Ks. Antoni Szymański

Ks. Antoni Szymański
Założyciel TN KUL
(1881 - 1942)

 

O Towarzystwie Naukowym KUL

 

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego powstało w roku 1934 jako prawnie odrębna, ale komplementarna w stosunku do Uniwersytetu, instytucja naukowo-wydawnicza. Obecnie liczy przeszło 500 członków: czynnych, korespondentów i współpracowników ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce. Działalnością Towarzystwa kieruje 13-osobowy Zarząd; obecnie prezesem jest ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann, a sekretarzem generalnym dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL. Praca naukowa Towarzystwa (zebrania, konferencje naukowe) odbywa się w ramach sześciu wydziałów: teologicznego, filozoficznego, historyczno-filologicznego, nauk społecznych, nauk prawnych i matematyczno-przyrodniczego. Co roku zarząd Towarzystwa przyznaje nagrodę im. ks. I. Radziszewskiego, założyciela KUL-u, za "wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego"

Towarzystwo Naukowe KUL wydało dotychczas prawie 1500 pozycji, w tym tak fundamentalne dzieła jak "Mickiewicz" Juliusza Kleinera czy kilkutomowy zbiór prac Karola Wojtyły z zakresu etyki. Wydaje też zaplanowaną na kilkanaście tomów "Encyklopedię Katolicką". Poszczególne wydziały Towarzystwa publikują stale specjalistyczne "Roczniki" (łącznie 22 zeszyty), a o pracy całej instytucji oinfomuje co roku "Summarium". Pod firmą Towarzystwa ukazuje się szereg serii wydawniczych (np. Studia polonijne) oraz "Studia Norwidiana" a od 1999 roku "Przegląd Psychologiczny" wydawany wspólnie z Polskim Towarzystwem Psychologicznym.

Towarzystwo Naukowe KUL chciałoby pełnić w Polsce rolę zbliżoną do Katolickiej Akademii Nauk.

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2013, godz. 19:25 - Stanisław Sarek