Mam całą masę gości do zaproszenia i przy kilkunastu nazwiskach spośród ponad 250 mam kłopot z odmianą. Jeśli byłaby taka możliwość, proszę o pomoc. Oczywiście tylko w tych przypadkach spornych. W każdym przypadku wypisałam nazwisko w mianowniku liczby pojedynczej, a później w odmianie, która wydaje mi się stosowna.

Jeśli gdzieś popełniłam błąd, proszę o poprawę:

 

GAWRON - Annę i Arkadiusza Gawronów,

LEJA - Dorotę i Andrzeja Leja

STEIN - Iwonę i Mariusza Stein

TULIN - Beatę i Adama Tulinów

BRACHA - Jolantę i Marcina Brachów

LASEK - Martę i Artura Lasków

CIEŃ - Alinę i Zbigniewa Cieniów

ZNAJDEK - Stanisława Znajdka

KUC - Elżbietę i Józefa Kuców

KAZIMIERCZAK - Alicję i Leona Kazimierczaków

ŚNIEŻKO - Halinę i Andrzeja Śnieżko

ZARĘBA - Teresę i Andrzeja Zarębów

KOŁTON - Dorotę i Tomasza Kołtonów

KODIA - Agnieszkę i Taoufika Kodiów

SZCZERBA - Joannę i Marcina Szczerbów

BRIX - Frank`a Brix`a

MULAWA - Bożenę i Henryka Mulawów

SIARA - Karolinę i Grzegorza SiarówW liczbie mnogiej wszystkie nazwiska o fleksji rzeczownikowej mają wspólny zestaw końcówek, charakterystyczny dla odmiany męskoosobowej, tzn. M. -owie, DB. -ów, C. -om, N.-ami, Ms. -ach. Ten zbiór powinien służyć do tworzenia odpowiednich form liczby mnogiej nazwisk zakończonych na spółgłoskę oraz na samogłoski -a, -o. Tak więc na Pani liście będą to następujące nazwiska: Gawronów, Lejów, Steinów, Tulinów, Brachów, Lasków, Cieniów, Znajdków, Kuców, Kazimierczaków, Śnieżków, Zarębów, Kołtonów, Kodiów, Szczerbów, Mulawów, Siarów.

Warto przy okazji dodać, że dopuszcza się nieodmienianie w liczbie mnogiej jedynie tych nazwisk, które w Mianowniku liczby pojedynczej kończą się na -e, pod warunkiem wszakże, że towarzyszą im dodatkowe określenia, np. państwo Handke.

Apostrof oddzielający końcówki deklinacyjne stosujemy tylko wtedy, gdy pisana postać nazwiska lub imienia niesłowiańskiego kończy się na:

a)samogłoskę niewymawianą, np. Verne [vern],

b)spółgłoskę niewymawianą, np. Beaumarchais [bomarsze],

c)połączenie niewymawianej spółgłoski i samogłoski, np. Descartes [dekart],

d)samogłoskę wymawianą niezgodnie z pisownią, np. Kennedy [kenedi].

 

A zatem imię Frank i nazwisko Brix powinny zostać bez apostrofu, ponieważ czyta się je zgodnie z pisownią: Franka Brixa.


 

 

 

 

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2012, godz. 15:47 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn