dr hab. Agata Mirek, prof. KUL

tel. (081) 536-70-89

e-mail: agatam@kul.lublin.pl

Życiorys naukowy
1993-1998: studia mgr w zakresie historii Kościoła w ATK w Warszawie

1998: magisterium w ATK

1998-2001: studia doktoranckie w UKSW w Warszawie

1999-2000: wykładowca w Studium Kultury Chrześcijańskiej w UKSW w Warszawie
2001: doktorat w UKSW

2003: zatrudniona w KUL /asystent/

2005-2008: kierownik projektu badawczego nr 1 H01G 005 28 /Działalność żeńskiego ruchu zakonnego w Polsce w warunkach państwa totalitarnego w latach 1945-1989/

2007: adiunkt

2009: habilitacja w KUL

2012: prof. KUL

 

Specjalizacja naukowa

- Historia najnowsza

- Historia Kościoła w XIX-XX w.

- Historia kobiet

- Dzieje oświaty

 

Członkostwo w organizacjach naukowych

- Towarzystwo Naukowe KUL

- Komisja Historii Kobiet przy PAN

- Biuro Historyczne przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce

 

Nagrody i wyróżnienia

2009: Nagroda Jury oraz Nagroda Czytelników w Konkursie "Książka Historyczna Roku" im. Oskara Haleckiego w kategorii: Najlepsza książka naukowa opisująca losy Polski i Polaków w XX w.

 

Publikacje

Książki:

1. Siostry zakonne w obozach pracy w Polsce w latach 1954-1956, Lublin 2009, ss. 736.

2. Atlas żeńskiego ruchu zakonnego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Lublin 2007, ss. 143.

3. Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w latach 1891-1962, Sandomierz 2002, ss. 526.

 

Książki pod redakcją:

1. Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939-1947, kom. red. A. Chruszczewski i in., red. tomu A. Mirek, t. 17: Z. Łyszczarz, J. Wątroba, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo. Prowincja krakowska, B. Kraziewicz, L. Sieracka, A. Mamona, T. Otto, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo. Prowincja chełmińska, T. Figura, Zgromadzenie Oblatek Serca Jezusowego, I. Jastrzębska, Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia, Lublin 2014, (Studia i Materiały do Historii Chrześcijaństwa w Polsce).

2. Żeńskie zgromadzenia zakonne w Europie Środkowo-Wschodniej wobec totalitaryzmu komunistycznego, Warszawa 2012, ss. 200.

3. Zakony żeńskie w PRL. Prawo instrumentem walki władz komunistycznych z Kościołem i zakonami w Polsce, red. A. Mirek, Lublin 2009, ss. 159.

4. Zakony żeńskie w PRL. Studia i materiały do historii najnowszej żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce, red. A. Mirek, Lublin 2008, ss. 192.

5. Represje wobec sióstr zakonnych w PRL. Obozy pracy dla zakonnic /1954-1956/, red. A. Mirek, Lublin 2005, ss. 112.

 

Artykuły:

1. Likwidacja zakonnych placówek leczniczych przez władze komunistyczne w Polsce w latach 1945-1961, [w:] Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu, red. B. Urbanek, Warszawa 2013, s. 205-216.

2. Przystosowanie i opór żeńskich zgromadzeń zakonnych wobec władz komunistycznych w Polsce. Zarys problemu, "Studia z Prawa Wyznaniowego", 15(2012), s. 215-231.

3. Nuns participation and their role in creating an anti-communism attitude of resistance in People’s Republic of Poland, [w:] Anti-Communist Resistance in Central and Eastern Europe, red. P. Jašek, Bratislava 2012, 230-250.

4. Komunizm w walce z Kościołem katolickim i żeńskim ruchem zakonnym w Europie, [w:] Żeńskie zgromadzenia zakonne w Europie Środkowo-Wschodniej wobec totalitaryzmu komunistycznego, red. A. Mirek, Warszawa 2012, 15-56.

5. Św. Koleta Boylet (1381-1447) - strażniczka pierwszej Reguły św. Klary, [w: ] Desperacja kobieca czy radykalizm duchowy, red. T. Paszkowska, R. Preis, Lublin 2012, s.239-247.

6. Piękno życia poświęconego Bogu w pismach Ludwiki W. Gąsiorowskiej, [w:] Ecclesia pulchna, red. T. Płonka, Kraków 2012.

7. Siostry zakonne w obozach pracy w PRL, "Pastores", 54(2012), s. 137-146.

8. Żeńskie zgromadzenia w PRL. Stan Badań i perspektywy badawcze, [w:] Represje wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w PRL. Zagadnienia wybrane, red. J. Myszor, A. Dziurok, Katowice 2012, s. 24-34.

9. Zakony i zgromadzenia zakonne żeńskie w diecezji lubelskiej, [w:] Atlas historyczny (archi)diecezji lubelskiej 1805-2010. The Historical Atlas of the Lublin (Arch)Diocese 1805-2010, red. H. Gapski, Lublin 2011, s. 164-165, 170-174.

10. The Labour Camps for Nuns which Functioned between 1954 and 1956 in Poland, [w:] Persecution of Churches in the Communist Countries in Central and Eastern Europe, red. M. Fiamová, P. Jakubčin, Bratislava 2010, s. 98-110.

11. Huragan bezprawia czyli usuwanie zakonnic z życia społecznego przez władze komunistyczne PRL, [w:] Księga jubileuszowa dr Jana Skarbka, red. A. Barańska, Lublin 2010, s. 791-808.

12. Życie codzienne zakonnic w obozach pracy w PRL (1954-1956), [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Miedzy bohaterstwem a agenturą, red. J. Szczepaniak, M. Lasota, Kraków 2010, s. 141-176.

13. Żeńskie wspólnoty zakonne w Polsce w XX wieku, [w:] Historia życia konsekrowanego w archidiecezji poznańskiej, red. L. Wilczyński, Poznań 2010, s. 147-164.

14. Życie konsekrowane źródłem jedności w Europie, [w:] Kościół w Unii Europejskiej, red. Ż. Jarocka, Wilno 2010.

15. Kresy Wschodnie widziane oczami i sercem Polki i zakonnicy, [w:] Pamięć historyczna kobiet, red. M. Przeniosło, K. Sierakowaka, Kielce 2009, s. 67-79.

16. Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 13, Lublin 2009, s. 1186-1187.

17. Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL. Suplement, "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne", 1( 2008), s. 137-176.

18. Stan wojenny w zakonnych materiałach archiwalnych na przykładzie kronik wspólnot zakonnych Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej, [w:] Zakony żeńskie w PRL. Studia i materiały do historii najnowszej żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce, red. A. Mirek, Lublin 2008, s. 177-192.

19. Prześladowanie sióstr zakonnych w PRL, "Znaki Nowych Czasów", 18(2007), s. 65-72.

20. Odbudowa i rozwój szkolnictwa podstawowego w Rawie i powiecie rawskim po odzyskaniu niepodległości (1918-1939), [w:] 600 lat szkolnictwa w Rawie Mazowieckiej, red. E. Walczuk, Łódź 2007, s. 97-118.

21. Udział żeńskich wspólnot zakonnych w organizowaniu stowarzyszeń i związków zawodowych kobiet na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Aktywność kobiet w organizacjach zawodowych i gospodarczych w XIX i XX wieku, red. K. A. Makowski, Poznań 2007, s. 77-101.

22. Wkład bezhabitowych zgromadzeń zakonnych w ratowanie Żydów w okresie okupacji hitlerowskiej, [w:] Śladami świętych. Księga pamiątkowa ku czci G. J. Bartoszewskiego OFMCap, red. A. Derdziuk, Lublin 2007, s. 649-658.

23. Wysiedlenie zakonnic z klasztorów do obozów pracy w ramach „Akcji X-2” przez władze komunistyczne w PRL, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, red. J. Myszor, t. 3, Warszawa 2006, s. 273-278.

24. Troska ludzi Kościoła o polską rodzinę na przykładzie działalności bł. Honorata Koźmińskiego (kapucyna) i jego zgromadzeń, [w:] Rodzina. Historia i współczesność. Studium monograficzne, red. W. Korzeniowska, U. Szuścik, Kraków 2006, s. 23-33.

25. Dynamika powstawania zgromadzeń zakonnych żeńskich w XIX i XX w. na ziemiach polskich, [w:] Zakony żeńskie na Śląsku w XIX i XX, red. W. Musialik, Opole 2006, s. 26-44.

26. Spis zakonnic usuniętych z klasztorów w ramach „Akcji X-2”, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, red. J. Myszor, t. 3, Warszawa 2006, s. 276-357.

27. Tajemnice życia Maryi w powołaniu honorackim, [w:] Powołanie Honorackie, red. A. Kruszyńska, Zakroczym 2006, s. 201-216.

28. Obecność sióstr dominikanek w Lublinie, [w:] Dominikanie w Lublinie. Studia z dziejów i kultury, red. H. Gapski, Lublin 2006, s. 265-271.

29. Świadectwo trwania zakonnic w systemie totalitarnym PRL na przykładzie Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej, "Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego", 33(2005), s. 157-169.

30. Represje systemu komunistycznego wobec zakonów żeńskich w Polsce w latach 1945-1989 (zarys problemu), [w:] Represje wobec sióstr zakonnych w PRL. Obozy pracy dla zakonnic (1954-1956), red. A. Mirek, Lublin 2005, s. 11-33.

31. Kościół na Słowacji w godzinie wielkiej próby. Totalitaryzm komunistyczny w walce z Kościołem katolickim na Słowacji w latach 1948-1989, "Peregrinus Cracoviensis", 16(2005), s. 53-69.

32. Zaangażowanie sióstr zakonnych w pracę katechetyczną wśród dzieci i młodzieży w okresie PRL – jako jedno z priorytetowych zadań wspólnot zakonnych na przykładzie Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej, [w:] Materiały i studia do dziejów nauczania i wychowania religijnego, red. J. Szczepański, Kraków 2004, s. 123-141.

33. Trwać i wytrwać… Prześladowany Kościół katolicki na Białorusi i jego życie, "Peregrinus Cracoviensis", 15(2004), s. 75-92.

34. Ustawa o przejęciu dóbr "martwej ręki" – zamach na życie zakonne w Polsce?, "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne", 36(2003), s. 168-179.

35. Praca opiekuńczo-wychowawcza Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej w Radomiu w latach 1910-1962, "Studia Sandomierskie", 10(2003), s. 70-87.

36. Działalność Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej na terenie Grójca w latach 1932-1990, [w:] Nasze przedszkole wczoraj, dziś i jutro…, red. M. Lużyńska, Sandomierz 2003, s. 13-42.

37. Recepcja wymagań programowych i zaleceń władz oświatowych w zakładach wychowawczych i oświatowych prowadzonych przez siostry ze Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej w latach 1945-1950, [w:] Przemiany w naukach o wychowaniu – idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna, red. W. Korzeniowska, Kraków 2002, s. 443-458.

38. Zostały, by modlić się za Rosję. Działalność Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej na Wileńszczyźnie w latach 1945-1991, "Peregrinus Cracoviensis", 12(2001), s. 176-187.

39. Metody i formy wychowawcze w domach dziecka prowadzonych przez siostry Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej, [w:] Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie, a modele wychowania, red. W. Korzeniowska, Kraków 2001, s. 187-197.

Autor: Agata Mirek
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2016, godz. 11:26 - Robert Kozyrski