Władza Wdrażająca Programy Europejskie ogłasiła nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 1.3.1 - Projekty na rzecz społeczności romskiej Programu Kapitał Ludzki - Priorytet I "Zatrudnienie i integracja społeczna"; Działanie 1.3 "Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej"; Poddziałanie 1.3.1 "Projekty na rzecz społeczności romskiej"

 

Beneficjenci:

 

O dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.3.1 mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).  

 

W ramach Poddziałania 1.3.1 dofinansowanie mogą uzyskać m.in. następujące przykładowe formy wsparcia:

 

 • zatrudnienie nauczycieli wspomagających edukację Romów i asystentów edukacji romskiej;
 • organizowanie zajęć edukacyjnych dla dorosłych Romów;
 • organizowanie zajęć z zakresu edukacji formalnej i nieformalnej skierowanych do dzieci i młodzieży (przy założeniu, że działania te przyczynią się do aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy lub do upowszechniania rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego oraz wyrównywania szans w dostępie do zatrudnienia);
 • działania o charakterze edukacyjno – wychowawczym mające na celu powrót do nauki w celu zdobycia zawodu i usamodzielnienia się oraz zapobieganie wśród ludzi młodych dysfunkcjom społecznym takim jak alkoholizm, narkomania, przestępczość (studia, studia podyplomowe, studia uzupełniające, zajęcia integracyjne, grupy wsparcia itp.);
 • finansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i przyborów szkolnych (działanie kwalifikowalne do 10 % wartości projektu, w celu realizacji działań przewidzianych w projekcie);
 • opracowanie podręczników z zakresu historii i kultury Romów (działanie kwalifikowalne pod warunkiem, że podręczniki i programy będą niezbędne do realizacji projektu i do osiągnięcia zakładanych w nim efektów);
 • organizowanie „białych dni” dla Romów;
 • zatrudnienie pielęgniarek środowiskowych oraz romskich asystentów medycznych pracujących wśród społeczności romskiej;
 • organizowanie działań edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy oraz organizowanie systemu pomocy na bazie przeszkolonych osób;
 • badania i analizy mające na celu ocenę sytuacji zdrowotnej w środowisku romskim oraz rozpoznanie potrzeb społeczności w tym zakresie;
 • działania mające na celu zmianę postaw członków społeczności romskiej w celu zwiększenia poziomu ich integracji społecznej oraz uczestnictwa w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 • działania edukacyjne, informujące Romów o przysługujących im prawach i obowiązkach obywatelskich (biernym i czynnym prawie wyborczym), polskich realiach społecznych i politycznych, możliwościach uzyskania pomocy pedagogicznej i psychologicznej;
 • warsztaty psychologiczne ukierunkowane na zwiększenie aktywności zawodowej członków społeczności romskiej, podnoszące ich zdolność do poszukiwania pracy i  prowadzące do zwiększania samodzielności na rynku pracy;
 • doradztwo/poradnictwo zwiększające potencjał zawodowy i możliwości uzyskania zatrudnienia przez członków społeczności romskiej;
 • działania mające na celu inspirowanie do czynnego poszukiwania pracy i rozbudzenie motywacji do podniesienia poziomu wiedzy ogólnej wśród Romów;
 • organizowanie grup wsparcia i samopomocy, w ramach których uczestnicy wspieraliby się nawzajem w zakresie powrotu na rynek pracy i zdobycia nowych lub aktualizacji posiadanych kwalifikacji;
 • pośrednictwo pracy i monitoring zatrudnienia;
 • szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu i podnoszące kwalifikacje zawodowe, w tym również nauka języków obcych, korzystania z nowych technologii itp.;
 • organizowanie staży i subsydiowanych miejsc pracy;
 • organizowanie kampanii promujących wolontariat oraz innych działań wspierających tę formę pracy w zakresie integracji z rynkiem pracy;
 • działania mające na celu rozwój indywidualnego potencjału oraz nabycia lub doskonalenia umiejętności społecznych członków społeczności romskiej, istotnych z punktu widzenia funkcjonowania na rynku pracy;
 • badania dotyczące potrzeb członków społeczności romskiej związanych z przystosowaniem ich do zatrudnienia i trwałej integracji na rynku pracy;
 • propagowanie wiedzy o Romach;
 • promocja wydawnictw o Romach;
 • emisje cyklicznych audycji o Romach w mediach lokalnych i ogólnopolskich;
 • wspomaganie badań naukowych dotyczących społeczności romskiej;
 • organizowanie szkoleń i warsztatów dla publicznych służb zatrudnienia, pracowników instytucji pomocy społecznej, pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz członków społeczności romskiej mających na celu podwyższenie kwalifikacji tych pracowników w zakresie obsługi ww. osób;
 • rozwijanie aktywności publicznych służb zatrudnienia oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie podejmowania i realizacji zadań z zakresu aktywizacji zawodowej członków społeczności romskiej na rynku pracy;
 • działania mające na celu wzrost standardów jakości usług, prowadzących do integracji Romów z rynkiem pracy, świadczonych przez instytucje pomocy społecznej (badania, analizy, instrukcje, wzorce, modele działania, procedury organizacyjne);
 • przeprowadzanie badań i ekspertyz mających na celu ocenę wpływu i efektywności form wsparcia świadczonych na rzecz społeczności romskiej.


Na realizację projektów w ramach konkursu dostępna jest kwota 20 000 000 PLN.

 

W ramach konkursu nr 5/1.3.1 POKL wprowadzono kryterium dostępu, zgodnie z którym, w ramach każdego projektu ubiegającego się o uzyskanie dofinansowanie, konieczne jest zastosowanie w odniesieniu do minimum 15% członków społeczności romskiej w wieku produkcyjnym, biorących udział w projekcie, indywidualnego, kompleksowego wsparcia dla każdego z uczestników, obejmującego równocześnie:

 • pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe (poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania),
 • staże/praktyki zawodowe lub subsydiowane zatrudnienie.

 

Kryterium nie dotyczy projektów o charakterze kampanii informacyjno-promocyjnej.

 

Wnioski są przyjmowane od 28.03.2012 r.

 

Dodatkowe informacje:

 

ogłoszenie o konkursie

dokumentacja konkursowa

 

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 12:33 - Beata Kaczan