Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest elektroniczna rejestracja kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł za kierunek - na studia I i II stopnia oraz studia jednolite magisterskie. 

Opłatę rekrutacyjną wnosi się po otrzymaniu świadectwa dojrzałości i wprowadzeniu wyników z matury.

 

 1. Opłatę wnosi się na podstawie druku płatności, który jest dostępny po zatwierdzeniu wyboru kierunku w elektronicznym systemie rekrutacyjnym KUL. Decyduje data wpływu opłaty na konto KUL.
  Uwaga! Każdy kandydat dokonuje wpłaty na inny indywidualny numer rachunku bankowego.
  Osoby, które rejestrują się na więcej niż jeden kierunek studiów wnoszą opłatę odpowiednio zwielokrotnioną.

 2. Jeśli, pomimo wniesienia opłaty rekrutacyjnej, do ostatniego dnia rejestracji na koncie kandydata w zakładce "komunikaty" nie pojawi się informacja o przyjęciu wpłaty, należy niezwłocznie (tj. w pierwszym dniu po zakończeniu rejestracji) dowód wpłaty
  • przedstawić w Biurze Rekrutacji (czynne wyłącznie w okresie rekrutacji; sala CN 004 w Collegium Norwidianum, pon.-pt. w godz. 9.00-15.00) albo
  • wysłać  c z y t e l n y m faksem (na numer 081 445 41 93) albo
  • po zeskanowaniu (skan musi być czytelny!) przesłać e-mailem na adres rekrutacja@kul.pl

   Uwaga! Jeśli istnieje obawa, że potwierdzenie nie zostanie dostarczone na czas należy przesłać czytelny skan dowodu wpłaty na adres rekrutacja@kul.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca!!!
   Ponieważ opłata musi zostać zaksięgowane na koncie, niedostarczenie potwierdzenia w wyżej wymienionym terminie sprawi, że kandydat nie przystąpi do postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, nawet jeśli kandydat nie przystąpił do postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Opłaty rekrutacyjnej nie wnoszą laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate).

R e j e s t r a c j a  -  krok po kroku

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2016, godz. 09:57 - Magdalena Kargol