Opłata rekrutacyjna - krok po kroku

 

 1. Wysokość opłaty rekrutacyjnej, wnoszonej przez osobę ubiegającą się
  o przyjęcie na jeden kierunek studiów, studia podyplomowe lub kursy w roku akademickim 2015/2016 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II wynosi odpowiednio:
  • 80 zł na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie,
  • 40 zł na studia podyplomowe,
  • 30 zł na kursy.
 2. Uiszczenie opłaty jest warunkiem rejestracji i dopuszczenia kandydata do postępowania kwalifikacyjnego.
 3. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, nawet jeśli kandydat nie przystąpił do postępowania kwalifikacyjnego.
 4. Z obowiązku uiszczania opłaty rekrutacyjnej zwalnia się kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie, którzy:
  • posiadają dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydanej przez Biuro IB w Genewie, o ile zwolnieni są z całości postępowania rekrutacyjnego,
  • są laureatami i finalistami olimpiad stopnia centralnego wymienionych w Uchwale Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych i konkursów stopnia centralnego w latach 2015-2017, o ile są zwolnieni z całości postępowania kwalifikacyjnego.

 

---

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2016, godz. 07:29 - Magdalena Kargol