Komisja Stypendialna na posiedzeniu w dniu 24 października 2016 r. w oparciu o Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom KUL, jednomyślnie uchwaliła wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie studenta i doktoranta (tzw. podstawa naliczania), która uprawnia do otrzymania stypendium socjalnego oraz miesięczne wysokości stypendiów w roku akademickim 2016/2017. Wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie studenta i doktoranta została ustalona na podstawie art. 179 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Powyższa uchwała została przyjęta zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom KUL jako wynik porozumienia Rektora KUL, ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego z Komisją Stypendialną.

 

 

WYSOKOŚCI STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW

 

STYPENDIUM SOCJALNE

podstawa naliczania stypendium socjalnego(dochód netto)

1043 zł

maksymalna wysokość stypendium socjalnego

600 zł

minimalna wysokość stypendium socjalnego

200 zł

zwiększenie stypendium socjalnego dla studentów studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie (stancja)

200 zł

zwiększenie stypendium socjalnego dla studentów studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub w innym obiekcie (stancja)

250 zł

 

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

I grupa (stopień znaczny)

500 zł

II grupa (stopień umiarkowany)

350 zł

III grupa (stopień lekki)

200 zł

orzeczenia o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16-go roku życia,

które nie określają stopnia niepełnosprawności

350 zł

 

 

WYSOKOŚCI STYPENDIÓW DLA DOKTORANTÓW

 

STYPENDIUM SOCJALNE

podstawa naliczania stypendium socjalnego (dochód netto)

1043 zł

maksymalna wysokość stypendium socjalnego

500 zł

minimalna wysokość stypendium socjalnego

150 zł

zwiększenie stypendium socjalnego dla doktorantów studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie (stancja)

150 zł

zwiększenie stypendium socjalnego dla doktorantów studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim

lub w innym obiekcie (stancja)

200 zł

 

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

I grupa (stopień znaczny)

500 zł

II grupa (stopień umiarkowany)

350 zł

III grupa (stopień lekki)

200 zł

 

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

Komisja Stypendialna jednomyślnie uchwaliła, że stypendium dla najlepszych doktorantów otrzymuje 100% doktorantów, którzy uzyskali liczbę punktów, nie niższą niż średnia arytmetyczna wszystkich punktów przyznanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Średnia arytmetyczna punktów została wyznaczona oddzielnie dla doktorantów I roku studiów i doktorantów kolejnych lat, w ramach poszczególnych wydziałów.

Wśród osób spełniających kryterium średniej arytmetycznej wyznaczono 3 progi procentowe i odpowiednio do progu wysokość stypendium.

I próg

otrzymuje 20% uprawnionych

850 zł

II próg

otrzymuje 30% uprawnionych

700 zł

III próg

otrzymuje 50 % uprawnionych

550 zł

 

Komisja Stypendialna na podstawie opinii komisji kwalifikacyjnych ustaliła wstępną listę rankingową stypendium dla najlepszych doktorantów, którą postanowiono ogłosić w dniu 25 października br. w celu weryfikacji w nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada br. W związku z tym przewiduje się wypłaty stypendium dla najlepszych doktorantów w drugiej połowie listopada z wyrównaniem za październik br.

Komisja Stypendialna zobowiązuje zainteresowane osoby do zapoznania się ze wstępną listą rankingową. Uwagi do list rankingowych można zgłaszać pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych w dniach od 3 do 7 listopada br. w godzinach przyjęć interesantów.

 

W trakcie posiedzenia Komisji Stypendialnej zapadły następujące decyzje:

Komisja rozpatrzyła wnioski o pomoc materialną złożone zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom KUL, to jest wnioski o:

  • stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, które zostały złożone do 15 września br.,
  • stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych złożone do 30 września br. przez osoby przyjęte na studia po 31 sierpnia br.

 

Wnioski o stypendium socjalne oraz o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych złożone po wyżej wymienionych terminach zostaną zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu rozpatrzone w listopadzie br. Decyzje w tej sprawie zapadną w drugiej połowie listopada br.

 

Na stronie internetowej Działu Studenckich Spraw Socjalnych (aktualnosci,11018.html) w AKTUALNOŚCIACH zostaną umieszczone zakodowane zestawienia rozpatrzonych wniosków według nr albumu studenta lub doktoranta wraz z informacją o przyznaniu, odmowie bądź o nierozpatrzeniu wniosku o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2016/2017.

 

W dniach od 3 do 7 listopada br. Dział Studenckich Spraw Socjalnych będzie przyjmował nowe wnioski o pomoc materialną tzn.: wnioski o stypendium socjalne, o zwiększenie stypendium socjalnego w związku z zakwaterowaniem na stancji lub w domu studenckim oraz o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – dotyczy studentów i doktorantów, którzy pierwszy raz w roku akademickim 2016/2017 chcą ubiegać się o wyżej wymienione stypendia. Kompletne wnioski, które wpłyną do Działu Studenckich Spraw Socjalnych do 7 listopada br. zostaną rozpatrzone w drugiej połowie listopada br., a przyznane stypendia zostaną wypłacone w listopadzie bez wyrównania za październik br.

Komisja informuje jednocześnie, że wypłata stypendiów w miesiącu listopadzie w związku z dodatkowym naborem wniosków oraz z zakończeniem weryfikacji list rankingowych o stypendium dla najlepszych doktorantów oraz o stypendium Rektora dla najlepszych studentów może nastąpić po 20 listopada br.

 

Komisja przypomina również o obowiązku zgłaszania w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych zmian, które zachodzą w składzie rodziny, dochodach rodziny lub toku studiów i innych, mających wpływ na dalsze korzystanie z pomocy materialnej, w szczególności zmian, o których mowa w § 9 ust. 1–2, § 12 ust. 2-4 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom KUL. W każdym przypadku student i doktorant ma obowiązek niezwłocznie złożyć ponownie wniosek o przyznanie pomocy materialnej na podstawie nowych danych pod rygorem odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej.

 

Osoby, które nie podały na wniosku o pomoc materialną numeru rachunku bankowego proszone są o pilne uzupełnienie danych listownie lub osobiście w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych do  7 listopada br.

 

ogłoszenie w sprawie uchwały Komisji Stypendialnej z 24.10.2016

Autor: Izabela Mazur
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2017, godz. 11:42 - Izabela Mazur