Komisja Stypendialna na posiedzeniu w dniu 25 października 2017 r. zgodnie z § 14 ust. 4  Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom KUL, w porozumieniu z Prorektorem ds. studenckich, ks. dr. hab. Andrzejem Kicińskim, prof. KUL, jednomyślnie uchwaliła wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie studenta i doktoranta (tzw. podstawa naliczania), która uprawnia do otrzymania stypendium socjalnego oraz zgodnie z § 6 ust. 1-2 Regulaminu, jednomyślnie uchwaliła miesięczne wysokości stypendiów w roku akademickim 2017/2018.

 WYSOKOŚCI STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW

 

STYPENDIUM SOCJALNE

podstawa naliczania stypendium socjalnego (dochód netto)

1043 zł

maksymalna wysokość stypendium socjalnego

600 zł

minimalna wysokość stypendium socjalnego

200 zł

zwiększenie stypendium socjalnego dla studentów studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie (stancja) lub w seminarium duchownym

200 zł

zwiększenie stypendium socjalnego dla studentów studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub w innym obiekcie (stancja)

250 zł

 

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

I grupa (stopień znaczny)

500 zł

II grupa (stopień umiarkowany)

350 zł

III grupa (stopień lekki)

200 zł

orzeczenia o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16-go roku życia,

które nie określają stopnia niepełnosprawności

350 zł

 

 

WYSOKOŚCI STYPENDIÓW DLA DOKTORANTÓW

 

STYPENDIUM SOCJALNE

podstawa naliczania stypendium socjalnego (dochód netto)

1043 zł

maksymalna wysokość stypendium socjalnego

300 zł

minimalna wysokość stypendium socjalnego

200 zł

zwiększenie stypendium socjalnego dla doktorantów studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie (stancja) lub seminarium duchownym

120 zł

zwiększenie stypendium socjalnego dla doktorantów studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub w innym obiekcie (stancja)

150 zł

 

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

I grupa (stopień znaczny)

300 zł

II grupa (stopień umiarkowany)

200 zł

III grupa (stopień lekki)

100 zł

 

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

Komisja Stypendialna jednomyślnie uchwaliła, że stypendium dla najlepszych doktorantów otrzymuje 100% doktorantów, którzy uzyskali liczbę punktów, nie niższą niż średnia arytmetyczna wszystkich punktów przyznanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Średnia arytmetyczna punktów została wyznaczona oddzielnie dla doktorantów I roku studiów i doktorantów kolejnych lat, w ramach poszczególnych wydziałów.

Wśród osób spełniających kryterium średniej arytmetycznej wyznaczono 3 progi procentowe i odpowiednio do progu wysokość stypendium.

I próg

otrzymuje 20% uprawnionych

470 zł

II próg

otrzymuje 30% uprawnionych

370 zł

III próg

otrzymuje 50 % uprawnionych

220 zł

 

Komisja Stypendialna na podstawie opinii komisji kwalifikacyjnych ustaliła wstępną listę rankingową stypendium dla najlepszych doktorantów, którą postanowiono ogłosić w dniu 26 października br. w celu weryfikacji w nieprzekraczalnym terminie do 8 listopada br. W związku z tym przewiduje się wypłaty stypendium dla najlepszych doktorantów w drugiej połowie listopada z wyrównaniem za październik br.

Komisja Stypendialna zobowiązuje zainteresowane osoby do zapoznania się ze wstępną listą rankingową. Uwagi do list rankingowych można zgłaszać pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych w dniach od 6 do 8 listopada br. w godzinach przyjęć interesantów.

 

Uchwalając wysokość stypendiów dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018 wzięto pod uwagę wysokość środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów, które zostały już wypłacone w 2017 r. w stosunku do wysokości dotacji na pomoc materialną dla doktorantów na 2017 r. Wysokość dotacji na pomoc materialną dla doktoratów ustalono na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów nie może być mniejsza niż wynika to z proporcji liczby doktorantów do liczby studentów oraz nie większa niż 6% wysokości dotacji określonej w art. 103 ust. 2 pkt 1. wyżej wymienionej ustawy) i wynosi 6% z dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów (6% z dotacji w kwocie 22 554 100,00 zł na rok 2017 r. – wynosi 1 353 246,00 zł). Przy czym w 2017 r. z dotacji dla doktorantów na świadczenia pomocy materialnej (stypendium socjalne, dla niepełnosprawnych, dla najlepszych doktorantów, zapomogi) wypłacono już świadczenia na łączną kwotę 999 185 zł, a to oznacza, że do rozdysponowania na okres 3 miesięcy pozostała kwota 354 061 zł (to jest około 118 020 zł miesięcznie). Należy zauważyć, że wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018 ustalane są na podstawie dotacji przyznawanej w roku kalendarzowym 2017, ale wypłata świadczeń dotyczy aż 6 miesięcy roku kalendarzowego 2018, czyli okresu, co do którego wysokość dotacji będzie dopiero naliczana przez MNiSW.

 

Biorąc pod uwagę powyższą sytuację jednomyślnie postanowiono, że od listopada 2017 r. będą przyjmowane nowe wnioski o pomoc materialną od doktorantów (stypendium socjalne, o zwiększenie stypendium socjalnego w związku z zamieszkaniem na stancji lub w domu studenckim, dla niepełnosprawnych), ale przyznanie wyżej wymienionych stypendiów będzie uzależnione od liczby złożonych wniosków oraz koniecznych środków finansowych na zabezpieczenie wypłat.

 

W trakcie posiedzenia Komisji Stypendialnej zapadły następujące decyzje:

 

Komisja rozpatrzyła wnioski o pomoc materialną złożone zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom KUL, to jest wnioski o:

  • stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, które zostały złożone do 15 września br.,
  • stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych złożone do 30 września br. przez osoby przyjęte na studia po 31 sierpnia br.

 

Wnioski o stypendium socjalne oraz o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych złożone po wyżej wymienionych terminach zostaną zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu rozpatrzone w listopadzie br. Decyzje w tej sprawie zapadną w drugiej połowie listopada br.

 

Na stronie internetowej Działu Studenckich Spraw Socjalnych (aktualnosci,11018.html) w AKTUALNOŚCIACH zostaną umieszczone zakodowane zestawienia rozpatrzonych wniosków według nr albumu studenta lub doktoranta wraz z informacją o przyznaniu, odmowie bądź o nierozpatrzeniu wniosku o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2017/2018.

 

W dniach od 6 do 8 listopada br. Dział Studenckich Spraw Socjalnych będzie przyjmował nowe wnioski o pomoc materialną tzn.: wnioski o stypendium socjalne, o zwiększenie stypendium socjalnego w związku z zakwaterowaniem na stancji lub w domu studenckim oraz o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – dotyczy osób, które,  pierwszy raz w roku akademickim 2017/2018 chcą ubiegać się o wyżej wymienione stypendia. Kompletne wnioski, które wpłyną do Działu Studenckich Spraw Socjalnych do 8 listopada br. zostaną rozpatrzone w drugiej połowie listopada br., a przyznane stypendia zostaną wypłacone w listopadzie bez wyrównania za październik br.

Komisja informuje jednocześnie, że wypłata stypendiów w miesiącu listopadzie w związku z dodatkowym naborem wniosków oraz z zakończeniem weryfikacji list rankingowych o stypendium dla najlepszych doktorantów oraz o stypendium Rektora dla najlepszych studentów może nastąpić po 22 listopada br.

 

Komisja przypomina również o obowiązku zgłaszania w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych zmian, które zachodzą w składzie rodziny, dochodach rodziny lub toku studiów i innych, mających wpływ na dalsze korzystanie z pomocy materialnej, w szczególności zmian, o których mowa w § 9 ust. 1–2, § 12 ust. 2-4 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom KUL. W każdym przypadku student i doktorant ma obowiązek niezwłocznie złożyć wniosek o ponowne ustalenie uprawnień do pomocy materialnej na podstawie nowych danych pod rygorem odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej.

 

Osoby, które nie podały na wniosku o pomoc materialną numeru rachunku bankowego proszone są o pilne uzupełnienie danych listownie lub osobiście w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych do  8 listopada br.

 

 

 Ogłoszenie w sprawie uchwały Komisji Stypendialnej z dnia 25.10.2017_r.

Autor: Izabela Mazur
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2018, godz. 12:19 - Izabela Mazur