BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE  

STUDIA INŻYNIERSKIE I STOPNIA

Zasady rekrutacji

 

Cele studiów

Na proponowanym kierunku program studiów jest ukierunkowany głównie na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • oceny zagrożeń klęskami żywiołowymi
 • modelowania i przeciwdziałania zagrożeniom ekologicznym
 • usuwania skutków klęsk naturalnych i antropogenicznych
 • wykorzystania systemów informacji przestrzennej (GIS)
 • znajomości procedur w zarządzaniu kryzysowym
 • podstaw prawnych dotyczących bezpieczeństwa ekologicznego (w tym w UE)
 • procedur administracyjnych w sytuacjach kryzysowych
 • uwarunkowań społecznych ochrony przed zagrożeniami (w tym mediacji)

 

 

Do pobrania: PLAN STUDIÓW
  PROGRAM KSZTAŁCENIA

 

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci będą posiadali podstawową wiedzę
z zakresu:

 • ochrony przyrody, środowiska i zasobów naturalnych, uzupełnioną o wiedzę
  z zakresu waloryzacji przyrodniczych, monitorowania zasobów i procesów przyrodniczych
 • aspektów administracyjnych, prawnych i społecznych niezbędnych do podejmowania decyzji środowiskowych i zarządzania zasobami przyrodniczymi.

Będą posiadali podstawowe umiejętności w zakresie oceny zagrożeń ekologicznych, zarządzania kryzysowego oraz likwidowania skutków klęsk ekologicznych, tak naturalnych jak i antropogenicznych.

 

Będą potrafili stosować podstawowe inżynieryjne instrumenty i metody używane w prognozowaniu i przeciwdziałaniu występowania klęsk ekologicznych oraz oceny ich stopnia i zasięgu, w tym programy Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) i elementy modelowania ekologicznego.

 

Będą otwarci na współpracę z ekspertami i społecznościami lokalnymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego lub likwidacji skutków klęsk ekologicznych. Absolwenci będą znali problematykę przepisów i norm Unii Europejskiej.

 

Uzyskane kwalifikacje

Dzięki przyjętej koncepcji kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo ekologiczne absolwenci będą przygotowani do pracy:

 • w administracji państwowej, służbach ochrony przyrody, instytucjach związanych z ochroną środowiska (np. RDOŚ), lasach państwowych, parkach narodowych, a także w sztabach kryzysowych.
 • w przedsiębiorstwach będą mogli obejmować stanowiska odpowiedzialne za przestrzeganie i wdrażanie przepisów ochrony środowiska w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i inwestycjami.

Będą przygotowani do tworzenia projektów prognozowania i przeciwdziałania zagrożeniom i klęskom ekologicznym. Będą posiadali umiejętność opracowywania ocen oddziaływania na środowisko, waloryzacji, a także wykonywania ekspertyz przyrodniczych z użyciem nowoczesnych środków (GIS, modelowanie ekologiczne).

 

Nabyte umiejętności w zakresie komunikacji społecznej pozwalają pełnić funkcję

 • mediatora w rozwiązywaniu konfliktów społecznych w sytuacjach kryzysowych w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego.
 • niezależnego eksperta (samozatrudnienie) wykonującego wszelkiego rodzaju usługi związane z ochroną zasobów przyrodniczych, prognozowaniem, przeciwdziałaniem, oceną i likwidacją zagrożeń i klęsk ekologicznych.

Ukończenie wybranych przedmiotów kształcenia kierunkowego potwierdzane będzie oddzielnymi certyfikatami, ze szczegółowym opisem omawianych zagadnień, co powinno znacząco zwiększyć szanse kandydatów na rynku pracy.

 

Absolwenci mogą również prowadzić szkolenia w zakresie zrównoważonego użytkowania zasobów przyrodniczych, ich ochrony i postępowania w razie wystąpienia zagrożeń i klęsk ekologicznych. Znajomość norm i przepisów prawnych obowiązujących w EU otworzy też możliwości współpracy z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska w innych krajach europejskich.

 

 

Instytut Ochrony Środowiska zapewnia studentom dostęp do sprzętu laboratoryjnego, biblioteki wydziałowej oraz sal komputerowych.

 

Studenci mogą ubiegać się o stypendia i wyjazdy w ramach wymiany naukowej do:

● Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia);

● Uniwersytetu Francisco de Vitoria w Madrycie (Hiszpania);

● Uniwersytetu Radbould w Nijmegen (Holandia);

● Christian-Albrechts-Universität w Kiel (Niemcy);

● National and Kapodistrian University w Atenach (Grecja).

 

Studenci kierunku mają możliwość rozwijania zainteresowań w studenckich kołach naukowych:

 

Koło Naukowe Studentów Ochrony Środowiska

Koło powstało w 1998 roku, w celu poszerzania szeroko pojętych zainteresowań związanych z ochroną środowiska zarówno studentów „ochrony”, jak też osób zainteresowanych tą problematyką. W ramach Koła działają sekcje: ornitologiczna, hydrobiologiczna, odpadowa, turystyczna, fotograficzna i edukacyjna. Członkowie Koła prowadzą zajęcia w szkołach i przedszkolach; organizują projekcje filmów przyrodniczych, wystawy fotograficzne, wykłady i pogadanki o tematyce proekologicznej; są również współorganizatorami konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym; biorą udział w różnego rodzaju akcjach i szkoleniach. Ich działalność to także pisanie i publikowanie artykułów, które ukazują się w biuletynach różnego rodzaju organizacji i pismach z branży ochrony środowiska np.: OIKOS, Eko i My, Zielone Brygady, Dzikie życie.   więcej>>

 

Koło Naukowe Chemii Studentów Ochrony Środowiska

Główną ideą działalności Koła jest poszerzenie wiedzy jego członków z zakresu nauk chemicznych i jej praktycznego zastosowania w ochronie środowiska, biotechnologii, inżynierii materiałowej itp. oraz nabycie praktycznych umiejętności pracy w laboratorium chemicznym. Nowa organizacja skupia ludzi otwartych z zapałem do pracy, przeciwstawia się stereotypom postrzegania zainteresowań studentów ochrony środowiska czy biotechnologii. Jest jedynym tego typu Kołem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Problematyka badawcza jest ustalana indywidualnie i jest dostosowywana do zainteresowań studenta. Szczególny nacisk kładziony jest na uzupełnienie luk, które powstały w trakcie realizacji standardowego programu nauczania w trakcie studiów oraz na indywidualną kreatywność w trakcie przygotowywania, opracowywania i wykonywania eksperymentów laboratoryjnych. Umiejętności nabywane w trakcie zajęć przyniosą wymierne korzyści w trakcie przygotowywania prac licencjackich, magisterskich, warsztatów, konferencji, festiwali nauki a w dalszej perspektywie podniesie kwalifikacje absolwenta na rynku pracy.   więcej>>

 

Autor: Iwona Kuta-Wysmulska
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2015, godz. 15:45 - Daniel Klich