Duszpasterstwo Rodzin

w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki

na Wydziale Teologii

 

     Dzienne studia doktoranckie z duszpasterstwa rodzin, prowadzone w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL, trwają cztery lata. Na koniec drugiego roku studenci zdają, wymagany przez prawo kościelne, egzamin licencjacki. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze złożenie pracy dyplomowej, albo uzyskanie zgody dziekana na uznanie pracy magisterskiej, która spełnia wymogi pracy licencjackiej.

     Student ma możliwość otwarcia przewodu doktorskiego, napisania i obrony rozprawy doktorskiej w czasie odbywania studiów. Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia i seminarium doktoranckie.

 

Wymagane dokumenty:

 

· Wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dla kandydatów, który należy wydrukować ze strony http://rekrut.kul.lublin.pl;

· oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;

· świadectwo chrztu św. (dotyczy osób świeckich);

· w przypadku osób duchownych i konsekrowanych – zgoda od władz duchownych na podjęcie studiów doktoranckich;

· aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność do podjęcia nauki;

· urzędowo potwierdzoną kserokopię dokumentu tożsamości;

· 4 fotografie;

· zaświadczenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

 

W ramach studiów realizowany jest interdyscyplinarny program pogłębiający wiedzę w zakresie:

 

- Teologii pastoralnej;

- Duszpasterstwa rodzin;

- Teologii małżeństwa i rodziny;

- Psychologii małżeństwa i rodziny;

- Pedagogiki rodziny;

- Poradnictwa małżeńsko-rodzinnego;

- Socjologii rodziny;

- Prawa rodzinnego;

- Biomedycznych zagadnień małżeństwa i rodziny;

- innych.

 

 

Kwalifikacje zawodowe:

 

- Pracownik naukowo-dydaktyczny;

- Pracownik w strukturach Duszpasterstwa Rodzin;

- Doradca życia rodzinnego.

 

 

Więcej informacji można uzyskać:

 

Dziekanat Wydziału Teologii

Collegium Jana Pawła II, p. 841

Tel.: (081) 445-38-41

e-mail: gpyzio@kul.pl; jacgolen@gmail.com

Autor: Grzegorz Pyźlak
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2017, godz. 10:33 - Grzegorz Pyźlak