Teologia – Kultura – Społeczeństwo

Zaproszenie do współpracy

 

Akt drugi, czyli drugi numer pisma

 

Z radością ogłaszamy nabór tekstów do drugiego numeru rocznika „Teologia – Kultura – Społeczeństwo”. Pismo jest adresowane przede wszystkim do doktorantów, a więc ich teksty będą przyjmowane w pierwszej kolejności. Jesteśmy jednak programowo otwarci na wszystkie pokolenia teologów, a także na przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, ceniąc sobie interdyscyplinarność.

Tematem numeru drugiego będzie „Doświadczenie w teologii”. Problem doświadczenia staje się niezwykle istotny dla współczesnej kultury, jest także coraz mocniej dyskutowany w humanistyce. Również i teologia staje wobec problemu doświadczenia i stara się odpowiadać na współczesne uwrażliwienie eksperiencjalne. Czym właściwie jest doświadczenie, co mamy na myśli mówiąc o doświadczeniu ludzkim, a co mówiąc o doświadczeniu religijnym? Czy istnieje jakieś doświadczenie specyficznie chrześcijańskie? Czy można doświadczyć Boga, czy raczej Bóg z  definicji przekracza każde ludzkie doświadczenie? Czy teologia może być czymś innym niż uporządkowaną ekspresją doświadczenia chrześcijańskiego? A może doświadczenie ma dla teologii charakter tylko wtórny, najważniejsze są zaś pewne prawdy obiektywne? Jak Biblia opisuje doświadczenie wiary i czy stawia je w centrum swojego zainteresowania? Czy moralność jest miejscem doświadczenia religijnego? Jak doświadczenia społeczne pomagają człowiekowi odkrywać Boga?

Postulat powiązania teologii z doświadczeniem osób ludzkich jest stawiany co i rusz, jednak często jest on tylko pustą deklaracją. W naszym piśmie chcemy pokazać, że sprawa jest rzeczywiście godna namysłu i debaty. Jeśli nie chcesz poprzestać na narzekaniu czy powtarzaniu mantry, że teologia musi być związana z doświadczeniem, po prostu napisz artykuł, który powiąże ludzkie doświadczenie z teologią, a teologię z ludzkim doświadczeniem. Chętnie go opublikujemy.

 

Pismo ma charakter internetowy, numery ukazują się na witrynie KUL. Fakultatywnie, za zgodą autorów, publikujemy teksty także na blogu teologicznym Kleofas.

Zapraszamy do przesyłania artykułów i recenzji na adres sekretarza redakcji (marwal8@wp.pl) do 31 marca 2017 roku.

 

 

 

Scenariusz, czyli sedno sprawy

Szanowni Państwo, z radością ogłaszamy, że w Instytucie Teologii Dogmatycznej na Wydziale Teologii KUL podjęto inicjatywę założenia nowego czasopisma. Będzie to rocznik internetowy pod tytułem „Teologia – Kultura – Społeczeństwo”. Redaktorem naczelnym pisma jest ks. dr hab. Grzegorz Barth. Jakie cele przyświecają nowemu periodykowi?

Pierwszym jest cel merytoryczny. Dostrzegamy pewną niebezpieczną alienację teologii w świecie nauki i tak zwanej debaty publicznej. Co więcej, zarzuty o oderwanie myśli teologicznej od życia zarówno kościelnego, jak i społeczno-kulturalnego, z jakimi co rusz się spotykamy, wydają się nie całkiem bezpodstawne. W obliczu ścierających się światopoglądów i idei, w obliczu olbrzymiej wielości perspektyw i ujęć rzeczywistości, teologia staje niejako zagubiona i zdaje się niekiedy wycofywać z batalii o człowieka i prawdę o jego świecie. Tymczasem wielkie pytania człowieka zdają się pozostawać dzisiaj bez jakiejkolwiek próby poważnej odpowiedzi, a podmiot zadający te pytania zderza się z takim chaosem dyskursów, poglądów i aspektów otaczającego go świata, że pojawia się w nim zniechęcenie i zagubienie. W takiej sytuacji teologia nie jest bynajmniej powołana do odgórnego obwieszczania swoich dogmatów, pomijającego kontekst człowieka, do którego się zwraca. Chcemy widzieć teologię raczej jako jedyne możliwe spoiwo rozmaitych dyskursów, jedyny możliwy punkt spinający wizję rzeczywistości. Widzimy zatem teologię zawsze w dialogu z kulturą i społeczeństwem (zob. tytuł). W tym dialogu i tylko w nim teologia może dziś spełnić swoją rolę, a mianowicie rolę zintegrowania prawdy o człowieku i pokazania ostatecznej głębi wszystkiego, o czym mówią nauki szczegółowe, filozofia, czym żyje społeczeństwo i jego kultura. Wszystkie aspekty rzeczywistości, tak dziś wielorako i gęsto naświetlane i wydobywane, mają, jak wierzymy, jeden ostateczny wspólny sens, jeden Logos. Ufamy, że ten Logos tylko teologia może współczesnej kulturze przynieść. Jest tak nie dlatego, jakobyśmy posiadali to ostateczne Słowo. Odwrotnie, to raczej my jesteśmy w Jego posiadaniu i czujemy się zobowiązani zanieść Je współczesnej kulturze i społeczeństwu. Tytuł czasopisma pokazuje więc jasno, jakie są jego założenia. Interesują nas zasadniczo takie teksty, które problemy teologiczne ukazują na tle życia kulturalnego i społecznego. Chcemy w ten sposób przyczyniać się do – dobrze rozumianego – powrotu teologii do świata. O ile zawsze chcemy troszczyć się o to, by teologia nie zapomniała o Bogu (nie stała się teologią bezbożną), o tyle chcemy też zadbać, by teologia była wierna człowiekowi (i nie stała się teologią nieludzką).

Ponadto powstaniu czasopisma towarzyszył także cel formalny. Jest nim umożliwienie twórczości i uczestnictwa w debacie teologicznej młodym adeptom teologii. Dlatego z założenia pismo jest przeznaczone przede wszystkim dla doktorantów teologii. Chcemy umożliwić im publikację artykułów, recenzji i innych tekstów. Chcemy także, by czasopismo przyczyniło się do integracji najmłodszego pokolenia teologów i do kształtowania ich postawy badawczej, przede wszystkim otwartej na postulat dialogu ze współczesną kulturą. Będziemy usatysfakcjonowani, jeśli nasz rocznik zaowocuje gorącymi dyskusjami i ożywi kontakty między młodymi teologami studiującymi w tak wielu już ośrodkach naukowych w Polsce. Dlatego priorytetowe będą zawsze teksty autorstwa doktorantów nauk teologicznych. W dalszej kolejności będziemy także publikować teksty profesjonalnych teologów.

 

Akt pierwszy, czyli pierwszy numer pisma

Każdemu numerowi czasopisma, dla pewnej spójności i jasności, będzie towarzyszył konkretny temat. Główny trzon artykułów będą stanowić te, które odpowiadać będą temu tematowi. Numer otwierać będzie krótki tekst wstępny jednego z profesorów.

Temat pierwszego numeru w zasadzie jest rozwinięciem samego tytułu czasopisma. Brzmi on: „Teologia – kultura – społeczeństwo. Wzajemne relacje”. Chodzi o naświetlenie z różnych perspektyw problematyki mającej nam towarzyszyć w kolejnych latach istnienia czasopisma. Oczekujemy więc tekstów, które pokażą zagadnienia teologiczne w ich relacjach z życiem społecznym i kulturalnym. Przede wszystkim chodzi o ukazanie wzajemnych odniesień między teologią, kulturą, a społeczeństwem. Chcemy, by pierwszy numer pokazał panoramę zagadnień, które będą rozwijane w kolejnych. Jak teologia może dzisiaj wpływać na kulturę? Jak może kształtować życie społeczne? W jaki sposób kultura i społeczeństwo wpływały w ciągu minionych stuleci i wpływają wciąż na rozwój teologii? Na ile kontekst kształtuje myśl teologiczną i na ile myśl teologiczna przemienia swój kontekst? Czy możliwa jest jeszcze kultura chrześcijańska, a jeśli tak, to w jakim sensie? Co może współczesnej kulturze zaoferować teologia? Jak teologia może odpowiadać na konkretne problemy życia społecznego? Odpowiedzi na te i inne pytania oczekujemy w Państwa tekstach. Zapraszamy do przesyłania artykułów i recenzji na adres sekretarza redakcji (marwal8@wp.pl) do 31 grudnia 2015 roku. Artykuły zostaną poddane procedurze recenzji wewnętrznej i zewnętrznej. W numerze pojawią się nazwiska recenzentów. Pierwszy numer rocznika „Teologia – Kultura – Społeczeństwo” powinien ukazać się w pierwszej połowie przyszłego roku. Nasze pismo ma charakter internetowy, a więc pojawiania się pierwszego i kolejnych numerów należy oczekiwać na specjalnej witrynie, która zostanie przygotowana w stosownym czasie. Fakultatywnie teksty będą ukazywać się także na blogu teologicznym „Kleofas”, z którym mamy zaszczyt współpracować. Z racji programowego charakteru numeru pierwszego, wyjątkowo nie będzie w nim jednego tylko otwierającego tekstu profesorskiego, lecz cały obfity blok tekstów autorstwa profesjonalnych teologów, który – jak ufamy – wyznaczy młodym perspektywy i przetrze intelektualne szlaki.

 

Didaskalia, czyli sprawy techniczno-formalne

Każdy z autorów musi zadeklarować, czy zgadza się na jednoczesną publikację tekstu także na blogu „Kleofas”(www.teologia.deon.pl). Nie jest to obowiązkowe, lecz bardzo gorąco do tego zachęcamy. Deklarując zgodę autor jednocześnie deklaruje, że w miarę możliwości czasowych będzie odpowiadał na ewentualne pytania, jakie pojawią się pod jego tekstem. Pytania mogą być kierowane ze strony teologów profesjonalistów, studentów, ale także osób nie mających wykształcenia teologicznego, a nawet osób niewierzących. Będzie to wspaniała okazja do realnej polemiki, obrony swoich tez, żywej debaty, a także popularyzacji myśli teologicznej. Teologia akademicka może dzięki naszemu periodykowi spotkać się ze światem internetowej dyskusji popularnej. Poddanie tekstu pod internetową dyskusję często wymagać będzie wielkiej cierpliwości, otwartości, ale umożliwi – jak ufamy - spotkanie świata teologii i świata poszukiwań „zwykłych” ludzi. Bardzo zachęcamy do zgody na tę formę!

Teksty artykułów i recenzji należy wysłać do dnia 31 grudnia 2015 roku na adres elektroniczny sekretarza redakcji: marwal8@wp.pl. Prosimy o tekst w formacie doc. lub rtf.

Wysyłając tekst autor deklaruje tym samym, że zgodnie z polskim prawem posiada do niego prawa autorskie oraz że tekst nie był wcześniej publikowany!

Wszystkie teksty, zarówno w języku polskim, jak i w językach obcych, powinny być dopracowane językowo.

Do artykułu koniecznie trzeba dołączyć następujące informacje:

- imię i nazwisko autora wraz z podaniem ewentualnego ośrodka naukowego, z którym autor jest związany

- krótki (2 - 3 zdania) biogram naukowy autora, fakultatywnie adres elektroniczny

- streszczenie w języku polskim (do 100 wyrazów) oraz w języku obcym nowożytnym (także do 100 wyrazów)

- w przypadku czcionki niestandardowej (np. hebrajski) należy załączyć plik ze stosowną czcionką

- słowa kluczowe w języku polskim i obcym, do 8 słów maksymalnie.

6. Należy przestrzegać następujących zasad edytorskich:

- Times New Roman 12 w tekście zasadniczym, TNR 10 w przypisach

- interlinia 1,5 w tekście zasadniczym, pojedyncza w przypisach

- marginesy normalne (po 2,5 cm), wcięcie pierwszego wersu 1, 25 pkt

- jedynym możliwym wyróżnieniem jest kursywa

- cytujemy stosując cudzysłów „x”, zaś wewnątrz cytatu cytujemy ‘x’

- nie stosujemy ręcznego dzielenia wyrazów

- można wprowadzać swoje skróty [dalej: mwss], ale w przypadku skrótów typowych
dla teologii stosujemy zapis z wykazu
Encyklopedii Katolickiej

- przypisy sporządzamy według systemu przecinkowego, tak jak w przykładach:

1 Por. J.H. Moulton, A Grammar of New Testament Greek, t. 1: Prolegomena, Edinburgh 19883, s. 11, 14.

2 E. Ancilli, La mistica: alla ricerca di una definizione, w: La mistica. Fenomenologia e riflessione teologica, red. E. Ancilli, M. Paparozzi, t. 1, Roma 1984, s. 17-18.

3 K. Rahner, Kościelna chrystologia między egzegezą a dogmatyką, w: tenże, Pisma wybrane, t. 1, Kraków 2005, s. 251-283.

4 Por. A. de Halleux, La définition christologique à Chalcédoine, Revue théologique de Louvain 7 (1976), s. 1-23, 155-170.

5 L. Szewczyk, Homilia jako miejsce zastosowania zasad retoryki. Nowe poszukiwania wzajemnych relacji, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 36,1 (2003), s. 128.

6 Por. K. Rahner, Kościelna chrystologia…, s. 279-283.

7 Por. B. Chilton, John the Purifier, w: Jesus in Context. Temple, Purity and Restoration, red. B. Chilton, C.A. Evans, Leiden - New York - Köln 1997, s. 203-220.

8 R. Haight, Jesus Symbol of God, Maryknoll - New York 1999 [dalej cyt. JSG].

9 Konstytucja o Objawieniu Bożym Dei Verbum, 9, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, [dalej cyt. Dei Verbum].

10 Dei Verbum, 10.

- w przypadku ciągłego powtórzenia autora można zastosować „tenże”, w przypadku powtórzenia tego samego dzieła „tamże”

- w przypadku powtórzenia nieciągłego można skrócić tytuł (jak wyżej w przypisie 6, Kościelna chrystologia…)

- gdy powtarza się jedyne wzmiankowane dzieło jednego autora, można zastosować „op. cit.”

- w przypadku czasopism (patrz przypisy 4 i 5): tytuł artykułu kursywą, tytuł periodyku bez wyróżnienia, następnie X (XXXX), a więc: numer rocznika (rok). W razie potrzeby X, X (XXXX), a więc: numer rocznika, numer zeszytu (rok).

 

Chcemy przyczyniać się do tego, by teologia zawsze była miejscem odważnego stawiania pytań Bogu i człowiekowi, o Boga i o człowieka. Sami zatem także jesteśmy otwarci na wszelkie pytania, sugestie, uwagi. Prosimy o kontakt z sekretarzem redakcji (adres e-mail podany wyżej). Jedynie w sprawach najwyższej wagi kontakt z redaktorem naczelnym, księdzem doktorem habilitowanym Grzegorzem Barthem.

 

Sekretarz redakcji „Teologia – Kultura – Społeczeństwo”

Marcin Walczak

Autor: Marcin Walczak
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2017, godz. 23:23 - Marcin Walczak