Opłata semestralna za przedmiot, specjalizacje i specjalności

  • Opłata za punkty ECTS w przypadku zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku (dotyczy zajęć poza limitem bezpłatnych punktów ECTS określonym w odrębnych przepisach)

Opłata za 1 punkt ECTS    70zł

Opłata za zajęcia /secjalność/specjalizację to iloczyn liczby punktów ECTS za dany przedmiot/specjalność/specjalizację i opłaty za 1 punkt ECTS

 

Określa się liczbę bezpłatnych punktów ECTS dla zajęć nieobjętych planem studiów, z których student może skorzystać w toku realizacji studiów wyższych bez wnoszenia opłat:

1) studia I stopnia (6 semestrów) - 18 punktów ECTS

2) studia I stopnia (7 semestrów) - 21 punktów ECTS

3) studia II stopnia (3 semestry) - 9 punktów ECTS

4) studia II stopnia (4 semestry) - 12 punktów ECTS

5) studia jednolite magisterskie (10 semestrów) - 30 punktów ECTS

6) studia jednolite magisterskie (12 semestrów) - 36 punktów ECTS

 

  • Opłata za potwierdzenie efektów uczenia się

Opłata za 1 punkt ECTS w procesie potwierdzenia efektów uczenia się    50zł

Wysokość opłaty określana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy w zależności od ilości punktów ECTS zwartych w modułach kształcenia, które w trakcie procesu potwierdzania efektów uczenia się zostały wskazane przez Wnioskodawcę do potwierdzenia.

Opłata za potwierdzenie efektów uczenia się to iloczyn liczby punktów ECTS w modułach kształcenia i opłaty za 1 punkt ECTS

  • Opłata za specjalizację nauczycielską na filologii angielskiej (studia niestacjonarne I stopnia) – 650 zł

 

---
Podstawa prawna

  • Zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016
  • Zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia liczby bezpłatnych punktów ECTS dla zajęć nieobjętych planem studiów 2015/2016
  • Art. 99 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)
  • § 1 ust. 2 Uchwały Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 28 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne (z poźn. zm.)
  • § 26 ust. 2 Regulaminu Studiów KUL

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 29.07.2015, godz. 11:43 - Magdalena Kargol