Dr hab. Kinga Machowicz zajmuje się badaniami naukowymi nad kształtowaniem i sposobami wykorzystywania instrumentów ochrony własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich oraz badaniami w zakresie realizacji praw człowieka w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi. W badaniach tych wiedza jest traktowana jako element warunkujący powstawanie własności intelektualnej, a poszanowanie praw człowieka – jako podstawa prawidłowego kierowania ludźmi.

Przedmiotem badań dr Agnieszki Stolarskiej jest marketing instytucji finansowych oraz historia bankowości centralnej w Polsce.

Dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk zajmuje się badaniem konkurencyjności przedsiębiorstw.

 

Istotą prowadzonych w Katedrze zajęć dydaktycznych jest dostarczanie wiedzy i rozwijanie umiejętności związanych z działalnością przedsiębiorstw w zmieniającym się otoczeniu. Studenci uczestniczą w zajęciach pogłębiających i rozszerzających wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawnych uwarunkowań obrotu gospodarczego, zajęciach dotyczących reguł marketingu, opracowywania strategii marketingowych, mikro- i makroekonomii oraz zarządzania publicznego. Studenci zdobywają ponadto umiejętność identyfikowania problemów prawnych i radzenia sobie z nimi.

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2017, godz. 14:21 - Kinga Machowicz