Opłata rekrutacyjna - krok po kroku

 

 1. Wysokość opłaty rekrutacyjnej, wnoszonej przez osobę ubiegającą się
  o przyjęcie na jeden kierunek studiów, studia podyplomowe lub kursyw roku akademickim 2012/2013 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II wynosi odpowiednio:
  • 80 zł na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie,
  • 40 zł na studia podyplomowe,
  • 30 zł na kursy.
 2. Uiszczenie opłaty jest warunkiem rejestracji i dopuszczenia kandydata do postępowania kwalifikacyjnego.
 3. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, nawet jeśli kandydat nie przystąpił do postępowania kwalifikacyjnego.
 4. Z obowiązku uiszczania opłaty rekrutacyjnej zwalnia się kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie, którzy:
  • posiadają dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i zwolnieni są z całości postępowania rekrutacyjnego,
  • są laureatami i finalistami olimpiad stopnia centralnego wymienionych w Uchwale Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych i konkursów stopnia centralnego w latach 2012-2014.

 

---
Podstawa prawna

 • Zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia i kursy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2012/2013 z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2013, godz. 09:05 - Andrzej Zykubek