Wydziałowi Nauk Społecznych KUL przyznana została dotacja przeznaczona na finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
W związku z powyższym ogłasza się konkurs, którego celem jest wyłonienie kandydatów o najwyższym potencjale naukowym i przyznanie im środków na dalsze prowadzenie badań naukowych.
Podstawą udziału w konkursie jest przygotowanie zestawienia osiągnięć naukowych z roku 2017 według załączonego wzoru. Zestawienie należy wypełnić komputerowo i złożyć wraz z podpisami w wersji papierowej z dołączonymi kserokopiami stron identyfikujących publikacje oraz zaświadczeniami potwierdzającymi inne osiągnięcia w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych C-546 do dnia 30.04.2018r. Udział w konkursie mogą wziąć młodzi naukowcy w rozumieniu przepisów o finansowaniu nauki (Ustawa z 30 kwietnia 2010 r.) dla których WNS jest podstawowym miejscem pracy oraz uczestnicy studiów doktoranckich którzy zgłosili zadania badawcze na rok 2018. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14.05.2018r. Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.
Limit wieku nie obowiązuje doktorantów. W konkursie mogą wziąć udział doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 

Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych

Dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL

 

Konkurs_2018/regulamin_podziału_dotacji_dla_młodych_pracowników_i_doktorantów_2017.doc

Konkurs_2018/zestawienie_osiągnięć_z_roku_2017_młodych_pracowników_i_doktorantów_-_konkurs_2018.doc

 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-wraz-z-liczba-punktow-przyznawanych-za-publikacje-w-tych-czasopismach.html

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2018, godz. 15:24 - Maria Mazurek-Olszowa