1. Serce Jezusa w misterium Kościoła. 250 lat kultu Serca Pana Jezusa w Polsce, red. Waldemar Pałęcki MSF, ks. Zbigniew Głowacki, Lublin: Wyd. KUL 2016, ss. 164.

 

 

W tradycji liturgicznej od czasów średniowiecza znany jest kult serca oraz ran Pana Jezusa, który rozwijał się pod wpływem mistyków i świętych wizjonerów. Nowe spojrzenie na kult serca Jezusa nastąpiło w XVII w. dzięki objawieniom św. Małgorzaty Marii Alacoque. Wprowadzenie tego święta w Polsce w 1765 r. na wiele dziesiątek lat przed wpisaniem go do kalendarza liturgicznego Kościoła powszechnego sprawiło, że rozwijał się on szczególnie intensywnie. Dwieście pięćdziesiąta rocznica zatwierdzenia tego święta w Polsce, która przypadła w 2015 r., była okazją, aby na nowo spojrzeć na to święto nie tylko od strony liturgicznej, ale również biblijnej i teologii systematycznej. Przykładem studium na ten temat jest niniejsze opracowanie ujmujące zagadnienie kultu Serca Pana Jezusa interdyscyplinarnie i komplementarnie. W ten sposób zwrócono uwagę na aktualność tego zagadnienia po dwustu pięćdziesięciu latach, ukazując rozwój liturgiczny i teologiczny oraz znaczenie na płaszczyźnie implikacji moralnych.


z recenzji ks. prof dra hab. Czesława Krakowiaka

 

Książka do nabycia w Wydawnictwie KUL.

 

2. Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk, Homilia. Droga do żywego poznania misterium Chrystusa, Kielce: Wyd. Jedność 2016, ss. 216.

 

 

 

 

Książka została napisana z inspiracji nowego „Dyrektorium Homiletycznego” i dostarcza duszpasterzom praktycznej pomocy ułatwiającej pracę nad homilią. Czytelnik może tu znaleźć wiele przykładów interpretacji źródeł oraz budowania treści homilii.

Treść książki zorganizowana jest wokół najważniejszego celu homilii, jakim jest stworzenie wiernym warunków do osobistego spotkania z Chrystusem, który żyje w słowie Bożym, celebracji liturgicznej i chrześcijańskim życiu. Tym samym odkryta tu zostaje podstawowa metoda przepowiadania homilijnego – jest ono drogą do żywego spotkania z misterium Chrystusa.

Homilia ma pomagać w doświadczeniu obietnicy Pana: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Jeśli duszpasterz wcieli w życie kryteria stawiane homilii przez Kościół, wówczas szybko odkryje, że jest ona bardzo sprawna i naprawdę „działa”. Głoszenie homilii stanie się wtedy okazją do doświadczenia duchowej przyjemności, osobistego wyzwolenia oraz radości płynącej z dzielenia się „skarbem życia i miłości”, jakim jest Ewangelia (EG 265).

Odbiorcy:
- duszpasterze (ułatwia przygotowanie homilii)
- studenci teologii, alumni seminariów duchownych
- osoby chcące odkryć podstawowe cele homilii i jej kontekst liturgiczny
- wszyscy zainteresowani przepowiadaniem słowa Bożego.

 

3. Ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak, Wiara - Kościół - Liturgia, Lublin: TN KUL 2016, ss. 242.

 

Treści zawarte w książce rozważane są na dwóch płaszczyznach. Pierwsza dotyczy samego fundamentalnego problemu wiary oraz istoty Kościoła, w tym pojmowania liturgii jako takiej. Jej przedmiot w całości można sprowadzić do posoborowego pojmowania lex credendi. Druga natomiast odnosi się do lex orandi, czyli do organizacji i praktyki życia liturgicznego wiernych w Kościele. Jest ona z natury rzeczy bardziej uwarunkowana historycznie, kulturowo, społecznie i egzystencjalnie w ciągu dziejów Kościoła. Mając na uwadze to zróżnicowanie poziomu refleksji teologicznej, której wyrazem jest ta publikacja, łatwiej jest zrozumieć stałość i zmienność zasad dotyczących życia liturgicznego w Kościele powszechnym i w Kościołach lokalnych. Autor pozostaje wierny swej formacji liturgicznej doby aggiornamento Kościoła oraz odnowy eklezjologii i liturgii w duchu Soboru Watykańskiego II.
Z recenzji ks. prof. dra hab. Franciszka Greniuka

 

Książka do nabycia w Księgarni TN KUL.

 

 

4. Ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak. Szkoła modlitwy chrześcijańskiej. Jutrznia i Nieszpory modlitwą Ludu Bożego. Częstochowa 2015 ss. 104.

 

 

 

W świadomości wielu liturgiczna modlitwa Kościoła, czyli „Liturgia godzin”, uważana jest nadal za modlitwę wyłącznie duchownych i członków wspólnot zakonnych. Tymczasem napomnienie św. Pawła, aby „modlić się nieustannie”, odnosi się do wszystkich chrześcijan, a nie tylko do tych, którzy są do tego zobowiązani z tytułu przyjęcia sakramentu święceń lub złożenia profesji zakonnej.

Autor, analizując treść dwóch głównych godzin liturgicznych: „Jutrzni” i „Nieszporów”, próbuje wykazać, że „Liturgia godzin” jest doskonałą szkołą modlitwy chrześcijańskiej.

Po tę książkę może sięgnąć każdy, zarówno ten, kto już doświadczył bogactwa modlitwy „Liturgią godzin”, jak i ci wszyscy, którzy wciąż jeszcze go nie odkryli, a podążają drogą własnego rozwoju duchowego.

 

Książka do nabycia w Edycji Świętego Pawła. 

 

 

5. Ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak. Sakramentalia i błogosławieństwa w liturgii Kościoła. Lublin 2015 ss. 194.

 

 

Oprócz sakramentów ważną rolę w życiu chrześcijańskim pełnią także sakramentalia i błogosławieństwa. Celem sakramentaliów jest uświęcenie pewnych posług w Koście­le, stanów i okoliczności życia chrześcijańskiego oraz posługiwania się rzeczami potrzebny­mi człowiekowi w codziennym życiu (por. KKK 1668). Błogosławieństwa są ustanowionymi przez Kościół znakami, przez które dokonuje się uświęcenie ludzi w Chrystusie oraz uwielbie­nie Boga. Błogosławieństwa mogą dotyczyć osób, miejsc i rzeczy. Niektóre błogosławieństwa mają stały charakter przez to, że ich skutkiem jest poświęcenie Bogu na stałe pewnych osób oraz miejsc i przedmiotów, głównie do użytku liturgicznego.

 

Książka do nabycia w Towarzystwie Naukowym KUL.

 

 

6. Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki MSF, prof. KUL. Pytanie o liturgię. Misterium liturgii w życiu Kościoła. Lublin 2015 ss. 208.

 

 

Zebrane w niniejszej książce artykuły świadczą o doskonałym przygotowaniu Autora jako publicysty trudnych treści teologicznych, tak bardzo potrzebnych we współczesnym duszpasterstwie. Należy się spodziewać, że pozycja ta przybliży sens świętych czynności wielu wiernym, pozwoli im lepiej zrozumieć, jak należy celebrować Boże misteria i jak można w nich owocnie uczestniczyć. Księża zaangażowani w pracę duszpasterską znajdą tu rozwiązanie wielu wątpliwości i otrzymają wystarczające uzasadnienie teologiczne, historyczne i pastoralne w kwestiach dotyczących liturgii. Godne podkreślenia są propozycje ascetyczne Autora odnoszące się do duchowości chrześcijańskiej. Czytelnik zainteresowany pogłębieniem podjętej problematyki w bibliografii i przypisach znajdzie wskazówki do dalszych studiów oraz lektury.

 

Z Przedmowy ks dra hab. Zbigniewa Wita, prof. KUL

 

Książka do nabycia w Wydawnictwie KUL.

 

 

7. Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk. Nowa Ewangelizacja - konkretne wezwanie! Gubin 2015 ss. 301.

 

 

"Tematyka poruszana w książce ks. prof. Stanisława Dyka jest nad wyraz aktualna w polskiej rzeczywistości kościelnej. Z jednej strony ludzie Kościoła oczekują takiej książki, która dogłębnie i rzetelnie podejdzie do problematyki nowej ewangelizacji, z drugiej strony niniejsza pozycja uwiarygadnia już podejmowane działania ewangelizacyjne, jak również może aktywnie włączyć się w domenę dalszych inicjatyw, dyskusji i poszukiwań apostolskich rodzących się mocą Ducha Świętego w umysłach i sercach chrześcijan.

Książka ks. prof. Stanisława Dyka uwydatnia wysokie walory naukowe. Sposób przedstawienia trudnego zagadnienia nowej ewangelizacji w polskiej rzeczywistości kościelnej jest interesujący i inspirujący. Na pewno czytelnik będzie usatysfakcjonowany bogatą dawką wiedzy i klarowną formą przekazu. Recenzowana książka dobrze świadczy o naukowych kompetencjach autora. Uważam, że wydanie drukiem niniejszej pozycji z pewnością przyniesie chlubę Wydawnictwu publikującemu tak dobrą fachową książkę, po którą z pewnością sięgną polscy teolodzy, duszpasterze i liczne grono aktywnych chrześcijan."

Fragment recenzji

ks. dr hab. Bogusław Drożdż prof. PWT

 

Książka do nabycia w Księgarni Przystanek Jezus.

 

 

8. Ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec. Z Biblią i liturgią ku wierze (Rekolekcje dla osób konsekrowanych). Sandomierz 2015, ss. 308.

 

 

Prezentowane w książce teksty są dokumentacją konferencji, homilii, rozważań maryjnych adresowanych do osób konsekrowanych. W publikacji znajdują się pytania i odpowiedzi związane z nadużyciami w liturgii.
Książka oparta jest o dwa źródła: Biblię i liturgię oraz ich wzajemne powiązanie. Bowiem, jak pisał Pius Parsch:

„Dokonałem w moim życiu trzech wielkich odkryć: pierwsze - Pismo Święte, drugie - liturgia, trzecie - ich wzajemna zależność. Samo Pismo Święte może łatwo prowadzić do herezji, sama liturgia prowadzi do powierzchownego liturgizmu. Razem wzięte są środkiem do celu, ponieważ zmierzają do tego, co jest istotą życia chrześcijańskiego, to znaczy do rozwijania życia łaski. Biblia jest wielką księgą łaski, a liturgia źródłem łaski”.

Lektura jest zaproszeniem do głębokiego pochylenia się nad strumieniami nauki Bożej płynącej z Biblii i liturgii oraz do chętnego czerpania mocy ku pokrzepieniu sił na drogę wierności wierze.

 

Książka do nabycia w Wydawnictwie Diecezjalnym w Sandomierzu.

Autor: Andrzej Megger
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2016, godz. 11:42 - Andrzej Megger