Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs zamknięty nr 6/POKL/PI/IX/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych testujących w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

 

W ramach ogłoszonego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty innowacyjne testujące wpisujące się w jeden z następujących Tematów:

  1. Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy,
  2. Działania służące zwiększeniu zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, 

których celem jest podniesienie poziomu innowacyjności społecznej w obszarze edukacji poprzez realizację projektów innowacyjnych testujących, które są zgodne z celami Priorytetu IX PO KL.

 

Beneficjenci:

 

Wnioskodawcami są wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

 

O dofinansowanie mogą występować ww. podmioty, które spełnią kryteria określone w Dokumentacji Konkursowej z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

Termin naboru:

 

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od dnia 16 lipca 2012 r. do dnia 16 sierpnia 2012 r.

 

Alokacja:

 

Kwota alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 5 000 000,00 zł. 

Na dofinansowanie projektów przeznaczono kwotę 5 000 000,00 zł (w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą w wysokości minimum 500 000,00 zł).

 

Kryteria dostępu:

  1. Szkoły i/lub placówki prowadzące kształcenie zawodowe z terenu województwa lubelskiego będą uczestniczyły w testowaniu produktu finalnego (temat nr 1).
  2. Szkoły gimnazjalne i/lub ponadgimnazjalne z terenu województwa lubelskiego będą uczestniczyły w testowaniu produktu finalnego (temat nr 2).
  3. W testowaniu opracowanego produktu finalnego uczestniczą pracodawcy posiadający jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego (temat nr 1).
  4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną podmiotu) na terenie województwa lubelskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu (temat nr 1 i 2).
  5. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu (temat nr 1 i 2).

 Dodatkowe informacje:

 

ogłoszenie o konkursie

 

Dokumentacja_konkursowa.pdf

 

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2012, godz. 09:35 - Beata Kaczan