Zasady rekrutacji i wymogi ogólne:

 1. Wyjazd dotyczy Yangtze Normal University i trwa 1 semestr (zimowy). Student po powrocie ma prawo w przyszłości wnioskować ponownie o stypendium w YZNU lub w innej wybranej z oferty KUL jednostce.
 2. Maksymalna liczba miejsc wynosi 10 w cyklu semestralnym.
 3. Decyzja o przyznaniu stypendium zapada na posiedzeniu Komisji pod koniec kwietnia.
 4. Warunkiem ubiegania się o wyjazd jest status studenta sinologii KUL (I lub II stopnia) albo uczestnika kursu języka chińskiego w SPNJO.
 5. Student ubiegający się o możliwość wyjazdu na stypendium musi uzyskać zaliczenie semestru poprzedzającego termin aplikacji oraz wykazywać się dobrymi wynikami w nauce (średnia ocen nie niższa niż 4,0), dobrą znajomością języka angielskiego (poziom B2 z oceną co najmniej 4,0) i wysoką średnią ocen z przedmiotów praktycznej nauki języka chińskiego (co najmniej 4,0).
 6. W momencie wyjazdu student musi mieć zaliczony poprzedzający semestr studiów.
 7. W momencie wyjazdu student nie może przebywać na urlopie dziekańskim.
 8. Udział w zajęciach w Yangtze Normal University i zakwaterowanie są bezpłatne.
 9. Udział w programie wymiany wiąże się z koniecznością zaangażowania podczas studiów za granicą pewnej ilości własnych środków finansowych (patrz poniżej).

 

Wymagane dokumenty

 1.  
 2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz).
 3. Zaświadczenie o znajomości jęz. angielskiego ze SPNJO lub odnośny certyfikat międzynarodowy.
 4. Regulamin wydrukowany ze strony DWZ i podpisany przez kandydata (pobierz regulamin).
 5. Student–uczestnik kursu jęz. chińskiego w SPNJO przedkłada pisemną zgodę odnośnego dziekana ds. studenckich.

 

Warunki finansowe stypendium

 1. Zakwaterowanie i nauka w YZNU są bezpłatne.
 2. YZNU nie może żądać od studenta żadnych opłat oprócz opłaty za materiały dydaktyczne oraz egzamin HSK.
 3. Student we własnym zakresie pokrywa koszty: uzyskania wizy, podróży, ubezpieczenia (w Polsce i w Chinach) podróżnego, medycznego i NNW, szczepień ochronnych, wyżywienia i materiałów dydaktycznych.
 4. Podczas pobytu w YZNU student ma możliwość przystąpienia do płatnego egzaminu językowego HSK.

 

Dokumentacja wyjazdu:

 1. Student, który zostanie zakwalifikowany na wyjazd do YZNU, jest zobowiązany do podpisania przed wyjazdem Regulaminu i Porozumienia o Programie Zajęć (PPZ) (patrz pkt. 3).
 2. KUL deklaruje pełne uznanie okresu studiów za granicą, pod warunkiem pozytywnego zaliczenia wszystkich egzaminów w YZNU i spełnienia wszystkich określonych w Regulaminie warunków.
 3. Porozumienie o Programie Zajęć – PPZ – podpisuje koordynator naukowy programu sinologii oraz prodziekan ds. studenckich z wydziału, z którego pochodzi student ubiegający się o wyjazd.
 4. Do PPZ sporządzana jest Karta Zaliczeń (KZ), czyli wykaz przedmiotów do zaliczenia w KUL po powrocie z wymiany, które są obowiązkowe bądź podstawowe, a dla których student nie znalazł ekwiwalentów na uczelni przyjmującej. Przedmioty te należy zaliczyć w semestrze, w którym student przebywa na wymianie, zaraz po powrocie. KZ stanowi integralną część PPZ.
 5. Po powrocie ze wyjazdu student zobowiązany jest przedłożyć niezwłocznie (w terminie do 2 tygodni) w Dziale Współpracy z Zagranicą wykaz zaliczeń WZ (Transcript of Records), potwierdzający zrealizowane na uczelni zagranicznej przedmioty, stopnie uzyskane podczas końcowych zaliczeń i egzaminów oraz potwierdzenie pobytu podające datę rozpoczęcia i zakończenia semestru.
 6. Oceny uzyskane przez studenta podczas studiów na uczelni przyjmującej przeliczane są na oceny stosowane w KUL przez Dział Współpracy z Zagranicą KUL na podstawie tabeli przeliczeniowej.
 7. Wszystkie przedmioty i oceny/zaliczenia są wpisywane do indeksu przez pracowników dziekanatu w języku polskim. Do suplementu do dyplomu w języku angielskim nazwy przedmiotów wpisywane są w języku angielskim w brzmieniu zapisanym w WZ. Wpisane do indeksu przedmioty i zaliczenia zostają zatwierdzone podpisem dziekana przy każdym przedmiocie.
 8. Warunkiem zaliczenia semestru spędzonego w YZNU jest uzyskanie co najmniej 26 pkt. ECTS. Zaliczenie całego  semestru odbywa się po zdaniu w KUL pozostałych przedmiotów na warunkach określonych w PPZ i KZ.
 9. Po powrocie student przedkłada sprawozdanie z pobytu - w tym z uzyskanych efektów nauczania oraz z warunków pobytu wraz z opinią na temat wywiązywania się strony chińskiej z umowy – w Dziale Współpracy z Zagranicą.

 

Procedura aplikowania i wyboru kandydatów.

 1. Kompletne dokumenty należy składać osobiście w DWZ (GG-2013) u p. M. Kożuch. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
 2. Ostateczny termin składania dokumentów upływa 14 kwietnia 2018 r.
 3. Decyzję o wyborze kandydatów podejmuje Uniwersytecka Komisja Kwalifikacyjna (UKK).
 4. Decyzja UKK jest ostateczna.

 

Druki do pobrania:

Formularz_aplikacyjny

Regulamin

Porozumienie o Programie Zajęć

Karta Zaliczeń