Dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL zajmuje się badaniami naukowymi nad kształtowaniem i sposobami wykorzystywania instrumentów ochrony własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich oraz badaniami w zakresie realizacji praw człowieka w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi. W badaniach tych wiedza jest traktowana jako element warunkujący powstawanie własności intelektualnej, a poszanowanie praw człowieka – jako podstawa prawidłowego kierowania ludźmi.

Przedmiotem badań dr Doroty Tokarskiej jest wycena kapitału intelektualnego.

Dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk zajmuje się badaniem konkurencyjności przedsiębiorstw.

Badania prowadzone przez dra Andrzeja J. Żuka dotyczą współpracy transgranicznej.

 

Istotą prowadzonych w Katedrze zajęć dydaktycznych jest dostarczanie wiedzy i rozwijanie umiejętności związanych z działalnością przedsiębiorstw w zmieniającym się otoczeniu. Studenci uczestniczą w zajęciach pogłębiających i rozszerzających wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawnych uwarunkowań obrotu gospodarczego, zajęciach dotyczących mikro- i makroekonomii oraz zarządzania publicznego. Studenci zdobywają ponadto umiejętność identyfikowania problemów prawnych i radzenia sobie z nimi.

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2018, godz. 19:42 - Kinga Machowicz