Wysokość opłat pobieranych od studentów w roku akademickim 2016/2017

 

 

Opłata semestralna za kształcenie na studiach niestacjonarnych

 • Administracja - studia niestacjonarne II stopnia - I-II rok - 1.900 zł
 • e-Pedagogika - studia niestacjonarne I stopnia (e-learning) - I-III rok - 1.700 zł
 • e-Pedagogika - studia niestacjonarne II stopnia (e-learning) - I-II rok - 1.700 zł
 • Ekonomia - Lublin - studia niestacjonarne II stopnia - I-II rok - 1.900 zł
 • Filologia angielska - studia niestacjonarne I stopnia - I rok - 2.500 zł, II-III rok - 2.300 zł
 • Filologia angielska - studia niestacjonarne II stopnia - I rok - 2.750 zł, II rok - 2.500 zł
 • Pedagogika - Stalowa Wola - studia niestacjonarne I stopnia - III rok - 1.900 zł
 • Pedagogika - Stalowa Wola - studia niestacjonarne II stopnia - I-II rok - 1.900 zł
 • Prawo - Lublin - studia niestacjonarne jednolite magisterskie - I rok - 1.950 zł, II-V rok - 1.900 zł
 • Prawo kanoniczne - studia niestacjonarne jednolite magisterskie - I-V rok
  - 1.900 zł
 • Socjologia - Lublin - studia niestacjonarne II stopnia - I-II rok - 1.800 zł

 

Opłata semestralna za kształcenie cudzoziemców

 • Cudzoziemcy studiujący na KUL na studiach niestacjonarnych wnoszą opłaty za studia według stawek określonych punkcie powyżej.
 • Cudzoziemcy studiujący na KUL na studiach stacjonarnych wnoszą opłaty - zobacz tutaj

 

Opłata semestralna za przedmiot, specjalizacje i specjalności

 • Opłata za punkty ECTS w przypadku zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku (dotyczy zajęć poza limitem bezpłatnych punktów ECTS określonym w odrębnych przepisach)

Opłata za 1 punkt ECTS    70zł

Opłata za zajęcia /secjalność/specjalizację to iloczyn liczby punktów ECTS za dany przedmiot/specjalność/specjalizację i opłaty za 1 punkt ECTS

 

 

 • Opłata za potwierdzenie efektów uczenia się

Opłata za 1 punkt ECTS w procesie potwierdzenia efektów uczenia się    50zł

Wysokość opłaty określana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy w zależności od ilości punktów ECTS zwartych w modułach kształcenia, które w trakcie procesu potwierdzania efektów uczenia się zostały wskazane przez Wnioskodawcę do potwierdzenia.

Opłata za potwierdzenie efektów uczenia się to iloczyn liczby punktów ECTS w modułach kształcenia i opłaty za 1 punkt ECTS, o której mowa w pkt. dot. innych opłat

 

---
Podstawa prawna

 • Zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017
 • Art. 99 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)
 • § 1 ust. 2 Uchwały Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 28 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne (z poźn. zm.)
 • § 26 ust. 2 Regulaminu Studiów KUL

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2016, godz. 08:13 - Magdalena Kargol