Wybrane przedmioty zajęć dydaktycznych:

 

Problematyka niepełnosprawności w wymiarze indywidualnym i społecznym. Badania nad niepełnosprawnością koncentrują się na aspektach indywidualnych, a szczególnie na problemach w komunikowaniu się i przemieszczaniu. Aspekty indywidualne, to również proces przystosowania się do stanu niepełnosprawności, kreowanie obrazu siebie i poczucia własnej wartości, to w końcu poczucie sensu życia oraz rola religii w życiu osoby niepełnosprawnej. W wymiarze społecznym badania koncentrują się na istniejących zewnętrznych barierach, zarówno architektonicznych jak i tych tkwiących o społeczeństwie. Chodzi tutaj głównie o postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych, posługiwanie się stereotypami i uprzedzeniami, a także dyskryminowanie osób niepełnosprawnych. 

 

Osoba chora i niepełnosprawna w rodzinie. Badania dotyczące tej tematyki koncentrują się na kilku aspektach: pierwszy odnosi się do miejsca, jakie zajmuje osoba niepełnosprawna w rodzinie, jej wpływu na funkcjonowanie rodziców oraz rodzeństwa, więzi pomiędzy członkami rodziny. Ważnym zagadnieniem jest wsparcia jakiego udziela rodzina osobie niepełnosprawnej, zarówno w wymiarze materialnym, finansowym jak i psychicznym oraz duchowym. Nie można zapominać o zasobach jakie posiada sama osoba niepełnosprawna i jej zaangażowaniu w rozwój rodziny. Kolejny kierunek badań w tym obszarze, to małżeństwo i rodzina osoby niepełnosprawnej, dobór partnera, trwałość małżeństwa, pełnione w nim role, dzietność oraz style wychowania dzieci. Jest to szczególnie interesujący i ważny obszar badań, który nie doczekał się jeszcze pogłębionej analizy. Kolejne zagadnienie dotyczy samotności osoby niepełnosprawnej w rodzinie jej izolowania, stosowania różnych form przemocy.

 

Marginalizacja i wykluczenie społeczne. Rozwój badań w tym obszarze dotyczy z jednej strony ukazania obszarów wykluczenia społecznego, zmiennych warunkujących wykluczenie. Głównie chodzi tutaj o pozbawianie osób niepełnosprawnych dostępu do edukacji, uczestnictwa w szkolnictwie wyższym, co skutkuje ograniczeniem możliwości awansu zawodowego i społecznego. Kolejnym obszarem wykluczenia osób niepełnosprawnych jest dostęp do rynku pracy, badania mają wskazać rzeczywiste przyczyny niezatrudniania osób niepełnosprawnych, jak również ograniczania dostępu do stanowisk kierowniczych i menadżerskich. Z drugiej strony badania koncentrują się na procesie integracji społecznej opartej na prawach człowieka i obywatela polegającej na skutecznym wspomaganiu jednostki i grupy w realizacji ich celów życiowych. W tym obszarze badania nowego pracownika dotyczyć będą głównie obszarów, w których integracja jest możliwa oraz dokonuje się w najwyższym stopniu. 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2016, godz. 14:18 - Leszek Wojtowicz