje z dziedziny socjologii, psychologii oraz elementów prawa pracy, zarządzania i ekonomii.

Absolwent tych studiów to specjalista przygotowany do pracy w instytucjach pomocy różnym grupom na rynku pracy (uczących się, pracujących, bezrobotnych, odchodzących na emeryturę), w działach HR i doradztwie zawodowym dla klientów indywidualnych, w biznesie i sferze publicznej. Będzie potrafił zarządzać zasobami ludzkimi w organizacjach i przedsiębiorstwach, rozwiązywać problemy związane z wyborem ścieżek kariery, udzielać porad w zakresie doradztwa kariery i doradztwa personalnego, uwzględniające różne kwestie współczesnego rynku pracy.

 

Kognitywistyka – studia II stopnia

To kontynuacja studiów I stopnia (funkcjonujących od roku akademickiego 2014/15). Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć wiedzę w zakresie nauk o poznaniu i ludzkim umyśle, społecznych uwarunkowaniach systemu poznawczego oraz wykorzystaniu narzędzi formalnych w prezentacji i analizie różnorodnych danych gromadzonych empirycznie. Szczególny akcent kładzie się na kształcenie w zakresie neuronauki poznawczej, neurofizjologii, filozofii umysłu, komunikacji, semiotyki logicznej, biologicznych mechanizmów ewolucyjnych, logiki, projektowania baz danych oraz inżynierii wiedzy, metodologii prowadzenia badań interdyscyplinarnych oraz unifikacji wyników badań empirycznych w ramy teorii naukowych.

Studenci będą mieli do wyboru dwa moduły: „Umysł społeczny – Procesy poznawcze” i „Inżynieria wiedzy – Ontologia stosowana”. Dla wszystkich studentów natomiast przygotowane są zajęcia warsztatowe kształcące umiejętności przygotowywania wystąpień i prezentacji opartych na bazie wiedzy z wykorzystaniem narzędzi statystycznych (w języku polskim i angielskim), szkolenia w tłumaczeniu tekstów obcojęzycznych, kreatywnego myślenia itd.