Szanowni Państwo,

Uroczystość dzisiejsza gromadzi nas wokół Osoby ks. prof. Michała Hellera – wybitnego uczonego, filozofa i teologa, którego naukowa pasja obejmuje zagadnienia z zakresu filozofii przyrody, filozofii nauki, fizyki, kosmologii relatywistycznej oraz problematykę relacji nauka – filozofia – religia. Jego znakomity dorobek naukowy był wielokrotnie doceniany i honorowany. Ksiądz Profesor jest bowiem laureatem wielu nagród państwowych, naukowych, samorządowych, wśród których poczesne miejsce zajmują: Nagroda Templetona, doktorat honoris causa ośmiu (8) uczelni, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Order Orła Białego.

Osiągnięcia Księdza Profesora dwukrotnie nagradzał także Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Po raz pierwszy w roku dwutysięcznym (2000) Towarzystwo Naukowe KUL przyznało mu Nagrodę im. ks. Idziego Radziszewskiego, włączając go w poczet jej laureatów, za „wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego”. Po raz drugi został wyróżniony przez władze KUL w roku dwa tysiące czternastym (2014) Medalem Gratae Memoriae Signum Universitatis. W tym miejscu chciałbym podkreślić, że dokonania ks. prof. Michała Hellera są szczególnym powodem do radości i dumy naszego środowiska uniwersyteckiego, gdyż są sukcesami Absolwenta filozofii przyrody KUL – naszego doktora i doktora habilitowanego.

Uroczystość odnowienia doktoratu odbywa się pięćdziesiąt (50) lat po uzyskaniu stopnia doktora i służy uhonorowaniu wybitnego uczonego. Dowodzi ona równocześnie wartości, jakie ceni, przechowuje i promuje uczelnia. Tą uroczystością społeczność naszej Alma Mater wyraża uznanie i szacunek dla Księdza Profesora za znamienite zasługi dla polskiej nauki, za mądre i kompetentne prowadzenie dialogu pomiędzy nauką, filozofią a religią, za skuteczne przełamywanie barier między nimi oraz za twórcze interdyscyplinarne poszukiwania poznania i rozumienia świata. Dziękujemy Księdzu Profesorowi za obecność i współpracę, za wyznaczanie nowych dróg myślenia, za wspaniałe realizowanie ideału uczonego.

 

Uroczystość odnowienia doktoratu odbywa się podczas V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, cyklu zapoczątkowanego przez ks. abpa prof. Józefa Życińskiego, wieloletniego i bliskiego współpracownika ks. prof. Michała Hellera. Fakt ten ma charakter znaczący i symboliczny. Ks. prof. Heller bowiem w sposób wybitny przyczynia się do budowania kultury chrześcijańskiej w jej zasadniczym, intelektualnym wymiarze. Unikając uproszczeń i łatwych rozwiązań, otwiera badania naukowe na perspektywę Bożej transcendencji. Pokazuje, jak uczą one pokory i mogą prowadzić do wykraczających poza nie pytań o sens ludzkiego świata. Potrafi zaprosić do refleksji nad podstawowymi kwestiami nauki, filozofii i religii także audytorium dalece wykraczające poza środowisko akademickie, ludzi poszukujących rozumienia i sensu świata. A ta umiejętność włączenia innych w podejmowane problemy i sposoby myślenia jest immanentnie i głęboko kulturotwórcza.