• Postępowanie kwalifikacyjne na studia doktoranckie ma charakter konkursowy. Kryteria postępowania kwalifikacyjnego określa załącznik do uchwały.
 • Planowaną liczbę miejsc na I roku studiów doktoranckich ustala Rektor na wniosek rady wydziału.
 • Dziekan w terminie do 30 czerwca 2015 r. podaje do publicznej wiadomości planowaną liczbę miejsc oraz termin przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
 • Postępowanie kwalifikacyjne na studia doktoranckie przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez radę wydziału.
 • W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: dziekan i co najmniej dwóch nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 • Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego komisja rekrutacyjna sporządza dla każdego kierunku studiów alfabetyczne listy:
  1) kandydatów przyjętych na I rok studiów doktoranckich,
  2) kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na I rok studiów z powodu braku wolnych miejsc,
  3) kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na I rok studiów z powodu nieuzyskania punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 • Postępowanie kwalifikacyjne powinno zakończyć się do dnia 11 września 2015 r.

 

Kandydat zakwalifikowany na studia doktoranckie w KUL zobowiązany jest w terminie do dnia 25 września 2015 r. złożyć w dziekanacie oświadczenie o podjęciu studiów doktoranckich, na formularzu wydrukowanym ze swojego konta na serwisie rekrutacyjnym, pod rygorem skreślenia z listy przyjętych.

 

Od decyzji komisji rekrutacyjnej o nieprzyjęciu na studia doktoranckie przysługuje odwołanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. [...]

Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Rektor.

 

Fragmenty Uchwały Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na rok akademicki 2014/2015 (738/II/33)

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2015, godz. 10:14 - Magdalena Malec