Ogólne warunki konkursu:

 

1. Kwota alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 40 000 000,00 zł, w tym wymagany w ramach konkursu wkład własny Beneficjenta w wysokości 15% wartości projektu.

2. Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w sposób ciągły od dnia 13 lutego 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. lub do dnia wcześniejszego zawieszenia lub zamknięcia konkursu.

3. Wnioskodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu
w ramach danej rundy konkursowej.

 

Cel i przedmiot konkursu:

 

1. Celem Działania 9.1 jest:

- tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych,

- wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

 

2. Przedmiotem konkursu są:

- następujące typy projektów zdefiniowane w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 dla Poddziałania 9.1.1:

 

a) tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, (1)

b) wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego podlegających pod jeden organ prowadzący i umiejscowionych na terenie danej gminy (2).

 

Dodatkowe informacje:

 

 

ogloszenie_o_konkursie

dokumentacja_konkursowa_911.pdf

zalaczniki_do_dokumentacji_konkursowej_zip

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 12:57 - Beata Kaczan