BIOTECHNOLOGIA

 

 

Uchwałą Nr 186/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 17 kwietnia 2014r., wydało pozytywną ocenę programową dla kierunku Biotechnologia na poziomie studiów I i II stopnia prowadzonym na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku.

 

 

Zasady rekrutacji

Instytut Biotechnologii prowadzi trzyletnie studia zawodowe I-go stopnia oraz dwuletnie studia magisterskie II-go stopnia. Przedmioty objęte programem studiów podzielone są na moduły, w ramach których student musi otrzymać odpowiednią liczbę punktów i jest to podstawowym kryterium dopuszczenia do egzaminu dyplomowego. Studenci zaliczają przedmioty w systemie punktowym zgodnym z Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS), co umożliwia realizację części studiów na innych uczelniach, krajowych i zagranicznych stosujących ten system.

Studenci wykonują prace dyplomowe w różnych zespołach, np.: biochemii, biologii molekularnej, bionanomateriałów, biochemii wirusów, toksykologii, immunologii, enzymologii biotechnologii roślin i biotechnologii środowiskowej. Po uzyskaniu wymaganej liczby kredytów, wykonaniu i napisaniu pracy dyplomowej oraz egzaminie dyplomowym, absolwenci uzyskują tytuł licencjata biotechnologii. Następnie mogą kontynuować studia stacjonarne magisterskie II-go stopnia.

 

Studia I stopnia, obejmują specjalności:

 • Biotechnologia przemysłowa
 • Biotechnologia środowiskowa
 • Biotechnologia eksperymentalna

 

Studia II stopnia, obejmują specjalności:

 • Biotechnologia związków bioaktywnych
 • Biotechnologia eksperymentalna

 

Absolwent kierunku zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną, pozwalającą na:

 • Kompleksowe zrozumienie procesów zachodzących w żywych organizmach i możliwości ich zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu;
 • Wykorzystanie zdobytej wiedzy do planowania i przeprowadzania procesów biotechnologicznych;
 • Projektowanie i przeprowadzanie prostych eksperymentów i analiz laboratoryjnych;·
 • Łączenie zdobytej wiedzy dające możliwość wykonywania działań interdyscyplinarnych;·
 • Samodzielne rozwijanie własnych umiejętności zawodowych wykorzystując krajowe i międzynarodowe programy stypendialne;·
 • Podejmowanie samodzielnej działalności gospodarczej.

 

Absolwent kierunku Biotechnologia jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy w przemysłowych ośrodkach naukowo-badawczych wykorzystujących procesy biotechnologiczne, w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, stacjach hodowli roślin, zakładach gospodarki komunalnej oraz urzędach zajmujących się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody.

 

Instytut Biotechnologii KUL skupia naukowców z wielu dziedzin nauk biologicznych i chemicznych. Obecnie strukturę Instytutu tworzy pięć zespołów naukowo-badawczych dysponujących wysokim potencjałem intelektualnym i nowoczesną aparaturą naukową. Aby zapewnić właściwe kształcenie biotechnologów uniwersytet posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczno-technologiczne, które w roku akademickim 2011/2012 wzbogacone zostało o nowoczesny i dobrze wyposażony w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą gmach Instytutu.

 

 

 

Autor: Iwona Kuta-Wysmulska
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2016, godz. 10:41 - Iwona Wysk