ci_226Uchwałą Senatu KUL z 21 stycznia 2005 r., przekształcono, utworzoną w 1999 r., Sekcję Administracji w Instytut Administracji. W jego skład wchodzi obecnie 6 katedr: Katedra Historii Administracji, Katedra Nauki Administracji, Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego, Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem, Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych oraz Katedra Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego.

 

Instytut Administracji współpracuje z ośrodkami naukowymi za granicą. W ramach tej współpracy możliwa jest wymiana studentów i pracowników naukowych z Uniwersytetami w Joensuu i w Ljubljanie; z Włoskim Centrum przed_CI.jpgMiędzyuniwersyteckim (Centro Interuniversitario Italiano/Olasz Egyetemkozi Kozpont) w Budapeszcie, Wyższą Szkołą Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali), Włoską Izbą Handlową na Węgrzech (Italian Chamber of Commerce in Hungary).

 

Instytut był i jest organizatorem lub współorganizatorem licznych konferencji i sesji naukowych, w tym także międzynarodowych. Pracownicy Instytutu uczestniczą w zagranicznych stażach naukowych i stypendiach, a także zagranicznych konferencjach naukowych z referatami.

 

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2016, godz. 13:41 - Patryk Ochwat